โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ห้ามพลาดกับโครงการ G-Able Friends get Friends

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ห้ามพลาดกับโครงการ G-Able Friends get Friends

แค่แนะนำเพื่อนมาเป็นส่วนหนึ่งกับ G-Able ง่ายๆ 💸เพื่อนได้งาน เราได้เงิน !!!
ค่าแนะนำเริ่มต้นที่
5,000-10,000 THB
สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ที่ https://bit.ly/2WPo5Qr
และสามารถส่ง
CV เพื่อนเข้ามาได้ที่ https://bit.ly/2WHZV5n

หมายเหตุ:*เงื่อนไขการจ่ายเงิน สำหรับโครงการนี้*
1.ผู้ที่ส่ง
Resume แนะนำผู้สมัครเข้ามาจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้นจึงจะผ่านการพิจารณา
2.ผู้สมัครต้องจะต้องไม่มีประวัติการสมัครงานหรือเป็นพนักงาน
G-Able ในระยะเวลา ย้อนหลัง 2 ปี
3.ผู้แนะนำจะต้องไม่ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทอื่นนอกจากบริษัท
G-Able ในระหว่างการดำเนินการ
4.หากผู้ที่แนะนำมาได้ร่วมงานกับทางบริษัทและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนด ทางโครงการ
FGFs External จะดำเนินการทำจ่ายเงินรางวัล โดยการจ่ายเป็นเช็ค แบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50%
5.ผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
6.สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
getfriends@g-able.com
02-789-0000 ต่อ
#4268 K.ButterTop