G-ABLE เดินแผน “Corporate Digital Transformation” เน้นสามเทรนด์หลัก Cloud-Big Data-Security

G-ABLE เดินแผน “Corporate Digital Transformation” เน้นสามเทรนด์หลัก Cloud-Big Data-Security

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านไอที ในปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรนด์ของเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมใน การรับมือต่อเทรนด์เหล่านั้น กลุ่มบริษัท G-ABLE ผู้นำด้านการให้ บริการไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร ซึ่งวาง นโยบายในการเป็นส่วนหนึ่งของการ Transform องค์กรต่างๆ เพื่อก้าวสู่ยุค ดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ได้เปิดเผยถึงทิศทาง ของเทคโนโลยีไอทีในปีนี้ ภายใต้แนว ความคิดที่เรียกว่า “Corporate Digital Transformation” เพื่อการปฏิรูปธุรกิจไทยในทุกอุตสาหกรรม

คุณนาถ ลิ่วเจิรญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท G-ABLE เปิดเผยว่า ” ทิศทางและนโยบายการดำเนินธุรกิจใน ปี 2016 นี้ กลุ่มบริษัท G-ABLE ได้เตรียมความพร้อมด้วยการ มุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีด้าน Cloud, Big Data และ Security ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าปฎิรูปธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทั้งสามเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีกระแสหรือแนวโน้มมุ่งไปด้านดังกล่าว และปัจจุบันสามารถ นำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ” 

G-ABLE ตอกย้ำ การกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ดำเนินธุรกิจอย่าง สมบูรณ์แบบด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการทุ่มเทงบประมาณการลงทุนใน 3 เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของบุคลากร และ การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้ Operation Model ที่ง่ายขึ้น “เราวางตัวเป็น Agent of Transformation ทำหน้าที่ช่วยพัฒนา ระบบบนโซลูชั่นที่เรามีอยู่ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่าง ราบรื่น รวดเร็ว และได้ประสิทธิภาพสูงสุด”  จาก 3 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่ G-ABLE มุ่งเน้น ได้ถูกนำมา พัฒนาเป็นโซลูชั่นต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ประกอบด้วย ด้าน Cloud มีบริการครบวงจรทั้งในรูปแบบ Private, Public และ Hybrid รวมทั้งยังมีหลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็น IaaS หรือ SaaS เป็นต้น ส่วน Big Data ปีที่ผ่าน มาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และพันธมิตร เปิดศูนย์ Big Data Experience Center หรือ BX เพื่อให้องค์กรได้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อการศึกษา และ ด้าน Security กลุ่มบริษัท G-ABLE มีโซลูชั่นและบริการที่ ครบวงจร ได้แก่ Security Consulting Service, Security Implementation Service, Security Managed Service และ Security Sustainability Service ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีกว่า 40 คน นับว่าเป็นบริษัทที่มีทีมด้านนี้ ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

“การทำธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ Cloud จะเป็นองค์ประกอบหลักของ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้อง มี ส่วน Big Data จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมความได้ เปรียบในการทำธุรกิจของลูกค้า และ Security เป็นเทคโนโลยี ที่สำคัญที่ลูกค้าจำเป็นต้องลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปอย่างมั่นคง” คุณนาถ เสริม ดังนั้น การเตรียมความพร้อมขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป ถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่องค์กรธุรกิจไทยจำเป็น ต้องพัฒนาเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับตลาดอาเซียน และตลาดโลก ซึ่งการผลักดันให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการภาย ใต้แนวคิด “Corporate Digital Transformation” นับว่าเป็น กุญแจสำคัญในการปฎิรูปองค์กรในยุคนี้Top