Author: G-Able

ในอดีตการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเป็นล้วนมีกลยุทธ์รูปแบบแบบต่าง ๆ เฉกเช่นการทำสงครามกับข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินกำลังฝั่งตรงข้าม ...

ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางก็มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริงได้มากขึ้น ...

VMware ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวันพร้อมข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น เป็นเหตุผลที่องค์กรต้องการโซลูชั่นใหม่ในการปกป้องข้อมูลมหาศาล...

ธนาคารที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นคงอย่างที่สุดสถาบันหนึ่งในประเทศ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปธนาคารจะอาศัยความมั่นคงเพียงอย่างเดียวในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว...

พบกับเบื้องหลังการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยี Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดแก่ธุรกิจ กับการบรรยายในหัวข้อ 'Marketing on Cloud' ...

Top