IoT & Cloud Solutions Day 2018

IoT & Cloud Solutions Day 2018

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้ให้บริการ Cloud Solutions แบบครบวงจร จัดงานสัมนา ในหัวข้อ IoT, Cloud และ Analytics Solutions ในงาน “IoT & Cloud Solutions Day 2018”

งานนี้ได้มีการเจาะลึกข้อมูลการวาง Roadmap และวิธีอิมพลีเม้นท์ IoT กับระบบ Cloud เพื่อนำการเทคโนโลยีไปใช้จริงกับ Smart Factory เพื่อตอบโจทย์การผลิตในยุค 4.0 พร้อมความเข้มข้นใน Workshop ช่วงบ่ายสำหรับฝ่าย IT/Technical โดยเฉพาะ จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง Microsoft, G-Able | Mverge และ OSIsoft

โดยในงานมีผู้ให้ความสนใจจากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงาน

(เรียงจากทางซ้าย คุณธกร ตั้งมั่งคง Head of IoT team, G-Able คุณศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head ofฺ Big Data and Analytics, G-Able คุณสมิธ มั่งมีตระกูล Partner Technical Strategist, Microsoft Thailand คุณแพรวแพร คงเสรี Vice President of Mverge คุณวิมลรัตน์ สุระพงษ์ชัย Partner Development Manager, Microsoft Thailand คุณสุณิตา อรุณแสงโรจน์ Partner Marketing Advisor, Microsoft Thailand คุณนัทธวรรณ หาญผดุงธรรมะ Technical Consultant and Systems Engineering ,OSIsoft คุณธนัช กิติประเสริฐ Microsoft Consumption Managementม , G-Able)

 

G-Able IoT Solutions

เป็นโซลูชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อระบบ อุปกรณ์ที่สนใจ และ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท เพื่อให้บริการข้อมูล (data services) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การทำระบบอัติโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การช่วยในการกำหนดนโนบาย การแสดงผล การลดเวลาการเรียนรู้ ฯลฯ นอกจากนี้ตัวระบบสามารถขยายตัว (Scalability) ตามความต้องการได้ และ ยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการทำการวิเคราะห์ชั้นสูง หรือ Big data ได้อีกด้วย

 

How does it work?

โซลูชันนี้จะประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเพื่อรองรับงานด้านต่างๆ เช่น Smart Factory Smart City Smart Living หรือ Smart Community เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มต่างๆนี้จะถูกแบ่งออกตามเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์เข้ากับควาต้องการของลูกค้า โดยแพลตฟอร์มต่างๆนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งแบบบนเครื่องภานในองค์กร ที่เรียกว่า “On Primise” หรือนำเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่อย่าง “Cloud Platform” ได้อีกด้วย

 

How Solution help the business?

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพการทำงาน การปรับปรุงการให้สินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า และการขยายโอกาสการแข่งขันในตลาดเป็นต้น
    

  • การลดต้นทุนการผลิต จากการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บข้อมูลของวัตถุดิบ สภาพเครื่องจักร สภาพแวดล้อม สามารถช่วยให้ผู้บริหารองค์กรรู้ต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถวางแผนในการบริหารจัดการตันทุนได้อย่างแม่นยำซึ่งจะส่งผลถึงต้นทุนที่ลดลงได้
  • การพัฒนาคุณภาพการทำงาน ข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนการกำหนดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตราฐาน อีกทั้งยังสามารถช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงคุณภาพเป็นไปตามที่ต้องการได้
  • การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมที่แปลกใหม่จะเป็นจุดที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในกิจการจะส่งผลให้ลูกได้รับประสพการณ์ใหม่ๆ เช่น การแสดงสถานะการผลิตตามที่ต้องการ การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆด้านการบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีการดึงดูดลูกเค้าเข้ามาในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
  • การขยายโอกาสการแข่งขันในตลาด ในการขยายโอกาสการแข่งขันในการตลาดจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มากมาย และ ปัจจัยที่สำคัญอันนึงได้แก่การรู้สมรรถณะขององค์กร ซึ่ง IoT สามารถช่วยผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพขององค์กรและวางแผนการลงทุนเพื่อขยายความสามารถและโอกาสในการเติบโตขององค์กรได้ง่ายขึ้น

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

mverge.ms.lsp@g-able.com

G-Able contact center

โทร 02-781-9333Top