Technology Glossary

Technologies Glossary

เรียนรู้คำจำกัดความเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเว็บไซต์ได้ที่นี่
G-ABLE รวบรวมความหมายและศัพท์เกี่ยวกับ Digital Solutions และเทคโนโลยีล้ำสมัยให้ค้นหาง่ายในที่เดียว

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W and Z Special characters and Numerics

 

หากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ที่  terms@g-able.com

A

Advanced Technologies

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อและดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผ่านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล เช่น Chatbot, Machine Learning, Blockchain, IoT เป็นต้น

Agile

เป็นหลักการในการพัฒนา software แบบใหม่ที่เน้น Rapid and flexible response to change ทำให้การพัฒนาว่องไว มีการทำเรื่อยๆไม่ต้องหยุด แม้มีอะไรมากระทบก็ไม่เป็นไร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ตายตัว

Application Platform

บริการที่ช่วยให้สามารถสร้างเรียกใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดในระบบคลาวด์ได้

API

Application Programming Interface คือระบบบริการข้อมูลกลางระหว่าง client
และการทำงานฝั่ง Server Side หน้าที่หลักของเอพีไอ คือคอยรับคำสั่งจากฝั่ง client ซึ่งก็คือ application ต่างๆ application ในที่นี้หมายความถึงทั้ง web app, mobile app, desktop app, Etc. เราเรียกคำสั่งที่ได้จากฝั่ง client ว่าการ request เมื่อเกิดคำสั่งหรือการร้องขอใด ๆ ตัว api จะรับคำสั่งนั้น ๆ นำไปประมวลผลและสรุปเป็นก้อนข้อมูลที่ตรงกับการร้องขอและส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปที่ส่วนของ client หรือ application อีกครั้ง เราเรียกการทำงาน
ในขั้นตอนนี้ว่า response

Application Performance Management

การตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

Artificial Intelligence

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปฏิบัติงานที่ต้องการความฉลาดของมนุษย์

Automated Testing

เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบรายงานผลเปรียบเทียบ

Azure

ระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ สำหรับรันโปรแกรม หรือ จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์

B

Big Data

Big Data ก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ในบริษัท ทั้งข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายในบริษัทเองและข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาภายนอกอย่าง Social medias ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้หรือก็คือ ข้อมูลดิบ นั้นเอง ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน ในปัจจุบันนิยมทำ Big Data Analysis เพื่อใช้ในการสำหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ ก็คือเพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง

BI (Business Intelligence)

ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ

Blockchain

เทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

Business Process Management

ระบบพัฒนา การดำเนินงาน การวัดประสิทธิภาพ และจำลองกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงสิ้นสุด

C

Chatbot

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสนทนาผ่านวิธีการฟังหรือข้อความ

Cloud Analytics

การวิเคราะห์แบบ Cloud เป็นรูปแบบบริการที่มีองค์ประกอบของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางระบบ Private cloud หรือ Public Cloud เป็นแอปพลิเคชันและบริการด้านการวิเคราะห์แบบ Cloud มีให้บริการภายใต้รูปแบบการสมัครรับข้อมูล (Subscribtion)หรือแบบจ่ายต่อการใช้งาน(pay-per-use)

Core Banking System

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนับสนุนธุรกรรมที่พบมากที่สุดของธนาคาร ได้แก่ การทำและให้บริการสินเชื่อ การเปิดบัญชีใหม่ การประมวลผลเงินสดและการถอนเงิน

Core Insurance Systems

ระบบที่ออกแบบเพื่อธุรกิจการเงินที่ต้องการความแม่นยำในการทำงานโดยเฉพาะ และมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาพร้อมดูแลการใช้งาน

D

Data Analytics

ระบบวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย หรือทำแคมเปญ

Data Mining

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

Data Operation

คัดเลือกสถานะของระบบ Transaction System มาเก็บไว้ แล้วเพิ่มคุณภาพของข้อมูลได้ เช่น การคัดข้อมูลที่ผิดพลาดออกไป

Data Science

การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เพื่อค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ โดยการการนำความรู้เดิมที่มีอยู่มารวมและประยุกต์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นของใหม่

Data Visualization

เป็นการใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่นๆอีกมากมาย คำว่า Data คือ ข้อมูล ส่วน Visualization คือ การมองเห็น เมื่อนำมารวมกันแล้วหมายถึง ข้อมูลที่มองเห็นได้ด้วยตานั่นเอง

Digital Marketing Analytics

วัดผลการจัดการและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

Digital Marketing Implementation

ช่วยคุณวางระบบด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร แผนการตลาด ตั้งแต่สร้างเนื้อหาจนถึงคิดกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน

Digital Marketing Operation

การดำเนินงานด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางดิจิทัลต่างๆ

Digital Transformation

การมี Asset ที่เป็น Digital ขององค์กร หรือการทำ Product หรือ Channel ที่เป็น Digital ออกมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เว็บไซต์จนถึงการทำ Social Media และยังหมายถึงการทำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเอง โดยการใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท

