SPACE

SPACE

ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่สูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในกลุ่มห้าง สรรพสินค้าและศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)

ซึ่งต่างแข่งขันเพื่อครอบครองพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและ ช่วงชิงร้านค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยม เพื่อนำ มาเป็นแม่เหล็กสำ หรับการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการและ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจผู้ให้เช่าพื้นที่จึงมีความจำ เป็นที่จะต้องมีระบบในการช่วย บริหารพื้นที่เช่าที่ดี ซึ่งจะทำ ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารพื้นที่และในด้านการให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SPACE เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ครอบคลุมการทำงานของทุกหน่วยงานในการ บริหารพื้นที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆ และยังมีรายงาน ที่ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มผู้ใช้งาน การใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยากบน Web Browser โดยผ่านเครือข่าย Internet/Intranet

 

จุดเด่นของ SPACE

รวมการบริหารพื้นที่ให้อยู่ในระบบเดียว

การบริหารพื้นที่เช่าแบบเดิมจะต้องอาศัยหลายรูปแบบ หลาย ซอฟต์แวร์ โดยแต่ละระบบไม่มีข้อมูลที่สัมพันธ์กันซึ่งเป็นสาเหตุ ของความผิดพลาดในหลายๆ จุดที่สำคัญและเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีค่าอย่างมาก แต่ SPACE ได้ออกแบบขั้นตอนการ บริหารพื้นที่ที่รัดกุมและมีข้อมูลที่สอดคล้องกันทั้งหมดอยู่ในระบบ เดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ทำงานสอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริหารพื้นที่เช่าได้จากแผนผังอาคาร

สำหรับผู้ใช้งานที่ดูแลการขายพื้นที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของ พื้นที่ทั้งหมดได้จากรูปภาพแผนผังอาคาร ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย และเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ได้ทันที รวมถึงผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่เช่าผ่านรูปแบบแผนผัง

 

สนับสนุนการใช้งานนอกสำนักงาน

สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานที่ต้องออกไปยังพื้นที่ที่อยู่นอก สำนักงาน ด้วยการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Tablet ผ่าน Web Browser ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet/Intranet

 

จัดการเอกสารสัญญาต่างๆ ในระบบได้

สามารถพิมพ์เอกสารสัญญาหลากหลายประเภท ได้แก่ สัญญา ในรูปแบบอัตราต่อตารางเมตร สัญญาในรูปแบบตามยอดขาย โปรโมชั่น ป้ายโฆษณา จุดสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถ ออกสัญญาควบคู่กับสัญญาหลักได้ อาทิ สัญญาเสริม สัญญาแนบท้าย สัญญาส่วนลด รวมถึงเอกสารยกเลิกสัญญา

 

รองรับวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าหลายแบบ

ครอบคลุมวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าทั้งแบบต่อตารางเมตร (Fix) และตามยอดขาย (GP) เพื่อใช้ในการวางแผนการคิด อัตราค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายงานที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลในการบริหารพื้นที่

มีรายงานสนับสนุนการทำงานที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มากกว่า 60 รายงาน

 

รองรับการเติบโตของธุรกิจ

รองรับการเติบโตในการบริหารพื้นที่ในรูปแบบกองทุนหรือ กิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งระบบสามารถแยกรายได้เพื่อ บันทึกบัญชีของแต่ละนิติบุคคลได้

 

SPACE ประกอบด้วย 8 ระบบงานหลัก ได้แก่

  1. Master Setup บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดข้อมูลพื้นฐานของ สัญญา ผู้เช่า ด้านบัญชีและการเงิน
  2. Area Management บริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ การจัดการแผนผังอาคาร ยูนิต และขนาดพื้นท
  3. Service Management บริหารจัดการ งานสาธารณูปโภค การกำหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค ค่า FT และอัตราพิเศษ
  4. Contract Maagement บริหารจัดการสัญญา การทำสัญญาจอง สัญญาเช่า และการอนุมัติสัญญา
  5. Collection Management บริหารจัดการใบแจ้งหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบติดตามทวงถาม
  6. Finance Management บริหารจัดการ ใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน
  7. Interface การเชื่อมต่อข้อมูลกับ ระบบภายนอก การส่งออกข้อมูลทางด้านบัญชี และการเงินไปยังระบบอื่นๆ
  8. Revenue Budget บริหารจัดการวางแผนงบ ประมาณรายได้ การวางแผนงบประมาณรายได้ รายปี รายเดือน


Top