“Solid Waste” ขยะมูลฝอย สิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้ มาช่วยกันลด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

“Solid Waste” ขยะมูลฝอย สิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้ มาช่วยกันลด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

หากพูดถึง “Solid waste” หลายๆ คน คงไม่รู้จัก แต่หากพูดถึง “ขยะมูลฝอย” ทุกคนคงรู้จักดี

คุณรู้บ้างมั้ยตั้งแต่ คุณตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้า ขับรถไปทำงาน เดินทางกลับบ้าน และเข้านอน คุณทิ้งขยะมูลฝอย จากกิจกรรมอุปโภค บริโภคต่างๆ นานา ทั้งวันมีน้ำหนักเป็นเท่าไร หากคิดง่ายๆ เพียงแค่คุณคนเดียว ทิ้งขยะวันละ 1 กิโลกรัม ตลอดทั้งปี ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีมากถึงประมาณ 365 กิโลกรัม และหากคุณมีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 4 คน ปริมาณขยะ ที่เกิดจากครอบครัวของคุณจะมีมากถึง 1.46 ตัน ต่อปี ปริมาณดังกล่าวไม่น้อยเลยทีเดียว ขยะหรือของเสีย ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Solid Waste หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ จากชุมชนหรือครัวเรือน

จากรายงานและสถิติกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมี ขยะมูลฝอยปี 2556 มีปริมาณสูงถึง 26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา 2 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,490 แห่ง เป็นสถานที่มีการกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 466 แห่ง เท่านั้น ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน อัตราการผลิตขยะ/คน/วัน และในช่วง 5-10 ปี ที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิม ปี 2551 เท่ากับ 1.03 กก./ คน/วัน ปัจจุบันอยู่ที่ 1.15 กก./คน/วัน โดยขยะมูลฝอยร้อยละ 46 มาจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ร้อยละ 38 มาจากเทศบาล และร้อยละ 16 มาจากกรุงเทพฯ ซึ่งนับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ คนไทยและคนในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครจะต้องเผชิญ ปัญหาที่เกิดจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบันพบว่าขยะมูลฝอย ทั้งสิ้นปริมาณ 26.77 ล้านตัน

 • แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก นำไปกำจัดแบบถูกต้อง จำนวน 7.2 ล้านตัน (ร้อยละ 27)
 • ปริมาณ ขยะมูลฝอยที่กำจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน (ร้อยละ 26)
 • ปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขนทำให้ตกค้างในพื้นที่ 7.6 ล้านตัน (ร้อยละ 28)
 • และปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ 5.1 ล้านตัน (ร้อยละ 19)
 • 27 Percent

 • 26 Percent

 • 28 Percent

 • 19 Percent

 

ด้านอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวัน พบว่า สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีจาก 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี 2551 เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี 2556 แต่หากคำนวณตามพื้นที่ ที่เกิดขยะมูลฝอย พบว่า อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคน ต่อวัน เป็นดังนี้ ในเขตเทศบาลนคร เท่ากับ 1.89 เทศบาลเมือง 1.15 เทศบาลตำบล 1.02 เมืองพัทยา 3.90 และองค์กรบริหารส่วนตำบล 0.91

จากการสำรวจพบว่า ทุกจังหวัดของไทยมีปัญหาวิกฤติเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย โดย 20 อันดับแรกที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ราชบุรี เพชรบุรี แพร่ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระนอง นครพนม ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด ลพบุรี อ่างทอง ขอนแก่น บุรีรัมย และชุมพร ตามลำดับ และจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสม 20 อันดับแรก ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ลำปาง แพร่ ลพบุรี ชัยนาท นครปฐม เพชรบูรณ์ และระนอง ตามลำดับ ถึงแม้ว่า จังหวัดนนทบุรี ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดสะอาดที่ไม่มีปัญหาวิกฤติด้านการดการขยะมูลฝอยและไม่มีปริมาณขยะสะสมภายในจังหวัดก็ตาม แต่จำเป็นต้องให้ประชาชนตระหนักถึงการลดปริมาณขยะในครัวเรือน มากขึ้น อย่างไรก็ดีการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการกำจัดอย่างมี ประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง (แหล่งข้อมูล : http://thaipublica.org/)

ปัจจุบันประเทศมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 9 แบบดังนี้

 1. การฝัง กลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill)
 2. การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 3. การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)
 4. เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ
 5. การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE)
 6. การหมักทำปุ๋ย (Compost)
 7. การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
 8. การเทกอง (Open Dump)
 9. การเผากลางแจ้ง (Open Dump)

 

หากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทอด อากาศพบว่าในเขต กรุงเทพมหานคร แสดงตำแหน่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพ มหานคร ปัจจุบันมีสถานที่ในการเก็บขยะมูลฝอย 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่

 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง)

 

โดยแต่ละศูนย์มีวิธีกำจัด ขยะมูลฝอยแตกต่างกัน กล่าวคือ

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช จะมี วิธีกำจัด 2 วิธี คือ วิธีการฝังกลบ โดยนำขยะมูลฝอยที่ขนส่งมายัง สถานีขนถ่ายมูลฝอย ทำการอัดและห่อด้วยพลาสติก (Wrapping) แล้วขนไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถรับมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน/วัน และอีกวิธีการคือการหมักทำปุ๋ย ขยะมูลฝอยจะถูกนำมาผ่านกระบวนการหมักทำปุ๋ย (Composting) ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพลิงแข็ง และนำกากมูลฝอยไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยรับมูลฝอยวันละไม่เกิน 1,200 ตัน/วัน

ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มีวิธีกำจัดวิธีเดียว คือ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถรับมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/วัน

ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) มีวิธีกำจัดวิธีเดียว คือ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

 

จากปัญหาด้านการจัดการขยะทำให้หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมควบคุม มลพิษต้องการผลักดันให้ “การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” โดยมีกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก ที่จะส่งเสริมและให้ประชาชน ไปปฏิบัติ อาทิ

 • การเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล
 • การจัดระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster)
 • การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy)
 • การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
 • การให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินการในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)

ในฐานะคนไอที พร้อมแล้วหรือยังสำหรับ การสร้างนิสัยในการลดขยะมูลฝอย ลดการทิ้งของเสีย การคัดแยก ขยะในครัวเรือน การใช้กฏ 3R (Reuse, Recycle, Reduce) ร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยกัน เริ่มจากบ้านเรา เพื่อให้สิ่งแวดล้อม ของเราและของประเทศน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.comTop