Data Center Transformation

ในทุกวันนี้ถ้าหากมีการพูดถึงเรื่อง IT Security ขึ้นมาแล้ว เชื่อว่าทุกคนมักจะนึกถึงเรื่องของ Firewall หรือไม่ก็ Anti-Virus ซะเป็นส่วนใหญ่
Top