เดินหน้า Eco-Novation ฟื้นฟูปะการัง ปล่อยปลาทะเล

เดินหน้า Eco-Novation ฟื้นฟูปะการัง ปล่อยปลาทะเล

กลุ่มบริษัทจีเอเบิลส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร ตัวอย่าง ที่สนับสนุนเรื่อง GREEN IT

โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ประหยัด พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกการรักษา สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเพื่อประเทศและโลกของเรา เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ คนทุกคน นั่นก็คือ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” โดยประชาชาติทั่วโลกได้กำหนด ให้เป็นวันแห่งการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด ความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังได้มีการ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปในเป้าหมายที่ดีขึ้นร่วมกัน

ซึ่งกลุ่มบริษัทจีเอเบิลได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการ GREEN FRIENDS ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือร่วมใจ อาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในทะเล โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “G-ABLE CSR 2015 ปลูกปะการัง ปล่อยปลาทะเล” ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ หาดเตยงาม อ่าว นาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปะการังให้ กับท้องทะเลไทย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง การปลูกปะการัง จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาให้กับสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่ในทะเล พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ แก่พนักงานกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

หาดเตยงาม อยู่บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน มีความยาวประมาณ 1,250 เมตร บริเวณกลางอ่าว มีเกาะเล็กๆ อยู่ 1 เกาะ ชื่อว่า “เกาะไก่เตี้ย” เป็นบริเวณ อนุรักษ์ธรรมชาติใต้ทะเล ซึ่งมีปะการังและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ ซึ่งถือว่า แนวปะการังมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็น อย่างมาก เนื่องจากทั้งเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์ทะเล นอกจากนี้ยังเป็น เขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ในวันงานคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

ปลูกปะการัง

เป็นการปลูกปะการังแบบ DIY โดยการใช้ซีเมนต์ผสม กับฟอสซิล เพื่อเป็นฐานให้ปะการังยืดเกาะเนื่องจากซีเมนต์เป็นวัสดุที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมลงเรือไปวางปะการังบริเวณแนว ปะการัง

ปล่อยปลาทะเล

เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ลงสู่ท้องทะเล ได้แก่ ปลาฉลามทราย ปูทะเล หอยทะเลต่างๆ l เยี่ยมชมและดูแลทัศนียภาพโดยรอบ : โดยการเก็บขยะบริเวณหาด เตยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนที่มี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และสวยงาม

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เชื่อว่าทุกๆ ภาระกิจในการช่วยเหลือ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญที่พวกเรา จะมุ่งมั่นและตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคมที่ดี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังสโลแกนที่ว่า “จีเอเบิล ร่วมดูแล โลกแข็งแรงด้วยมือเรา” ทั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และวิทยากรพิเศษจากกิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีTop