Industries

Our Focus Industries

ทุกกลุ่มธุรกิจชั้นนำเชื่อมั่นให้ G-ABLE นำเทคโนโลยีทันสมัยมาขับเคลื่อนองค์กร

Select an Industry

ธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร หลักทรัพย์ และประกันภัย

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น เครือข่ายมือถือ

ธุรกิจสื่อและบันเทิง เช่น บริษัททำภาพยนตร์ ข่าวสาร โทรทัศน์

ธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

ธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก เช่นน้ำมัน

ธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สถาบัน มหาวิทยาลัย

ธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูต่างๆ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การขาย ให้เช่า พัฒนาบ้านและที่ดิน

ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม บริการด้านความรักษาความสะอาด

ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางรวมไปถึง Startups

ธุรกิจขนส่งและคมนาคม เช่น บริษัทขนส่ง สายการบิน

ให้องค์กรของคุณเติบโตด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย

ทันต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน

Top