ขอแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัท จีเอเบิล จํากัด ดําเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัท จีเอเบิล จํากัด ดําเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ดําเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดําเนินธุรกิจและนําเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน โดยตระหนักถึงการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการการเก็บรวบรวมและใช้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทขอสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงถูกนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เดิมต่อไป ซึ่งได้แก่ การสมัครงาน การคัดเลือกและว่าจ้างพนักงาน/นักศึกษาฝึกงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ บริษัท รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท เท่าน้ัน

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy Link) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อยกเลิกความยินยอมที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร02-781-9333 หรือ อีเมล์ dpo@g-able.com ได้โดยตรง และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเอเบิล จํากัด (สํานักงานใหญ่)
ที่อยู่ 127/20, 22, 29-31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-781-9333 อีเมล์ contactcenter@g-able.com

Tags:


Top