Biowearable ล้ำหน้าด้วยหมึกนำไฟฟ้า

Biowearable ล้ำหน้าด้วยหมึกนำไฟฟ้า

“Wearable” หรืออุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่บนร่างกายเป็นแนวโน้มที่มาเเรงในยุคปัจจุบันและกำลังขยายตัวอย่างมาก เจ้าแห่งเทคโนโลยีน้อยใหญ่ต่างออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
เช่น Smart Watch, Fitness Trackers เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย การเต้นของหัวใจความดันโลหติ รวมไปถึงรายงานอัตราการเผาผลาญ แคลอรี่จากการออกกำลังกาย รายงานระยะทางและความเร็ว ฯลฯ แทบจะเรียกก็ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ รวบรวมกิจกรรมของคุณเอาไวอย่างละเอียดเลยที่เดียว

แต่ขณะนี้ Wearable อีกทางเลือกหน่ึงกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีผู้คิดค้น “หมึกนำไฟฟ้า” ที่สามารถ “พิมพ์ลงบนผิวหนัง” เพื่อใช้สร้างเป็นแผงวงจรบนผิวมนุษย์ ทำหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลเฉกเช่นเดียวกันกับแผงวงจร ในอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ ซึ่งเท่ากับว่าถูกยกระดับให้เป็น Biowearable นั่นคือ ไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ แต่ Biowearable จะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้เกะกะ หรือสร้างความรำคาญให้แม้ในช่วงที่คุณนอนหลับ พักผ่อน

Tech Tats นวัตกรรมจากหมึกนำไฟ้ฟ้า

จากฉบับที่แล้ว เราได้นำเสนอบทความเรื่องหมึกนำไฟฟ้าท่ีประดิษฐ์ เป็นสวิตซ์ไฟฟ้า แบบสัมผัสในฉบับนี้จึงได้หยิบยกการใช้หมึกนำไฟฟ้ามาทำ Biowearable (ทั้งน้ีในข้อมูล Tech Tats ไม่ได้ระบุว่าเป็นหมึก ที่ผลิตจากสิ่งใด) ที่เรียกว่า Tech Tats ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรอยสัก อัจฉริยะ ด้วยคุณสมบัติของหมึกนำไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้ในการ ขีดเขียนเป็นรอยสักแผงวงจรบนผิวหนัง พร้อมต่อเช่ือมกับแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ

Tech Tats สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ ประเภทงานได้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเริ่มใช้ในแวดวงการแพทย์ ในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย การเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต โดยทำการส่งข้อมูลเหล่าน้ันไปยังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรอื บนคอมพวิ เตอร์ เพื่อรายงานข้อมูลไปยังแพทย์ หรือ ผู้ที่ดูเเลผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามหมึกนำไฟฟ้าดังกล่าวยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ ใช้งานได้นานข้ึนและมีสมรรถนะท่ีดีข้ึน

สร้างสรรค์นวัตกรรม บนความต้องการที่หลากหลาย

นอกเหนือ จากการใช้ Tech Tats ในวงการแพทย์ยังสามารถประยุกต์ ใช้กับงานประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สร้างสรรค์ให้ทำงานเสมือน เป็นนาฬิกาอัจฉริยะ เป็น RFID หรือเป็นเครื่องระบุตำแหน่งเพื่อ ติดตามบุคคล โดยเว็บไซต์ Weburbanist.com ระบุว่า นอกจากการ ใช้งานในวงการแพทย์ ยงั ขยายไปยังวงการการเงินลดปัญหาบัตรหาย แล้วมีคนนำบัตรไปใช้ ด้วยการเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลธนาคาร หรือใช้ใน การติดตามกระเป๋าเงินสูญหาย ตลอดจนการนำไปใช้กับบุตรหลาน คนชราที่ต้องเดินทางไปนอกสถานที่ ซงึ่ ทำใหง่ายต่อการติดตาม และ ยังนำไปใช้กับงานประเภทอื่น ๆ ข้ึนอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสม กับความต้องการ

โดยจุดเด่นของ Tech Tats คือ สามารถออกแบบให้เป็นเสมือนเครื่อง ประดับชนิดหนึ่งจะด้วยวัตถุประสงค์ ต้องการความสวยงาม หรือ แม้เเต่เพื่ออำพรางไม่ให้ใครรู้ว่ามีอุปกรณ์ติดตามตัวท่ีจะช่วยลดปัญหาจาก คนหายด้วยอาการอัลไซเมอร์ รวมท้ังอย่างน้อยจะช่วยลดปัญหาคน หายจากการถูกลักพาตัว หากจินตนาการนำไปใช้ในการชำระเงิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะถูก พัฒนาให้ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน ออนไลน์ จะทำให้โลกการค้าบนอินเทอร์เน็ตง่ายและปลอดภัยขึ้นอีกมาก

Biowearable คาดลดต้นทุน-รักษ์สิ่งแวดล้อม

การมาของ Tech Tats ที่ใช้หมึกนำไฟฟ้าในการสร้างสรรค์อุปกรณ์ เสมือน ให้ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจวัดร่างกาย นาฬิกาอัจฉริยะ เซนเซอร์ติดตามบุคคล ฯลฯ คาดการณ์ว่าอุปกรณ์เสมือน หรือ Biowearable จะมีต้นทุนต่ำ เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบอื่น เช่น โครงพลาสติก หรืออะลูมิเนียม ท่ีทำให้เป็นรูปทรง ไม่มีสายที่ใช้รัดติดกับร่างกาย เป็นต้น

“  Tech Tats สามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ ประเภทงานได้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม ว่าจะเริ่มใช้ในแวดวงการแพทย์ 

จากที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โครงสร้างที่ทำเป็นรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นสายรัด หรือพลาสติก เท่ากับช่วยลดการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ได้บ้าง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปโดยปริยาย

แม้ว่าปัจจุบัน Tech Tats ที่ใช้หมึกนำไฟฟ้ายังไม่แพร่หลาย หรือ อาจเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มว่าจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อ ใช้งานที่หลากหลายประเภทในอนาคต ด้วยจุดเด่นท่ีคาดว่า สะดวก ต้นทุนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของ ต้นทุนในขณะนี้

 Top