G-Able ร่วมบรรยายในงานเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสินในหัวข้อ Data Driven

G-Able ร่วมบรรยายในงานเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสินในหัวข้อ Data Driven

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชันจากกลุ่มบริษัท G-Able ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงานเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน  ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาค จุลภาค ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้งานวิจัยหรือบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่งานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป

โดยคุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆที่ไม่ว่าจะอยู่ในแผนก HR หรือแผนก Marketing ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้มีการนำ Data ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนกต่างๆอย่าง แผนก HR ได้มีการเก็บ Data การทำงานของพนักงานเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของพนักงาน 

ได้มีการกล่าวถึง Digital Transformation และการนำ Digital Tools มาพัฒนา Process ภายในองค์กรให้ทำงานดีขึ้น เช่น การนำ Digital Innovation เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการสร้าง Owned Media หรือ Platform Business เป็นของตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ Platform ประชาสัมพันธ์จากภายนอก

 

งานนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Digital Transformation ให้สามารถวิเคราะห์และทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งยังทำให้องค์กรก้าวทันในโลกปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นการตอกย้ำภาพของ G-Able ที่เป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำของเมืองไทย 

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ
inquiry@g-able.comTop