PTT MOU กรุงเทพธนาคม ร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ

PTT MOU กรุงเทพธนาคม ร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ

ปตท. เอ็มโอยู กรุงเทพธนาคม ร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ จีเอเบิล ผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที

ซ้ายไปขวา 1. คุณเอกกมล คุณดิลกเจริญ Senior Sales Manager บริษัท จีเอเบิล จำกัด 2. คุณทวีสุข สายะศิลปี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. คุณอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด 4. คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5. คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล จำกัด 6. คุณปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันและเทคโนโลยี บริษัท จีเอเบิล จำกัด 7. คุณพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6 สิงหาคม 2561บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ มุ่งยกระดับสู่การเป็นสมาร์ตซิตี้ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดียิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิตอล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ

เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ปตท. และ กรุงเทพธนาคม จะร่วมกันส่งเสริม ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม ฯ และการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city  ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน

ซ้ายไปขวา 1. คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล จำกัด

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจหลักที่ดำเนินกิจการด้านพลังงาน ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน  ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งความเป็นดิจิทัล โดยเน้นการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สำหรับโครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี

พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ ที่ได้ทำร่วมกับกรุงเทพธนาคมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ ปตท. โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ”

นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า “กรุงเทพธนาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ด้านระบบขนส่งและเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม

ได้ประกาศความร่วมมือกับ ปตท. โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาภารกิจของทั้งสองฝ่ายที่มีความมุ่งหมายสอดคล้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีไอโอที (IoT) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มุ่งสู่การเป็นกรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ ตลอดจนยกระดับการทำงานในปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตควบคู่กันไป”

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า “จีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่าง ๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งประกอบด้วย

เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์  หรือ เอไอ (AI) แมทชีน เลินนิ่ง และ บล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

“ความร่วมมือกับ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้  นับเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ที่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ปตท. พร้อมร่วมผลักดันนโยบายของภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และนำประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป” นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธี กล่าวทิ้งท้าย

1. คุณทวีสุข สายะศิลปี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4. คุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 5. คุณมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด


Top