Core Insurance System

Core Insurance System

ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน รองรับการทำงานระบบประกันครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์

เกี่ยวกับ Core Insurance System

ระบบประกันภัยของบริษัทจีเอเบิล จำกัด ถูกพัฒนามาจาก Web Technology ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน และสามารถเชื่อมต่อกับการส่งต่อข้อมูลกับ Third Party อื่นเป็นแบบ real time ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการใช้งานของข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานกับ mobile application เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งทางบริษัทจีเอเบิล จำกัด ได้เตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัย

Total solutions for non-life insurance

 

รองรับการทำงานธุรกิจประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ครบทุกขั้นตอนในหนึ่งเดียว

รายละเอียดเชิงลึก

ระบบประกันภัยของบริษัทจีเอเบิล จำกัด ถูกพัฒนามาจาก Web Technology ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน และสามารถเชื่อมต่อกับการส่งต่อข้อมูลกับ Third Party อื่น เป็นแบบ real time ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการใช้งานของข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานกับ mobile application เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งทางบริษัทจีเอเบิล จำกัด ได้เตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัย

General Insurance Solution หรือ GISWeb คือ ระบบประกันภัยสำหรับรองรับการทำงานของบริษัทประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) โดย General Insurance Solution ใช้ Web Technology ในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลแบบ Real Time โดยใช้ Web Service ระหว่าง General Insurance Solution กับ Third Party อื่น ๆ

 

ระบบรองรับ Database สำหรับจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ Oracle และ DB2 ซึ่งการทำงานของระบบ General Insurance Solution เป็นการทำงานแบบ Parameter Setup คือ จะต้องกำหนดค่าเริ่มต้น (Data Configuration) ก่อนการใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน และยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปวิเคราะห์ธุระกิจได้ถูกต้อง ต่อไปในอนาคต

 

General Insurance System ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานธุรกิจประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ได้แก่ ประกันรถยนต์ (Motor) ประกันอัคคีภัย (Fire&IAR) ประกันการเดินทาง (Travel) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม (Personal Accident) ประกันวิศวกรรม (Engineering) ประกันขนส่งทางทะเล (Marine/Cargo) และประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ครบทุกขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนรับประกัน

สามารถรองรับออกใบเสนอราคา บันทึกกรมธรรม์ อนุมัติกรมธรรม์ ออกชุดกรมธรรม์ การทำสลักหลัง ต่ออายุ การกระจ่ายความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยอื่น ๆ (Re-allocation) ซึ่งสามารถรองรับงาน ประกันตรง ประกันต่อ และ ประกันร่วม

ขั้นตอนสินไหม

สามารถรองรับการรับแจ้งสินไหม เปิดสินไหม อนุมัติเปิดสินไหม ประเมินราคาสินไหม ปรับปรุงสินไหม อนุมัติราคา บันทึกจ่ายสินไหม อนุมัติจ่ายสินไหม บันทึกรับสินไหม (อนุมัติรับสินไหม) ปิดสินไหม เปิดสินไหมอีกรอบ (re-open claims) การกระจ่ายความเสี่ยงตามสัดส่วนของการรับประกัน ซึ่งสามารถรองรับงานประกันตรง ประกันต่อ และประกันร่วม

ขั้นตอนการเงิน

โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่าจะถูกเชื่อมต่อ และส่งไปยังส่วนงานการเงิน เพื่อดำเนินการขั้นตอนของการตัดรับชำระเบี้ยประกัน จ่ายค่าบำเหน็จ รับจ่ายประกันต่อในส่วนของรับประกัน และสินไหม รองรับการออกเช็ค การบันทึกรับจ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งขั้นตอนการเงินสามารถรองรับงานประกันตรง ประกันต่อ และประกันร่วม

