Data Opinion Mining (DOM)

Data Opinion Mining (DOM)

Social Network Analysis Tool Power

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ในปัจจุบันการนำเอาข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์สำหรับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานในแง่มุมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรเกี่ยวกับทางด้านการตลาดในปัจจุบันล้วนมีการจัดทำแผนการตลาด (Marketing Campaign) ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาทั้งสิ้น อาทิ การจัดทำแผนการตลาดของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหลายที่ทราบว่าควรจะออกโปรโมชั่นอย่างไรจึงจะถูกใจผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ หรือการจัดวางสินค้าคู่กันหรือการขายพ่วงกัน (Cross Sell) ของห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็ล้วนมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสินค้าที่ควรจะขายคู่กันที่ผู้บริโภคอยากจะซื้อ

ตัวอย่างคลาสสิค (Classic Case) ของการขายพ่วงนั้นได้แก่ การที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกใบเสร็จและทราบว่าทุกใบเสร็จที่มี การซื้อผ้าอ้อมนั้นจะมีสินค้าหนึ่งที่ถูกขายคู่กันไปด้วยนั่นก็คือเบียร์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ทำให้ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวสามารถที่จะทำแผนการตลาดของสินค้าทั้งสองและสามารถเพิ่มรายได้จากการขายพ่วงได้ ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้นจึงเป็นเหตุให้นักการตลาดในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลและมองว่าข้อมูลที่มีการเก็บอยู่นั้นเป็นทรัพย์สินหนึ่งขององค์กร (Asset) ที่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากกว่าจะเน้นเพียงแค่การจัดเก็บเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้ จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงช่วยกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้ นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยขจัดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้เพราะข้อมูลมีความแม่นยำสูง สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้อย่างตรงจุด ลดความสูญเสียทางธุรกิจ

หากจะกล่าวถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสำหรับการนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วนั้น ปัจจุบันไม่เพียงแค่การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร (Internal Data Sources) มาใช้ในการวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลภายนอกองค์กร (External Data Source) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานด้วย เพื่อการวิเคราะห์ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนนั้นจะหมายถึงการใช้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจจะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal Data Sources) เช่นระบบ ERP ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น Excel, PDF หรือ E-Mail ต่างๆ

2. ข้อมูลจากภายนอกองค์กร (External Data Sources) เช่น ข้อมูลจาก Social Network ต่างๆ อาทิ Facebook, Twitter, Pantip หรือข้อมูลจากการสร้างขึ้นของอุปกรณ์ต่างๆ (Machine Generated Data) อาทิ กล้องติดรถยนต์ เครื่องจักร ดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น

Data Opinion Mining (DOM)

ใช้ในการรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Network โดย DOM นั้นจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อความต่างๆ ที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงาน รวมถึงคำต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานนั้นสนใจ ที่มีการพูดถึงผ่านช่องทาง Social Network และทำการวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบของข้อความนั้นๆ (Sentiment Analysis) และสามารถแสดงการวิเคราะห์ด้วยความสามารถต่างๆ เช่น

1. การวิเคราะห์ Brand เป็นการวิเคราะห์ถึงการพูดถึงของบุคคลบน Social Network ต่อ Brand ของเราเทียบกับ คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน เปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ

2. การวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นต่อ Brand ในเชิงบวกหรือลบ (Sentiment Analysis) เพื่อให้เห็นถึงการติชมในแง่มุมต่างๆ

3. การวิเคราะห์ถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นบน Social Network (Influencer) ที่จะส่งผลให้บุคคลอื่นชอบ ตอบกลับ หรือคล้อยตาม

4. การรวบรวมข้อมูลจาก Social Network ในลักษณะ Real-Time เพื่อการรับรู้ต่อบุคคลที่กล่าวถึง Brand เราได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ อย่างทันท่วงที

5. การแแสดงผลลัพธ์ร่วมกับ ESRI Map เพื่อใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนที่ได้

หากองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานมีความต้องการนำข้อมูลจาก Social Network มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภายในองค์กร เพื่อเพิ่มมิติมุมมองในการวิเคราะห์ให้มากขึ้นนั้น DOM สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของการรับรู้ถึงการพูดถึงต่อองค์กรบน Social Network บุคคลบน Social Network ผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นหรือชี้นำต่อการพูดถึงองค์กร การรับรู้และตอบสนองต่อข้อความบน Social Network ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลบน Social Network กับคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับยุค Digital Economy ในปัจจุบันTop