G-ABLE

เรื่องราวของเราในการนำนวัตกรรม IT และ Digital ขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำของไทยมากว่า 28 ปี สู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation

Get to know us

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

G-ABLE Focuses On Nation-wide Projects

80%

ลูกค้าหลักของเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปีในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เราได้รับความไว้วางใจมายาวนาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่

50+

พันธมิตรกับระดับโลก

เช่น Microsoft, Oracle, Cisco, HP และอีกมากมาย

65M

คนไทยหลายสิบล้านคน

ต่างใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Vision and Mission Statement of G-ABLE

Vision

ยกระดับศักยภาพของผู้คน ให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล

Mission

พัฒนาพร้อมร่วมสร้างโซลูชันดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนรวมถึงธุรกิจสามารถแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

G-able-GM-01

CEO Message

โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คน ในขณะที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ก้าวสู่การเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value – Based Economy)ส่งผลให้องค์กรธุรกิจ และทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน

 

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “ยกระดับศักยภาพของผู้คนให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล” เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจของประเทศไทยก้าวผ่านยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

คุณนาถ ลิ่วเจริญ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

Our History

Management

G-able-GM-01

นาถ ลิ่วเจริญ

Chief Executive Officer (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร

G-able-GM-02

สุภาวดี พันธุมวนิช

Co-Chief Executive Officer

(Co-CEO)

ประธานกรรมการบริหารร่วม

G-able-GM-03

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา

President

กรรมการผู้จัดการ

G-able-GM-05

นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์

Senior Executive Vice President

Sales & Commercial Group

รองประธานบริหารอาวุโส

กลุ่มงานพาณิชย์

G-able-GM-06

อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์

Senior Executive Vice President

Solutions Management & Technology

รองประธานบริหารอาวุโส

กลุ่มงานโซลูชันและเทคโนโลยี

G-able-GM-07

ปาจรีย์ แสงคำ

Senior Executive Vice President

G-Venture

รองประธานบริหารอาวุโส

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

G-able-GM-08

กิตยานี อัศวาณิชย์

Senior Executive Vice President

Finance & Accounting

รองประธานบริหารอาวุโส

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

G-able-GM-09

วาณี พิชเยนทรโยธิน

Senior Executive Vice President

Human Resources

รองประธานบริหารอาวุโส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Management

G-able-GM-01

นาถ ลิ่วเจริญ

Chief Executive Officer (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร

G-able-GM-02

สุภาวดี พันธุมวนิช

Co-Chief Executive Officer

(Co-CEO)

ประธานกรรมการบริหารร่วม

G-able-GM-03

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา

President

กรรมการผู้จัดการ

G-able-GM-05

นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์

Chief Go To Market Officer

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย

และพัฒนาธุรกิจ

G-able-GM-06

อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์

Chief Solutions Management

& Technology Officer

ประธานเจ้าหน้าที่

สายงานโซลูชั่นและเทคโนโลยี

G-able-GM-08

กิตยานี อัศวาณิชย์

Senior Executive Vice President

Finance & Accounting

รองประธานบริหารอาวุโส

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

G-able-GM-09

วาณี พิชเยนทรโยธิน

Senior Executive Vice President

Human Resources

รองประธานบริหารอาวุโส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Our Subsidiaries

G-ABLE CO., LTD.

ผู้ให้บริการไอทีครบวงจรระดับประเทศ ตอบสนองทุกความต้องการ อย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ  เพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่าในการใช้ชีวิต

THE COMMUNICATION SOLUTION CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ เเละ ให้คำปรึกษาโซลูชันในทุกมิติด้านการสื่อสาร รวมไปถึงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพื่อเสริมเเกร่งให้ธุรกิจมีความพร้อมทุกด้านในการเเข่งขัน

MVERGE CO., LTD.

บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเกี่ยวกับ Microsoft Solution และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ

Top