ขั้นตอนของประกันต่อ

ระบบสามารถรองรับงานประกันต่อ ได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Proportional และ Non-proportional ซึ่งข้อมูลประกันต่อจะถูกส่งมาจากแต่ละส่วน ได้แก่ ข้อมูลรับประกัน สินไหม และการเงิน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาทำงานในส่วนของ Proportional และ Non-proportional ต่อไป

 • Proportional ประกอบด้วยการทำงาน ได้แก่ Clean Cut and Run off, Statement of Account, Cash Call Statement, Port Transfer Statement, Profit Commission Statement
 • Non-proportional ประกอบด้วยการทำงาน ได้แก่ Working XOL, and Catastrophe XOL, Preliminary Loss XOL Advice, และ Statement Loss XOL Advice

ขั้นตอนบัญชี

โดยข้อมูลในแต่ละส่วนงาน ได้แก่ รับประกัน สินไหม การเงิน ประกันต่อ จะถูกส่งข้อมูลมาลงถังพักตามผังบัญชีที่ถูกกำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบ General Insurance Solution สามารถนำข้อมูลนี้ส่งไปยังระบบบัญชีของบริษัท เพื่อทำขบวนการทางด้านบัญชีต่อไปได้

นอกจากการรองรับการทำงานของธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว General Insurance Solution ยังถูกพัฒนาเพื่อให้รองรับ และถูกต้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ได้แก่

 • คปภ (OIC) ในการรองรับหน้าตารางกรมธรรม์ จาก คปภ การส่งข้อมูลให้ คปภ รายงานตามรูปแบบ คปภ กำหนด
 • สรรมพากร เพื่อรองรับ การคำนวณภาษี การนำส่งภาษี ให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนดของ สรรพากร
 • ปปง. เพื่อรองรับการ ตรวจสอบข้อมูล บุคคล ที่ติด Blacklist ของ ปปง เพื่อป้องกันการนำข้อมูลเข้าระบบ

การทำงาน

General Insurance Solution เป็น ระบบที่รองรับการงาน ของ ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วย

 1. ประกันรถยนต์ (Motor), ประกันอัคคีภัย (Fire&IAR)
 2. ประกันการเดินทาง (Travel)
 3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม (Personal Accident)
 4. ประกันวิศวกรรม (Engineering)
 5. ประกันขนส่งทางทะเล (Marine / Cargo)
 6. ประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

ระบบได้แบ่งการทำงานออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

ส่วนสนับสนุนระบบ คือ ส่วนสนับสนุนการทำงานของระบบโดยก่อนการใช้งานของระบบทางผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ สำหรับการทำงานของระบบ เช่น ข้อมูลของคู่ค้า ข้อมูลค่าบำเหน็จ ข้อมูลภาษีอากร ข้อมูล Product Package สำหรับขายกรมธรรม์ เป็นต้น หลังจากทำการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นแล้วจะสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนอื่น ๆ ของระบบต่อไป

ส่วนงานรับประกัน คือ ส่วนงานสำหรับออกกรมธรรม์, สลักหลัง และต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการออกกรมธรรม์

หลังจากเจ้าหน้าได้ข้อมูลการสั่งซื้อกรมธรรม์จากลูกค้า พนักงานรับประกันนำข้อมูลสั่งซื้อมาทำการบันทึกข้อมูลรับประกัน โดยทำการบันทึกรายละเอียดผู้เอาประกัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ความคุ้มครอง ทุนประกัน เป็นต้น หลังจากนั้นระบบทำการคำนวณเบี้ยประกันภัย และค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนให้อัตโนมัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และทุนประกัน หลังจากนั้นพนักงานทำการระบุรูปแบบการชำระเบี้ยประกันพร้อมทั้งสถานะที่จัดส่ง หลังจากบันทึกครบตามต้องการ พนักงานบันทึกงาน ทำการ Review ชุดเอกสาร เพื่อกำหนดจำนวนชุดเอกสาร และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง ข้อมูลรับประกัน เพื่อทำการพิจรณาต่อไป

ขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสาร

หลังจากกรมธรรม์ / สลักหลัง ถูกอนุมัติจะถูกส่งมายังขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสาร เจ้าหน้าที่พิมพ์ชุดเอกสารทำการระบุเงื่อนไขเพื่อดึงข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง ที่ต้องการพิมพ์ชุดเอกสาร หลังจากนั้นทำการยืนยันการพิมพ์ชุดเอกสาร หลังจากนั้นข้อมูลถูกส่งไปยังส่วนงานการเงิน เพื่อทำการตัดรับชำระเบี้ย และจ่ายค่าบำเหน็จต่อไป

ขั้นตอนอนุมัติกรมธรรม์ / สลักหลัง

หลังจากพนักงานบันทึกข้อมูลประกันตรวจสอบชุดเอกสารเรียบร้อย ทำการกดปุ่มส่งพิจารณาข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง (ข้อมูลถูกส่งไปตามวงเงินทุนประกันของพนักงานที่มีสิทธิ์ในการการอนุมัติ) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง Log on เข้าหน้าจอตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง หลังจากนั้นทำการระบุเงื่อนไขสำหรับดึงข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง เจ้าหน้าทำการ review ข้อมูลทำการตรวจสอบ ถ้าข้อมูลถูกต้องพนักงานตรวจสอบทำการ Sign เอกสาร และยืนยันอนุมัติในระบบหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสารต่อไป

ขั้นตอนการออกสลักหลัง

หลังจากลูกค้าได้แจ้งการแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ เช่น เพิ่มความคุ้มครอง ชื่อ เป็นต้น เจ้าหน้าที่สลักหลังทำการเลือกกรมธรรม์ ที่ต้องการบันทึกสลักหลัง จากนั้นทำการตรวจชุดเอกสารสลักหลัง หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีเอกสารสลักหลังถูกต้อง เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันข้อมูสลักหลัง เพื่อส่งพิจารณาต่อไป

ส่วนงานสินไหมทดแทน คือ ส่วนงานสำหรับรองรับการทำสินไหม โดยมีขั้นตอนดังนี้

การรับแจ้งสินไหม

เป็นส่วนงานสำหรับบันทึกรายการรับแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่รับแจ้ง จะทำการบันทึกรายละเอียดสินไหมตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา

ขั้นตอนเปิดสินไหม

นำข้อมูลรับแจ้งมาทำการเปิดสินไหม โดยทำการประเมินความเสียหาย หลังจากนั้นทำการส่งอนุมัติเพื่อเปิดสินไหม

ขั้นตอนปรับปรุงสินไหม

กรณีต้องการประเมินความเสียหายเพิ่มเติม ทำการเรียกรายการสินไหมมาทำการปรับปรุง หลังจากนั้นส่ง พิจารณาการปรับปรุงรายการ

ขั้นตอนจ่ายสินไหม

หลังจากข้อมูลสินไหมถูกอนุมัติรายการประเมินแล้ว เจ้าหน้าสินไหมสามารถนำข้อมูลสินไหมนั้น ๆ มาทำการบันทึกรายการจ่ายสินไหม หลังจากนั้นทำการส่งอนุมัติการจ่ายสินไหมต่อไป ถ้าข้อมูลจ่ายสินไหมถูกอนุมัติข้อมูลถูกส่งไปยังส่วนงานการเงินเพื่อทำการจ่ายสินไหมต่อไป

ขั้นตอนรับสินไหม

หลังจากข้อมูลประเมินรับสินไหมถูกอนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าดำเนินการนำข้อมูลสินไหมมาทำการบันทึกรับสินไหมหลังจากนั้นส่งข้อมูลรับสินไหมไปพิจารณา กรณีข้อมูลรับสินไหมถูกอนุมัติข้อมูลสินไหมรับถูกส่งไปยังส่วนงานการเงิน เพื่อทำการรับเงินในส่วนการเงินต่อไป

ขั้นตอนปิดสินไหม

หลังรายงานสินไหมดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทำการปิดสินไหมต่อไป

