Data Subject Right

Data Subject Right

Data Subject Right – Definitions

 

1. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล /การรับแจ้งให้ทราบ มาตรา 30
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบว่าจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บ สถานที่ และวิธีการติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy

 

2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มาตรา 35/36
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยการแก้ไขน้ันจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ รหัสผ่าน ในหน้าบัญชีสมาชิกเองได้

 

3. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม มาตรา19
กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลไป ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจ ก็สามารถยกเลิกความยินยอมน้ันเมื่อไหร่ก็ได้ โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขัดต่อข้อจากัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้าน้ี เช่น เราสามารถขอยกเลิกทางอีเมลของเว็บไซต์ได้ โดยกดที่ปุ่ม unsubscribe ที่แนบมาในอีเมล โดยการยกเลิกน้ีไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

4. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล มาตรา 34
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการใช้ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะในกรณีที่เกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูล แล้ว หรือเปลี่ยนใจระงับการทาลายข้อมูลเมื่อครบกาหนดที่ต้องทาลาย เพราะมีความจาเป็นต้องนาข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง ก็สามารถทาได้

 

5. สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 30
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองอาจไม่แน่ใจว่าได้ให้ความยินยอมไปหรือไม่ โดยสิทธิการเข้าถึงข้อมูล น้ันต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการใช้สิทธิน้ันต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ อาจเข้าไปดูข้อมูลตนเองในบัญชีสมาชิกของตนเองได้หรือร้องขอกับผูดู้แลระบบได้

 

6. สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 31
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายแรกโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมรายอื่น ก็สามารถขอให้ผู้ควบคุมรายแรกจัดทาข้อมูลที่อ่านได้ง่ายหรือจัดทาข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และโอนไปยงั ผู้ ควบคุมอีกรายได้ ซึ่งข้อมูลที่โอนไปน้ัน เจ้าของข้อมูลก็ยังขอรับข้อมูลน้ันจากผู้ควบคุมข้อมูลรายแรกได้อีกด้วย แต่การใช้ วิธีการน้ีจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น การย้ายพนักงานจากบริษัทหน่ึงไปยังอีกบริษัทหน่ึง ตัวพนักงานก็สามารถใช้สิทธิให้บริษัทแรกโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่กำลังจะย้ายไปได้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลของตนเองได้

 

7. สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 32
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูล เมื่อไรก็ได้ โดยร้องขอผ่านแบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการจัดไว้ หรือติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

 

8. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 33
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือผู้ควบคุมนำข้อมูลไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือข้อมูลน้ันสามารถเข้าถึงได้ง่าย เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยผู้ควบคุมข้อมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดำเนินการน้ัน

Top