G-ABLE สนับสนุนโครงการ COMCAMP #28

G-ABLE สนับสนุนโครงการ COMCAMP #28

บริษัท จีเอเบิล จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลและซีดีจี ร่วมสนับสนุนโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 28 (COMCAMP#28)

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์เทพ วัฒนศิริสุข ผู้อeนวยการฝ่ายงานบริหารโครงการ และคุณวนิดา ทองเพิ่มสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท จีเอเบิล จำกัด เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ COMCAMP ถือได้ว่าเป็นโครงการดีๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน อนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาต่อไปTop