ขั้นตอน re-open claims

ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการนำข้อมูลสินไหมที่ถูกปิดแล้วมาทำการประเมินความเสียหายเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไป re-open claims ได้ และเข้าขั้นตอนการทำงานของส่วนงานสินไหมต่อไป

ส่วนงานติดตามหนี้ คือ ส่วนงานสำหรับติดตามหนี้โดยหลังจากส่วนงานรับประกันได้ออกกรมธรรม์ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการเข้าระบบเพื่อติดตามเบี้ยประกันจากตัวแทน / นายหน้าต่อไป

ส่วนงานรับจ่ายเงินเบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ และสินไหม คือ ส่วนงานการเงินซึ่งหลังจาก ส่วนงานรับประกัน และสินไหมได้ทำขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อย ข้อมูลถูกส่งมายังส่วนการเงิน เพื่อทำการตัดรับชำระเบี้ยจ่ายค่าบำหเหน็จรับสินไหม หรือจ่ายสินไหม

ส่วนงานประกันต่อ คือ ส่วนงานสำหรับรองรับการส่งสรุปข้อมูลประกันต่อ โดยได้รับข้อมูลจากรับประกัน สินไหม และการเงิน เพื่อออก Statement แจ้งเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยต่อ

ส่วนงานบัญชี คือ ส่วนเก็บข้อมูลทางด้านบัญชี หลังจากที่ส่วนงานรับแจ้งสินไหม การเงินได้ทำการเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งมายังถังพักเพื่อเตรียมสำหรับลงบัญชีต่อไป

ส่วนงานสนับสนุน คปภ สรรมพากร และ ปปง.

สนับสนุนระบบ

ส่วนสนับสนุนระบบ คือ ส่วนสนับสนุนการทำงานของระบบโดยก่อนการใช้งานของระบบทางผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ สำหรับการทำงานของระบบ เช่น ข้อมูลของคู่ค้า ข้อมูลค่าบำเหน็จ ข้อมูลภาษีอากร ข้อมูล Product Package สำหรับขายกรมธรรม์ เป็นต้น หลังจากทำการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นแล้วจะสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนอื่น ๆ ของระบบต่อไป

ขั้นตอนการออกกรมธรรม์

หลังจากเจ้าหน้าได้ข้อมูลการสั่งซื้อกรมธรรม์จากลูกค้า พนักงานรับประกันนำข้อมูลสั่งซื้อมาทำการบันทึกข้อมูลรับประกัน โดยทำการบันทึกรายละเอียดผู้เอาประกัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ความคุ้มครอง ทุนประกัน เป็นต้น หลังจากนั้นระบบทำการคำนวณเบี้ยประกันภัย และค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนให้อัตโนมัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และทุนประกัน หลังจากนั้นพนักงานทำการระบุรูปแบบการชำระเบี้ยประกันพร้อมทั้งสถานะที่จัดส่ง หลังจากบันทึกครบตามต้องการ พนักงานบันทึกงาน ทำการ Review ชุดเอกสาร เพื่อกำหนดจำนวนชุดเอกสาร และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง ข้อมูลรับประกัน เพื่อทำการพิจรณาต่อไป

ส่วนงานรับประกัน คือ ส่วนงานสำหรับออกกรมธรรม์, สลักหลัง และต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

รับประกัน

ส่วนงานรับประกัน คือ ส่วนงานสำหรับออกกรมธรรม์, สลักหลัง และต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนต่ออายุกรมธรรม์

เจ้าหน้าทำการเลือกเงื่อนไขข้อมูลกรมธรรม์ที่ต้องการต่ออายุ หลังจากนั้นทำการโอนต่ออายุกรมธรรม์มายังถังต่ออายุ และเข้าขั้นตอนการแก้ไขกรมธรรม์ต่ออายุ -> ทำการพิมพ์ใบเตือน -> ยืนยันการต่ออายุ หลังจากนั้นระบบทำการโอนข้อมูลต่ออายุไปเป็นข้อมูลกรมธรรม์

ขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสาร

หลังจากกรมธรรม์ / สลักหลัง ถูกอนุมัติจะถูกส่งมายังขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสาร เจ้าหน้าที่พิมพ์ชุดเอกสารทำการระบุเงื่อนไขเพื่อดึงข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง ที่ต้องการพิมพ์ชุดเอกสาร หลังจากนั้นทำการยืนยันการพิมพ์ชุดเอกสาร หลังจากนั้นข้อมูลถูกส่งไปยังส่วนงานการเงิน เพื่อทำการตัดรับชำระเบี้ย และจ่ายค่าบำเหน็จต่อไป

ขั้นตอนอนุมัติกรมธรรม์ / สลักหลัง

หลังจากพนักงานบันทึกข้อมูลประกันตรวจสอบชุดเอกสารเรียบร้อย ทำการกดปุ่มส่งพิจารณาข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง (ข้อมูลถูกส่งไปตามวงเงินทุนประกันของพนักงานที่มีสิทธิ์ในการการอนุมัติ) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง Log on เข้าหน้าจอตรวจสอบกรมธรรม์ / สลักหลัง หลังจากนั้นทำการระบุเงื่อนไขสำหรับดึงข้อมูลกรมธรรม์ / สลักหลัง เจ้าหน้าทำการ review ข้อมูลทำการตรวจสอบ ถ้าข้อมูลถูกต้องพนักงานตรวจสอบทำการ Sign เอกสาร และยืนยันอนุมัติในระบบหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการพิมพ์ชุดเอกสารต่อไป

ขั้นตอนการออกสลักหลัง

หลังจากลูกค้าได้แจ้งการแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ เช่น เพิ่มความคุ้มครอง ชื่อ เป็นต้น เจ้าหน้าที่สลักหลังทำการเลือกกรมธรรม์ ที่ต้องการบันทึกสลักหลัง จากนั้นทำการตรวจชุดเอกสารสลักหลัง หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีเอกสารสลักหลังถูกต้อง เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันข้อมูสลักหลัง เพื่อส่งพิจารณาต่อไป

สินไหมทดแทน

ส่วนงานสินไหมทดแทน คือ ส่วนงานสำหรับรองรับการทำสินไหม โดยมีขั้นตอนดังนี้

การรับแจ้งสินไหม

เป็นส่วนงานสำหรับบันทึกรายการรับแจ้ง โดยเจ้าหน้าที่รับแจ้ง จะทำการบันทึกรายละเอียดสินไหมตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา

ขั้นตอนเปิดสินไหม

นำข้อมูลรับแจ้งมาทำการเปิดสินไหม โดยทำการประเมินความเสียหาย หลังจากนั้นทำการส่งอนุมัติเพื่อเปิดสินไหม

ขั้นตอนปรับปรุงสินไหม

กรณีต้องการประเมินความเสียหายเพิ่มเติม ทำการเรียกรายการสินไหมมาทำการปรับปรุง หลังจากนั้นส่ง พิจารณาการปรับปรุงรายการ

ขั้นตอนจ่ายสินไหม

หลังจากข้อมูลสินไหมถูกอนุมัติรายการประเมินแล้ว เจ้าหน้าสินไหมสามารถนำข้อมูลสินไหมนั้น ๆ มาทำการบันทึกรายการจ่ายสินไหม หลังจากนั้นทำการส่งอนุมัติการจ่ายสินไหมต่อไป ถ้าข้อมูลจ่ายสินไหมถูกอนุมัติข้อมูลถูกส่งไปยังส่วนงานการเงินเพื่อทำการจ่ายสินไหมต่อไป

