Oracle Solutions

การสื่อสาร คือพื้นฐานขั้นแรกของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์เริ่มจากการพูดคุยหรือการเขียน ซึ่งในปัจจุบัน Messaging Application...

การปกป้องข้อมูลในปัจจุบันไม่สามารถตอบรับกับความต้องการในระบบฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยข้อมูลที่มีการสูญหายมักเกิดจากการกู้คืนข้อมูลไม่ครบถ้วน
Top