รายละเอียดโครงการ

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาอย่างมากมาย จากหลายๆ ประเทศ ซึ่งทำให้ประเทศที่เป็นผู้บริโภค หรือ ผู้นำมาใช้อย่างประเทศไทย ต้องติดตามทิศทางและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและรวมไปถึงวิธีของการเรียนการสอน โดยอาศัยความสะดวกสบายของข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดเป็นโอกาสที่จะเผชิญกับภัยคุกคามต่อการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นิสิต นักศึกษา รักการเรียนรู้ ใฝ่หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในโลกไซเบอร์อินเตอร์เน็ต
  2. เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศที่ให้โอกาส นิสิต นักศึกษา ในยุคสารสนเทศได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสำคัญ
  3. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการใฝ่รู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความใฝ่รู้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ให้เยาวชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการป้องกันระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ
  3. สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปกป้องและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด