จีเอเบิล ผนึก KMUTT เปิดตัว Big Data Experience Center

จีเอเบิล ผนึก KMUTT เปิดตัว Big Data Experience Center

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งศูนย์ Big Data Experience Center หรือ BX

ภายใต้คอนเซ็ป Generating Big Ideas from Big Data เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างและพัฒนาบุคลากรตลอดจนผลักดัน ให้มีการนำเอาเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจ ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยได้รับเกียรติจากคุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธาน คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทจีเอเบิล และ รศ.ดร.บุญเจริญ คณบดี คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน ในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)Top