อะไรคือ Google Digital Sales?

อะไรคือ Google Digital Sales?

Google Digital Sales คืออะไร?

Google Digital Sales เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เสนอขาย Google Digital Solutions ให้แก่องค์กรต่าง ๆ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วิธีการติดต่อกับ potential customers เพื่อให้เกิดการพูดคุยถึงการใช้ Google Solutions ที่จะช่วยตอบโจทย์ของลูกค้านั้น ๆ ไปจนถึงวิธีการจบการประชุมอย่างเหมาะสมที่จะทำให้เกิดการดำเนินการต่อไป โดยเนื้อหาที่สอนในหลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รูปแบบของบทเรียนที่เรียนจะเป็นแบบผสมทั้งเป็นข้อความสั้น ๆ เป็นวิดิโอ และเป็น interactive content ซึ่งหลังจากที่เรียนจบในแต่ละบทเรียนแล้ว ก็มักที่จะมีแบบทดสอบสั้น ๆ เพื่อวัดความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ ด้วย และหลังจากที่เรียนครบทุกบทเรียนแล้ว ก็จะมีแบบทดสอบวัดความรู้โดยรวมและมีประกาศนียบัตรที่ออกให้โดย Google ในกรณีที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

รูปภาพจาก pexels.com

Questions & Answers

รูปภาพจาก pexels.com

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย Google Digital Solutions ต่าง ๆ

 

ภาษาของบทเรียน?

  • ภาษาอังกฤษ

 

ภาษาของแบบทดสอบ?

  • มีทั้งหมด 21 ภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วย

 

เวลาที่ใช้เรียนตลอดหลักสูตร?

  • ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาที่ใช้สอบ)

 

เวลาที่ใช้สอบ?

  • ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 

รูปแบบบททดสอบ?

  • เป็นแบบ multiple choices ทั้งหมด

 

เกณฑ์ในการได้รับใบประกาศนียบัตร?

  • ต้องตอบถูก 80%

 

ทำอย่างไรถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่าน?

  • สามารถสอบใหม่ได้หลังจากผ่านไปแล้ว 1 วัน

ที่มา

– https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp
– https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.com

Tags:


Top