Author: Peeranat Larsomsri

นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือน พ.ร.บ. PDPA ก็จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรวบรวม เก็บใช้ เผยแพร่ และนำไปวิเคราะห์ วันนี้ G-Able จึงนำ 3 แนวทางช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับ PDPA โดยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย...

หัวใจสำคัญของการชนะใจลูกค้าจึงไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูล แต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและผสมผสานข้อมูลที่กระจัดกระจายเพื่อนำไปวิเคราะห์และกลั่นกรองให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น...

Top