Money on Cloud : ระบบสินเชื่อบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ

Money on Cloud : ระบบสินเชื่อบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ

บริษัท เทคสเฟียร์ จำกัด ได้พัฒนาระบบงานสินเชื่อบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ (Nano-Finance) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ทางด้านการให้สินเชื่อขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจ เพื่อรองรับการใช้บริการ ทางการเงิน สำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพรายย่อย และกำหนดแนวทาง การประกอบธุรกิจสินเชื่อ ให้มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ย จากการกู้ยืมนอกระบบที่สูงจนเกินควร

โดยการกำำหนดให้มีนิติบุคคลที่สามารถปล่อยกู้ให้ ประชาชนได้ในวงเงินไม่สูงมาก ตามที่ทางรัฐบาลโดย กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ อนุญาตให้มีนิติบุคคลประเภทใหม่ในระบบสถาบันการเงินไทย

Standard Feature

• ทำงานแบบ On-Line ทำใ้ห้ข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบันเสมอ

• ง่ายในการใช้งาน เนื่องจากมีฟังก์ชันคีย์แสดงหน้าต่างช่วย ในการบันทึก/ค้นหาข้อมูล

• สามารถควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน

• สามารถกำหนดเมนูการใช้งานของผู้ใช้งานได้เอง

 

Overview

รองรับการให้สินเชื่อบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ โดยประกอบด้วย การทำงานต่างๆ ดังนี้

 • การกำหนด Parameter ของระบบ และข้อมูลเบื้องต้น
 • การสมัครขอสินเชื่อ
 • การเบิกจ่ายเงินกู้
 • การรับชำระเงิน
 • การติดตามหนี้

Key Feature

การกำหนด Parameter ของระบบ และข้อมูลเบื้องต้น

 • กำหนดข้อมูลเบื้องต้นของสินเชื่อบุคคล ได้แก่ เงื่อนไข การคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
 • กำหนดรหัสให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งสามารถแยก รหัสของเจ้าหน้าที่การตลาดตามสาขา และทีมงานได้
 • กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ (Grace Period) ได้โดยนับรวมถึงวันหยุด
 • กำหนดนโยบายการพิมพ์เอกสารติดตามหนี้ และจำนวน เงินค่าปรับ
 • กำหนดประวัติของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ (Black List) ของบริษัท
 • กำหนดเงื่อนไขของ Product Package ในส่วนของ ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย

บันทึกแบบคำขอใช้บริการสินเชื่อ

 • สามารถ Download ใบสมัครสินเชื่อได้ เพื่อกรอกข้อมูล ใบสมัครขอสินเชื่อได้
 • สามารถคำนวณค่างวด และบันทึกเพื่อสอบถามค่างวด ที่ต้องการได้
 • กรณีเป็นลูกค้าเก่า จะมีการค้นหาข้อมูลมาแสดงให้ อัตโนมัติ เมื่อบันทึกเลขที่บัตรประชาชน
 • สามารถบันทึกที่อยู่ของลูกค้าได้หลายที่อยู่ และกำหนด สถานที่ส่งเอกสารได้
 • บันทึกข้อมูลแบบคำขอได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ผู้กู้ ข้อมูลบุคคลค้ำประกัน เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและการชำระคืนเงินกู้
 • ตรวจสอบประวัติของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ (Black List) ของบริษัทให้อัตโนมัติ
 • พิมพ์รายงานคขอใช้บริการสินเชื่อ และรายงานสรุปผล การพิจารณาสินเชื่อ

 

การเบิกจ่ายเงินกู้

 • วิธีการคิดคำนวณ เป็นแบบเศษปัดเต็มสองบาทเสมอ
 • วิธีการชำะค่างวด เป็นแบบชำระเท่ากันทุกงวด (งวดละ 1 เดือน)
 • อัตราดอกเบี้ย สามารถคำนวณแบบ Floating Rate (Effective Rate)
 • ทำการหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าอากรแสตมป์ ก่อนทำการโอนเงินให้ลูกค้า
 • สะดวกด้วยการโอนจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร (Direct Credit) หรือเลือกจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้กู้
 • สร้างรายการที่จ่ายเป็น Direct Credit เป็น Text File ส่งให้กับธนาคารทำการสร้างรายการลงบัญชีให้อัตโนมัติ
 • ยกเลิกสัญญา ได้ทั้งก่อน และหลังการจ่ายเงิน และ
 • สร้างรายการลงบัญชีให้อัตโนมัติ – สามารถพิมพ์รายงานการเบิกเงินกู้
 • สามารถพิมพ์รายงานการเบิกเงินกู้ประจำวัน
 • เพื่อตรวจสอบรายการบัญชี

 

การรับชำระเงิน

 • รับชำระเงินผ่าน Counter บริษัท ด้วยเงินสด, PAY-IN เงินสด, เช็ค
 • สะดวกด้วยการตัดชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Direct Debit)
 • สะดวกด้วยการตัดชำระผ่านช่อง Bill Payment (Phase 2)
 • ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นที่อยู่ในใบกำกับภาษี และใช้ ที่อยู่ส่งเอกสารของลูกค้า เป็นที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน
 • คิดค่าปรับกรณีผิดนัด และค่าปรับปิดบัญชีก่อนกำหนดได้
 • บันทึกค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บจากลูกหนี้ เพิ่มเติม
 • สอบถามยอดค้างชำระ หรือประวัติการชำระเงินของแต่ละ สัญญา
 • ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด หรือ เช็คคืนพร้อมทั้งระบุสาเหตุการยกเลิกได้
 • ทำการสร้างรายการลงบัญชีให้อัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระประจำวันเพื่อตรวจสอบรายการบัญชี


Top