ขั้นตอนรับสินไหม

หลังจากข้อมูลประเมินรับสินไหมถูกอนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าดำเนินการนำข้อมูลสินไหมมาทำการบันทึกรับสินไหมหลังจากนั้นส่งข้อมูลรับสินไหมไปพิจารณา กรณีข้อมูลรับสินไหมถูกอนุมัติข้อมูลสินไหมรับถูกส่งไปยังส่วนงานการเงิน เพื่อทำการรับเงินในส่วนการเงินต่อไป

ขั้นตอนปิดสินไหม

หลังรายงานสินไหมดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทำการปิดสินไหมต่อไป

ขั้นตอน re-open claims

ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการนำข้อมูลสินไหมที่ถูกปิดแล้วมาทำการประเมินความเสียหายเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไป re-open claims ได้ และเข้าขั้นตอนการทำงานของส่วนงานสินไหมต่อไป

ติดตามหนี้

ส่วนงานติดตามหนี้ คือ ส่วนงานสำหรับติดตามหนี้โดยหลังจากส่วนงานรับประกันได้ออกกรมธรรม์ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการเข้าระบบเพื่อติดตามเบี้ยประกันจากตัวแทน / นายหน้าต่อไป

รับจ่ายเงินเบี้ย

ส่วนงานรับจ่ายเงินเบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ และสินไหม คือ ส่วนงานการเงินซึ่งหลังจาก ส่วนงานรับประกัน และสินไหมได้ทำขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อย ข้อมูลถูกส่งมายังส่วนการเงิน เพื่อทำการตัดรับชำระเบี้ยจ่ายค่าบำหเหน็จรับสินไหม หรือจ่ายสินไหม

ประกันต่อ

ส่วนงานประกันต่อ คือ ส่วนงานสำหรับรองรับการส่งสรุปข้อมูลประกันต่อ โดยได้รับข้อมูลจากรับประกัน สินไหม และการเงิน เพื่อออก Statement แจ้งเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยต่อ

บัญชี

ส่วนงานบัญชี คือ ส่วนเก็บข้อมูลทางด้านบัญชี หลังจากที่ส่วนงานรับแจ้งสินไหม การเงินได้ทำการเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งมายังถังพักเพื่อเตรียมสำหรับลงบัญชีต่อไป

สนับสนุน

ส่วนงานสนับสนุน คปภ สรรมพากร และ ปปง.

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

EPM ช่วยให้องค์กรสามารถประมวลข้อมูลธุรกิจเชิงลึกและนำผลที่ได้มาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังนี้

ช่วยลด resource ในการทำงาน เนื่องจากระบบสามารถรองรับการส่งข้อมูลเป็นแบบ real time โดยใช้ Web Service และแบบ Import Text File

ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท เพราะสามารถรองรับการนำข้อมูลจำนวนมากเข้าระบบ โดยไม่ต้องใช้ resource ในการบันทึกงาน

สามารถเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัทเนื่องจากระบบถูกพัฒนาจาก Web Technology ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Mobile Device

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้แบบ real time เช่น กรณีการเกิดสินไหม ระบบ สามารถตรวจสอบความคุ้มครองแบบ real time และช่วยลดความผิดพลาดและการฉ้อโกง

กรณีศึกษา

General Insurance Solution

ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันกันมากขึ้นในเรื่องการขายซึ่งบริษัทประกันภัยต้องการ เพิ่มยอดขาย และต้องการออกกรมธรรม์ รวมทั้งการให้บริการทางสินไหม ให้รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปัจจุบัน Technology ได้มีการเชื่อมต่อในการส่งข้อมูลเป็นแบบ real time มากขึ้น

 

ดังนั้น General Insurance Solution สามารถช่วยบริษัทประกันภัยในการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวน Resource ในการออกกรมธรรม์โดยสามารถนำข้อมูลเข้าระบบด้วยวิธีการ Import Text File หรือมีการส่งข้อมูลแบบ Web Service จาก Broker ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับ สินไหมสามารถตรวจสอบความคุ้มครองแบบ real time ได้ ดังนั้นสามารถลดความผิดพลาด และลด ารฉ้อโกงลงได้

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Top