G-ABLE สนับสนุน โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 8

G-ABLE สนับสนุน โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 8

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และสถาบันวิชาการทีโอที ร่วมจัดโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 8 ” โดยได้รับเกียรติจากคุณต้อง ศรีคชา – ผู้จัดการส่วนพัฒนาและอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา Digital Economy และ ICT/Cloud Start Up ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท พร้อมทั้งรับเกียรติให้เข้ารับโล่ห์เกียรติยศในงาน 5 ธันวามหาราชโดยมีการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คน ทั่วประเทศ บรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและการสร้างมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยงานจัดขึ้นที่อาคารสโมสร สถาบันวิชาการทีโอทีTop