E

E-Commerce Implementation

สร้างระบบการค้าออนไลน์ ในรูปแบบครบวงจรให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ

Enterprise Content Management

ระบบบริหารและจัดการข้อมูล สำหรับองค์กรที่มีการทำงานร่วมกับข้อมูลปริมาณมากและมีอัตราการเรียกใช้ข้อมูลสูง

Enterprise Resource Planning

ระบบบริหารและจัดการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล

Enterprise Content Management

ระบบบริหารและจัดการข้อมูล สำหรับองค์กรที่มีการทำงานร่วมกับข้อมูลปริมาณมากและมีอัตราการเรียกใช้ข้อมูลสูง

F

File Area Network (FAN)

เครือข่าย File Area Network (FAN) ช่วยเพิ่มโครงสร้างเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจัดเก็บข้อมูลมาตรฐาน เทคโนโลยี FAN จัดให้มีการจัดการและควบคุมไฟล์เครือข่ายที่เป็นส่วนกลางที่มีความแตกต่างกันและทั่วทั้งองค์กร

Foreign Agent (FA)

Node ในเครือข่าย IP มือถือที่อนุญาตให้ผู้ใช้ roamed สามารถลงทะเบียนเครือข่ายต่างประเทศได้ FA จะสื่อสารกับ HA (Home Agent) เพื่อเปิดใช้งาน IP datagrams ที่จะถ่ายโอนระหว่างเครือข่ายภายในประเทศกับผู้ใช้ roamed ในเครือข่ายต่างประเทศ

Fully Buffered DIMM (FBD)

หน่วยความจำ DIMM แบบเต็ม (หรือ FB-DIMM) เป็นเทคโนโลยีหน่วยความจำที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือความเร็วและความหนาแน่นของระบบหน่วยความจำ โดยปกติแล้วสายข้อมูลจากตัวควบคุมหน่วยความจำจะต้องเชื่อมต่อกับสายข้อมูลในทุกโมดูล DRAM

G

Google Analytics

สร้างระบบการค้าออนไลน์ ในรูปแบบครบวงจรให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ

Google Analytics dashboard

เป็นหน้าเว็บที่รวบรวมประวัติการใช้งานบริการของกูเกิลที่เราเคยใช้ เราสามารถดูได้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างถูกเก็บไว้กับกูเกิล ข้อมูลไหนเปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อจะได้เลือกลบหรือแก้ไขข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

H

Hadoop

เป็น platform สำหรับมำการจัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของข้อมูล และ มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากสามารถทำการประมวลผลแบบกระจาย โดยผ่านเครื่อง computer มากมายที่อยู่ใน cluster ได้ง่าย

Hybrid and Private Cloud

บริษัท สามารถควบคุมการทำงานของคลาวด์ส่วนตัวซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

I

Identity Management

ระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ บริหารจัดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อน

Infrastructure Security

บริการปกป้องระบบ Network ขององค์กรด้วยการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงทั้งในรูปแบบของ Software และ Hardware ครบวงจร

Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆที่เชื่อมการใช้ด้วยอินเตอร์เนต

IT Managed Service

การบริการด้านไอที ซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการจัดหาบริการที่กำหนดไว้ให้แก่ลูกค้า

IT Service Monitoring

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

J

Java Apache Mail Enterprise Server (JAMES)

เซิร์ฟเวอร์ Java 100% ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันอีเมลเซิร์ฟเวอร์แบบสมบูรณ์และแบบพกพา โดยอิงตามโปรโตคอลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

Java Authentication and Authorization Service (JAAS)

แพคเกจที่ช่วยให้บริการต่างๆสามารถตรวจสอบและบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลเมื่อผู้ใช้ มีการใช้กรอบงาน PAG (Pluggable Authentication Module) และให้สิทธิ์ผู้ใช้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้

Joint application development (JAD)

แนวคิด RAD (Rapid Application Development) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และผู้ใช้เพื่อพัฒนาระบบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

K

Key Service Unit (KSU)

คำในหมวดระบบเกี่ยวกับการสื่อสาร (Telephony) ตู้ควบคุมส่วนกลางให้บริการโทรศัพท์หลายเครื่อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับและ hold สาย PABX หรือ Central Office (CO) โดยให้ขึ้นเป็นเป็นสัญลักษณ์กระพริบ, คงสายไว้ หรือไม่ว่าง เช่นในการใช้ บริการโทรศัพท์ภายใน

Kindle

Amazon Kindle เป็นชุดของผู้อ่าน e-book ที่ออกแบบและทำการตลาดโดย Amazon.com ชื่อ Kindle ได้รับการออกแบบโดย Michael Cronan ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ซึ่งได้รับการถามจาก Lab 126 เพื่อตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ Cronan และหุ้นส่วน Karin Hibma โดยคำว่า Kindle หมายถึง “จุดไฟ”

