Author: G-Able

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่องค์กรต่าง ๆ ได้สรรหาวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลให้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่เรากลับพบว่า แม้จะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไปมากมาย...

G-Able เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนในงาน MIT Global Startup Workshop (GSW) 2018 จากความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, MIT GSW และ MIT ...

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน G-Able ได้เข้าร่วมงาน “Thailand HR Tech Conference & Exposition 2018” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)...

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR  ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้นำ แอปพลิเคชัน SPACE เข้าร่วมออกบูธในงาน REAL TECH # 2 By REP Smart City for Life...

G-Able ได้รับเชิญร่วมออกบูธในงาน Optimizing Operation  with Hybrid Cloud จัดขึ้นโดย Microsoft  Thailand ในวันที่ 21 มีนาคม 2561...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้ให้บริการ Cloud Solutions แบบครบวงจร จัดงานสัมนา ...

การที่จะก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ล้ำนำสมัยเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตขององค์กร ...

Top