สำนักบริหารการศึกษา (สบศ) ของ Kasetsart University เลือกใช้ Registration System on AWS

สำนักบริหารการศึกษา (สบศ) ของ Kasetsart University เลือกใช้ Registration System on AWS

สำนักบริหารการศึกษา ของ Kasetsart University

สำนักบริหารการศึกษาเป็นสำนักที่รวบรวมหลายฝ่ายไว้เพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนางานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจ คือ

  • ประสานงานและบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนชองมหาวิทยาลัย
  • แสวงหา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  • บริการนิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • เป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและข้อมูลทางการศึกษา
  • ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการบริการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งหนึ่งในพันธกิจข้างต้นก็คือ การบริการ นิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีการปรับการดำเนินการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับดำเนินการลงทะเบียนสำหรับนิสิตตามคณะต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรม (ภาคปกติ และนานาชาติ) ให้มีประสิทธิภาพรองรับทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

Why Cloud Why AWS

ระบบการลงทะเบียน (KU-ISEA) คือระบบที่ทางทางสำนักบริหารการศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุง ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นในการดำเนินการ และยังตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงรองรับการใช้งานที่คล่องตัวให้กับนิสิต

ดังนั้นการเลือกระบบดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบระบบ Cloud services จะช่วยในเรื่องของการจัดการระบบเพื่อรองรับการทำงานจากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตอื่นได้ อีกทั้งยังควบคุมต้นทุนได้ง่าย พร้อมปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงหากจำเป็นที่จะต้องต่อยอด ก็มีความพร้อม โดยสามารถที่จะมีระบบนิเวศขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

Why G-Able

จีเอเบิล มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไอทีไม่ว่าจะเป็น Infrastructure และ Software Development มามากกว่า 20 ปี ซึ่งสามารถให้บริการวิเคราะห์ ออกแบบ และแนะนำการบริหารจัดการการลงทะเบียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบันทาง จีเอเบิล ได้ช่วยในการปรับปรุงระบบให้รองรับเรื่องการเลือกรูปแบบการลงทะเบียน, ชำระเงินออนไลน์, การพิจารณาการลงทะเบียนจากทางอาจารย์ เป็นต้น

รวมถึงยังได้วางแผนเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ Pattern การคิดคำนวณเงินและหน่วยกิต การลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต เป็นต้น

Top