Unlocking the economic impact of digital transformation in Thailand

Unlocking the economic impact of digital transformation in Thailand

G-Able ได้รับเชิญจาก Microsoft ให้ร่วมออกบูธในงาน Unlocking the economic impact of digital transformation in Thailandเมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ โดยงานนี้ G-Able ได้นำ 2 โซลูชัน ได้แก่ Big Data and Analytics และ IoT Solutions ไปนำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจจากทั้งภาครัฐฯและเอกชน

(เรียงจากทางซ้าย คุณเกศจุฑาภร เกิดคำ Senior Data & Analytics Engineer, G-Able คุณอรทัย เอื้อธนวันต์ Microsoft Licensing Specialist, G-Able คุณแพรวแพร คงเสรี Vice President of Mverge คุณวิมลรัตน์ สุระพงษ์ชัย Partner Development Manager, Microsoft Thailand คุณณัฏฐพิชา เฟื่องฟุ้งกุล Marketing Project Specialist, G-Able)

 

/ Big data solutions 

Data Processing Platform
แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลได้หลายประเภทเพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล และแพลตฟอร์ม สามารถขยายได้ในแนวราบ (Horizontal Scalability) ตามความต้องการในการขยายตัว

Data Management Platform
แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล (transformation) ให้พร้อมใช้ รองรับการทำงานแบบกลุ่ม (Batch) และเรียลไทม์หรือกึ่งเรียลไทม์ (Real-time / Near Real-time)

Data Analytics & Visualization
ระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านการใช้กราฟ หรือแผนภาพในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับประเภทข้อมูล ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทำงานในลักษณะโต้ตอบ (interactive) กับเครื่องมือในการค้นหาคำตอบ

Data Science
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) โดยมีพื้นฐานจากการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับประเภทข้อมูล และความต้องการทางธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันเพิ่มเติมได้ ที่นี่

/ G-Able IoT Solutions

เป็นโซลูชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อระบบ อุปกรณ์และ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท เพื่อให้บริการข้อมูล (Data Services) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การทำระบบอัติโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การช่วยในการกำหนดนโนบาย การแสดงผล การลดเวลาการเรียนรู้ ฯลฯ นอกจากนี้ตัวระบบสามารถขยายตัว (Scalability) ตามความต้องการได้ และ ยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการทำการวิเคราะห์ชั้นสูง หรือ Big data ได้อีกด้วย

Key Benefits

• ลดต้นทุนการผลิต จากการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บข้อมูลของวัตถุดิบ สภาพเครื่องจักร สภาพแวดล้อม สามารถช่วยให้ผู้บริหารองค์กรรู้ต้นทุนที่แท้จริงได้ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และวางแผนในการบริหารจัดการตันทุนได้อย่างแม่นยำซึ่งจะส่งผลถึงต้นทุนที่ลดลงได้

• พัฒนาคุณภาพการทำงาน ใช้ในการวางแผนการกำหนดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตราฐาน และช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงคุณภาพเป็นไปตามที่ต้องการได้

• สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมที่แปลกใหม่จะเป็นจุดที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในกิจการจะส่งผลให้ลูกได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การแสดงสถานะการผลิตตามที่ต้องการ

• ขยายโอกาสการแข่งขันในตลาด IoT สามารถช่วยผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพขององค์กรและวางแผนการลงทุนเพื่อขยายความสามารถและโอกาสในการเติบโตขององค์กรได้ง่ายขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Contact G-AbleTop