ก้าวเข้าสู่ Cloud ด้วยโจทย์ทางธุรกิจ สนองความต้องการ ให้เป็นเรื่องง่าย

ก้าวเข้าสู่ Cloud ด้วยโจทย์ทางธุรกิจ สนองความต้องการ ให้เป็นเรื่องง่าย

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนด้านบริการตลอดจนการ จัดการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า 

รวมถึงเพื่อรองรับรูปแบบความ ต้องการที่หลากหลายซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภายในองค์กรจำเป็นต้องรองรับ หรือ สอดคล้องกับรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจที่หลากหลายเช่นกัน

 

ความต้องการที่หลากหลายดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธี บริหารจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงระบบไอทีให้ทันกับการดำเนิน ธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อวางแผนให้ระบบไอทีภายในองค์กร สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร จากโจทย์ดังกล่าวทำให้ผู้จัดการ ระบบไอทีจำเป็นต้องพิจารณา และให้ความสำคัญกับปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้

1. Cost – การลงทุนระบบไอที ณ ปัจจุบันต้องใช้เงิน ลงทุนเป็นจำนวนมากในช่วงแรก ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ดังนั้นการให้บริการ หรือนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจ อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย

2. Time – เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากระบบไอทีพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับธุรกิจได้ จากในอดีตระยะเวลาในการติดตั้งระบบ ไอทีหนึ่งระบบต้องใช้เวลา 3–6 เดือน หรือ 1 ปี ปัจจุบันการ ติดตั้งระบบไอทีจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนเท่านั้น จึงส่งผล ให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

3. Elastic – ในปัจจุบันระบบไอที รวมทั้งศูนย์ข้อมูลของ องค์กรมีความยืดหยุ่นขึ้นมาก โดยสามารถทำการปรับเปลี่ยน ทั้งการเพิ่ม-ลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่ม-ลด CPU, Memory, Disk, การเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ โดยสามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จึงสอดรับกับการ ดำเนินธุรกิจในยุคนี้ที่มีความต้องการหลากหลาย

4. Location – การเปิดประชาคมอาเซียนนั้น จะทำให้ ธุรกิจ และบริการต่างๆ มีการกระจายไปยังต่างประเทศ หรือ ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลจะมี ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะหากสถานที่ตั้งศูนย์ ข้อมูลสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ และบริการในอนาคตอย่างแน่นอน

 

Cloud ตอบโจทย์ความต้องการ ณ ปัจจุบันระบบคลาวด์ (Cloud) ช่วยทำลายกำแพงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยคลาวด์มีบริการให้เลือกหลากหลาย ทั้งจากผู้ให้บริการในประเทศ และผู้ให้บริการต่าง ประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการมีรูปแบบการให้บริการแตกต่างกัน ไป สำหรับการนำระบบคลาวด์ไปใช้นั้นมีมุมมองต่างๆ ต่อการ ดำเนินธุรกิจ และการเพิ่มศักยภาพขององค์กร ดังต่อไปนี้

Cost Efficiency – การลงทุนระบบคลาวด์มีรูปแบบ Pay Per Use หรือชำระค่าบริการแบบรายเดือน การลงทุนใน ช่วงแรกจึงไม่สูงนัก ทำให้การตัดสินใจเพื่อลงทุนกับบริการ ใหม่เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลด ระบบตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้ด้วย

Time to Market – ระบบคลาวด์พร้อมที่จะให้ลูกค้า สามารถเข้าไปใช้งานได้ในทันที โดยการให้บริการ ของ G-ABLE จะเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ระบบเครือข่าย (Network) และระบบ ปฏิบัติการ ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถติดตั้ง แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ลงไปบนระบบคลาวด์ได้ทันที จึงช่วย ลดเวลาในการติดตั้งให้เหลือเพียง เดือน สัปดาห์ หรือบาง การประยุกต์ใช้งานสามารถเตรียมระบบให้พร้อมใช้งานได้ เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น ส่งผลให้องค์กรสามารถมีระบบที่ รองรับต่อความต้องการของการดำเนินธุรกิจได้ทันที

High Elastic – ระบบคลาวด์ให้ความยืดหยุ่นทั้งทางด้าน เพิ่ม-ลดทรัพยากรในแบบอัตโนมัติ และแบบแมนนวล การ เพิ่ม-ลดสามารถใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง หรือเพียงไม่กี่คลิ๊กก็ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที จึงทำให้องค์กรไม่เกิดการเสีย เปล่าต่อการใช้งานทรัพยากร และในขณะเดียวกันยังทำให้ องค์กรสามารถรองรับความต้องการใช้งานระบบได้อย่าง ไม่จำกัดอีกด้วย

Global Location – ระบบคลาวด์มีศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ ทั่วโลก สามารถรองรับธุรกิจของลูกค้าที่กระจายไปยังต่าง ประเทศได้ เช่น กลุ่มธุรกิจที่ต้องติดต่อประสานงานหรือให้ บริการลูกค้าที่อยู่ต่างภูมิภาค เป็นต้น สำหรับระบบคลาวด์ ของ G-ABLE สามารถออกแบบให้ Data Center นั้นไป Operation อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับงานที่จะต้องให้ บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการ ทำงานมากที่สุด

 

จากปัจจัยที่กล่าวมาในหลายมิติ ปัจจุบันทีมของ G-ABLE พร้อมที่ จะให้บริการกลุ่มองค์กรที่มีความสนใจจะนำ Cloud Technology (IaaS: Infrastructure as a Service) เข้าไปเริ่มประยุกต์ใช้กับ องค์กร โดย G-ABLE มีบริการตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ ความต้องการ และทำการประเมินปัจจัยที่จะเกิดผลกระทบเมื่อเริ่ม นำระบบคลาวด์เข้าไปใช้งาน รวมถึงช่วยออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบคลาวด์ (Design Cloud Infrastructure) ให้สามารถ ตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าให้ดีที่สุด

โดย G-ABLE มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง ได้รับใบ รองรับหรือ Certificate ด้าน Cloud Computing Technology ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น G-ABLE ยังมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้าง Cloud Environment อีกทั้งยังทำการดูแลระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือ Compliant ต่างๆ ที่ธุรกิจแต่ละประเภทจะต้องให้ความสำคัญ

สำหรับการให้บริการนั้น G-ABLE สามารถรองรับลูกค้าได้ทั้งองค์กร ที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่ต้องการ ใช้คลาวด์ขนาดใหญ่ เช่น บางองค์กรต้องการเครื่อง Virtual Machine จำนวน 1,000 เครื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ G-ABLE ยังให้ บริการ Cloud Storage ในหลายรูปแบบด้วย เช่น ความต้องการใน ด้านขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บที่มาก หรือรูปแบบที่ต้องการความ สามารถของ IOPS ที่สูงเป็นพิเศษสำหรับรองรับงานเฉพาะทาง

ทั้งนี้ทาง G-ABLE ยังพร้อมที่จะช่วยกลุ่มลูกค้าทำการทดสอบการ ใช้งานระบบคลาวด์ในระบบปิดที่แยกจากระบบอื่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจการนำระบบคลาวด์ในแบบ IaaS ไปประยุกต์ใช้ งานกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองTop