Leaders Movements

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ กระแส Cloud Computing เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย บางองค์กรเริ่มนำระบบ Cloud มาใช้บ้างแล้วแต่หลายองค์กรก็ยังเกิดความลังเล
Top