G-Able ร่วมงานเปิดตัว F13 Sandbox ของสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย พร้อมชู BRIAN ตอบโจทย์การทำการตลาในทุกมิติสำหรับฟินเทค

G-Able ร่วมงานเปิดตัว F13 Sandbox ของสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย พร้อมชู BRIAN ตอบโจทย์การทำการตลาในทุกมิติสำหรับฟินเทค

G-Able ในฐานะพันธมิตรกับสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย Fintech Thailandในงานเปิดตัว F13 Sandbox หัวข้อ “F13 Grand Opening” ณ ชั้น 7 อาคาร Knowledge Exchange Center เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา พร้อมนำ ‘BRIAN’ แพลตฟอร์ม Marketing Analytics ร่วม Demo ภายในงาน

ตัวแทนจาก G-Able (ซ้าย) คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับตัวแทนจากสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย คุณคุณอนนต์ อุ่นสินมั่น F13 Executive Director (ขวา)

G-Able นำ โปรดักส์ BRIAN ร่วมในงานเพื่อ Demo ให้เห็นศักยภาพของเครื่องมือ Marketing Analytics แบบครบวงจร

 

สมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณกรณ์ จาติกวณิช ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ “เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ ตลอดจนการรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการทางานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้กระบวนการต่างๆ มีความสะดวกมากขึ้น” และมีคุณเจษฎา สุขทิศ ดำรงตาแหน่งนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค ภายใต้ชื่อ F13 เป็นศูนย์กลางในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการฟินเทค ให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นในการค้นคว้านวัตกรรมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถต่อยอดเติบโตได้ต่อไป

โดยในงานนี้สมาคมได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ กรรมการบริหารสมาคม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พันธมิตรและผู้สนับสนุนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสมาคมฟินเทคประเทศไทย และเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรหรือผู้สนับสนุนโครงการ F13 ต่อไปTop