G-ABLE Seed Bombs and Fire Line “ยิงเมล็ดพันธุ์ และ สร้างแนวกันไฟ”

G-ABLE Seed Bombs and Fire Line “ยิงเมล็ดพันธุ์ และ สร้างแนวกันไฟ”

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้านไอทีโซลูชั่นหัวใจสีเขียว ไม่หยุดนิ่งที่จะปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก

โดยตระหนักว่าปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักถึง เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาดังกล่าว สู่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยในปีนี้ ปัญหาใหญ่ทางสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกนิ่งนอนใจไม่ได้ก็คือ “ปัญหาการลดจำนวน ลงของพื้นที่สีเขียว และปัญหาความสมดุลระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างแหล่งทำกินและแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพ ทำให้จำนวนพื้นที่ ป่าลดลง เกิดความแห้งแล้ง สัตว์ป่าเกิดการล้มตาย เนื่องจากขาดแหล่งอาหารตามธรรมชาติ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จึงขออาสา “ ระดมพลช่วยพิทักษ์ผืนป่าเพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ G-ABLE CSR 2016 ” 

“G-ABLE : Seed Bombs and Fire Line ยิงเมล็ดพันธุ์และ สร้างแนวกันไฟ” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอดีตเคยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง อุดมไป ด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิด แต่เนื่องจากปัจจุบันแหล่งทรัพยากรในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกรุกบุกเพื่อสร้างแหล่งทำกิน ถือเป็นภัยคุกคามทางระบบ นิเวศที่คณะผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัทจีเอเบิลผู้มีหัวใจสีเขียว ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อเร่งฟื้นฟูผืนป่าคืนความสมดุลในเขตนี้ ให้กลับมาเขียวขจีเช่นเดิม โดยกิจกรรมดีๆ ในโครงการฯ ถูกแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Bombs)

เป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ ด้วย แนวคิดการบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงในกระสุนแคปซูลที่ปั้นด้วยดินเหนียว และยิงแคปซูลออกไปในพื้นที่ป่าบริเวณ กว้าง เมื่อแคปซูลเกิดการย่อยสลาย เมล็ดพันธุ์ในแคปซูลจะค่อยๆ เติบโตเป็นต้นกล้า หยั่งรากลึกลงใน ผืนดินและเติบใหญ่เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและสามารถทำได้ปริมาณมากในเวลาอัน รวดเร็ว

กิจกรรมปลูกป่า

นอกจากจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการปลูก จิตสำนึกให้พนักงานและครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่า ที่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของ มวลมนุษย์และสัตว์โลก

กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ (Fire Line) หรือการป้องกันไฟป่า

ซึ่ง เกิดจากความแห้งแล้งนั่นเอง วิธีการคือ การถางกำจัดเชื้อเพลิงบนผืนป่า อาทิ ใบไม้และกิ่งไม้แห้ง วัชพืช ด้วยเครื่องมือทางการเกษตร จำพวก ไม้กวาด จอบ คราด ด้วยสองมือของเรา โดยไม่ใช้ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ป่า

สุดท้ายนี้…กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ขอขอบคุณ 2 มือและ 1 หัวใจสีเขียวของ ทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสรรค์โครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ประสบความสำเร็จ ตามพันธกิจของบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พวกเรา สัญญาว่า “จะสานต่อ แนวคิดรักษ์โลก เพื่อดูแลโลกของเราแบบยั่งยืน ”Top