ก้าวเข้าสู่ Cloud ด้วยโจทย์ทางธุรกิจ สนองความต้องการให้เป็นเรื่องง่าย

ก้าวเข้าสู่ Cloud ด้วยโจทย์ทางธุรกิจ สนองความต้องการให้เป็นเรื่องง่าย

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนด้านบริการตลอดจนการจัดการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า รวมถึงเพื่อรองรับรูปแบบความต้องการที่หลากหลายซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภายในองค์กรจำเป็นต้องรองรับ หรือสอดคล้องกับรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจที่หลากหลายเช่นกัน

 

 

ความต้องการที่หลากหลายดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงระบบไอทีให้ทันกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อวางแผนให้ระบบไอทีภายในองค์กรสอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร จากโจทย์ดังกล่าวทำให้ผู้จัดการระบบไอทีจำเป็นต้องพิจารณา และให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

 

Cost – การลงทุนระบบไอที ณ ปัจจุบันต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในช่วงแรก ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ดังนั้นการให้บริการ หรือนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย

 

Time – เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากระบบไอทีพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับธุรกิจได้ จากในอดีตระยะเวลาในการติดตั้งระบบไอทีหนึ่งระบบต้องใช้เวลา 3–6 เดือน หรือ 1 ปี ปัจจุบันการติดตั้งระบบไอทีจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนเท่านั้น จึงส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

 

Elastic – ในปัจจุบันระบบไอที รวมทั้งศูนย์ข้อมูลขององค์กรมีความยืดหยุ่นขึ้นมาก โดยสามารถทำการปรับเปลี่ยนทั้งการเพิ่ม-ลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม-ลด CPU, Memory, Disk, การเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ โดยสามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จึงสอดรับกับการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ที่มีความต้องการหลากหลาย

 

Location – การเปิดประชาคมอาเซียนนั้น จะทำให้ธุรกิจ และบริการต่างๆ มีการกระจายไปยังต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลจะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

 

เพราะหากสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อธุรกิจและบริการในอนาคตอย่างแน่นอน

Cloud ตอบโจทย์ความต้องการ

 

ณ ปัจจุบันระบบคลาวด์ (Cloud) ช่วยทำลายกำแพงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยคลาวด์มีบริการให้เลือกหลากหลาย ทั้งจากผู้ให้บริการในประเทศ และผู้ให้บริการต่างประเทศ

 

 

ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการมีรูปแบบการให้บริการแตกต่างกันไป สำหรับการนำระบบคลาวด์ไปใช้นั้นมีมุมมองต่างๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ และการเพิ่มศักยภาพขององค์กร ดังต่อไปนี้

 

Cost Efficiency – การลงทุนระบบคลาวด์มีรูปแบบ Pay Per Use หรือชำระค่าบริการแบบรายเดือนการลงทุนในช่วงแรกจึงไม่สูงนัก ทำให้การตัดสินใจเพื่อลงทุนกับบริการใหม่เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดระบบตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้ด้วย

Time to Market – ระบบคลาวด์พร้อมที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้งานได้ในทันที โดยการให้บริการของ G-ABLE จะเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ระบบเครือข่าย (Network) และระบบปฏิบัติการ

 

ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ลงไปบนระบบคลาวด์ได้ทันที จึงช่วยลดเวลาในการติดตั้งให้เหลือเพียง เดือน สัปดาห์ หรือบางการประยุกต์ใช้งานสามารถเตรียมระบบให้พร้อมใช้งานได้เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น ส่งผลให้องค์กรสามารถมีระบบที่รองรับต่อความต้องการของการดำเนินธุรกิจได้ทันที

 

High Elastic – ระบบคลาวด์ให้ความยืดหยุ่นทั้งทางด้านเพิ่ม-ลดทรัพยากรในแบบอัตโนมัติ และแบบแมนนวล การเพิ่ม-ลดสามารถใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง หรือเพียงไม่กี่คลิ๊กก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีจึงทำให้องค์กรไม่เกิดการเสียเปล่าต่อการใช้งานทรัพยากร และในขณะเดียวกันยังทำให้องค์กรสามารถรองรับความต้องการใช้งานระบบได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย

Global Location – ระบบคลาวด์มีศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการทั่วโลก สามารถรองรับธุรกิจของลูกค้าที่กระจายไปยังต่างประเทศได้ เช่น กลุ่มธุรกิจที่ต้องติดต่อประสานงานหรือให้บริการลูกค้าที่อยู่ต่างภูมิภาค เป็นต้น

 

 

สำหรับระบบคลาวด์ของ G-ABLE สามารถออกแบบให้ Data Center นั้นไป Operation อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับงานที่จะต้องให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

 

จากปัจจัยที่กล่าวมาในหลายมิติ ปัจจุบันทีมของ G-ABLE พร้อมที่จะให้บริการกลุ่มองค์กรที่มีความสนใจจะนำ Cloud Technology (IaaS: Infrastructure as a Service) เข้าไปเริ่มประยุกต์ใช้กับองค์กร

 

โดย G-ABLE มีบริการตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความต้องการ และทำการประเมินปัจจัยที่จะเกิดผลกระทบเมื่อเริ่มนำระบบคลาวด์เข้าไปใช้งาน รวมถึงช่วยออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ (Design Cloud Infrastructure) ให้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าให้ดีที่สุด

 

G-ABLE มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง ได้รับใบรองรับหรือ Certificate ด้าน Cloud Computing Technology ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น G-ABLE ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Cloud Environment อีกทั้งยังทำการดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือ Compliant ต่างๆ ที่ธุรกิจแต่ละประเภทจะต้องให้ความสำคัญ

 

สำหรับการให้บริการนั้น G-ABLE สามารถรองรับลูกค้าได้ทั้งองค์กรที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่ต้องการใช้คลาวด์ขนาดใหญ่ เช่น บางองค์กรต้องการเครื่อง Virtual Machine จำนวน 1,000 เครื่อง เป็นต้น

 

นอกจากนี้ G-ABLE ยังให้บริการ Cloud Storage ในหลายรูปแบบด้วย เช่น ความต้องการในด้านขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บที่มาก หรือรูปแบบที่ต้องการความสามารถของ IOPS ที่สูงเป็นพิเศษสำหรับรองรับงานเฉพาะทาง

 

ทั้งนี้ทาง G-ABLE ยังพร้อมที่จะช่วยกลุ่มลูกค้าทำการทดสอบการใช้งานระบบคลาวด์ในระบบปิดที่แยกจากระบบอื่นอย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจการนำระบบคลาวด์ในแบบ IaaS ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

Top