L

Lean enterprise

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด

Life span (lifetime)

อายุการใช้งานของอุปกรณ์

Local Area Network (LAN)

เครือข่ายของเวิร์กสเตชันที่เชื่อมต่อกันซึ่งใช้ทรัพยากรร่วมกันของโปรเซสเซอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เดียวภายในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยปกติอาจเป็นพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานขนาดเล็ก

Location-based services (LBS)

บริการที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ตามที่กำหนดโดยใช้เทคโนโลยีเครือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

M

Machine Learning

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน

Microsoft Security Essentials

โปรแกรมป้องกันไวรัสซึ่งมีการป้องกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขัดขวางไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

N

Network Infrastructure

การวางระบบเครือข่ายเพื่อลดปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ทั่วๆ ไป

Networking

ให้บริการบุคคลที่สามจากส่วนกลางโดยใช้ระบบ WAN หรืออินเตอร์เน็ต

O

Office 365

แอปพลิเคชัน Office รวมถึงบริการด้านประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่เปิดใช้งานผ่านบริการคลาวด์

Oracle Database

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยติดต่อ ประสาน ระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกขึ้น

Oracle Engineered Systems

ซอฟต์แวร์ที่เป็นเป็นระบบ Integrated System ที่ถูกออกแบบให้ทำงานง่ายและบริหารฐานข้อมูลได้เร็วที่สุดอย่างที่ฮาร์ดแวร์ยี่ห้ออื่นไม่สามารถเทียบได้

Oracle Fusion Middleware

มิดเดิลแวร์มาตรฐานระบบเปิดที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากบูรณาการทางกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ

Oracle Server & Storage Systems

ป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายได้ โดยร่วมกับองค์กรในการวางแผน Back-up ข้อมูลต่าง ๆ

P

Power BI

ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อภาคธุรกิจ โดยจะเป็นส่วนเสริมของเครื่องมือวิเคราะห์ตัวเลขที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง Excel

Public Cloud

ระบบคลาว์ดที่เปิดให้ใช้ได้สาธารณะ เช่นระบบ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), IBM’s Blue Cloud

Q

Quick Response Codes (QR Codes)

รหัสโค้ดสองมิติที่สามารถอ่านได้ด้วยโทรศัพท์มือถือและกล้องคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

R

Radio-Frequency Identification (RFID)

เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้อ่านและแท็กเพื่อระบุค้นหาและค้นหารายการที่ติดแท็ก

Rapid Application development (RAD)

วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (AD) (โดยปกติแล้วจะมีคนสองถึงหกคน แต่ไม่เกิน 10 คน) โดยใช้การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วม (JAD) และเทคนิคการสร้างต้นแบบซ้ำเพื่อสร้างระบบโต้ตอบที่มีความซับซ้อนต่ำถึงปานกลางภายในกรอบเวลา 60 ถึง 120 วัน

S

SharePoint

บริการระบบคลาวด์ที่โฮสต์โดย ไมโครซอฟท์เพื่อสร้างเว็บไซต์ เก็บ จัดระเบียบ แชร์ และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้

Skype

โปรแกรมที่ใช้เพื่อสนทนา หรือประชุมกับคนที่ใช้งาน ไม่ว่าจะสนทนากับคนใช้มือถือ หรือใช้ คอมพิวเตอร์ PC ด้วยกัน

Software-defined Data Center

ศูนย์ข้อมูลที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเสมือนจริงและจัดส่งเป็นบริการ การควบคุมศูนย์ข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์

Storage

การเก็บข้อมูลโดยใช้พื้นที่ออนไลน์โดยใช้ระบบบนคลาว์ด ซึ่งมีความปลอดภัย และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

T

Telco

ย่อมาจากคำว่า “Telephone Company” หมายถึงบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสาร

Track and Trace

เทคโนโลยีช่วยให้สามารถจับภาพสถานะผลิตภัณฑ์และย้อนกลับไปหาและยืนยันเส้นทางของผลิตภัณฑ์ได้

U

Unified Communication

ระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กเพื่อช่วยลดความซับซ้อน, เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

V

VDO Conference System

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Video Conference ที่มีการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัด

Voice & Contact Center

ระบบการให้บริการ Call Center แก่ลูกค้าของคุณ ลดปัญหาการสอบถามข้อมูลซ้ำซ้อนต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Virtualization

การสร้างแบบจำลองเสมือนจริง รวมถึงแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เสมือนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์

W

Website Implementation

สร้างเว็บไซต์ครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ ทดสอบการดำเนินการ จนถึงการเปิดตัวเว็บไซต์

Windows Enterprise

โปรแกรม Windows สำหรับองค์กรใหญ่ เป็นแบบ Volume Licensee (1 Key = 1 ลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถลงได้หลายเครื่อง)

X

Y

Z

Zero-Latency Enterprise (ZLE)

กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีในขอบเขตทางเทคนิคและองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

Top