Creative Design Service

Creative Design Service

สร้างคุณค่าด้วยการออกแบบ เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ใช้

เกี่ยวกับ Creative Design Service

ในยุคที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือ Brand Loyalty นั้นไม่มีอีกต่อไป ผู้บริโภคเลือกแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบ หรือตอบสนองความต้องการตัวเอง ทำให้หลาย ๆ แบรนด์รวมถึงตัวนักการตลาดนั้นต้องปรับตัวในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด นั่นคือการมี Brand Purpose ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้ถูกที่และถูกเวลา

 

Value หรือค่านิยม  มูลค่าของผู้บริโภคในปัจจุบันมักจะถูกเชื่อมโยงกับบริการ และสินค้าผ่านความชอบส่วนตัว หรือตัวตนของตนเอง ดังนั้นประสบการณ์ของบริการ จำเป็น ต้องบริหาร และออกแบบให้เสมือนว่าสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองในแง่ของประสบการณ์และคุณค่าของผู้บริโภคโดยเฉพาะ

Why choose G-ABLE Chatbot solutions?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Machine Learning หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา Chatbot ประกอบกับมีทีมงานทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนา Chatbot ให้ตอบโจทย์ในเรื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flexible

G-ABLE ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ด้วยความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ภาษา และเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ

Time Saving

ลดเวลาการจัดการระบบธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Valuable Cost

G-ABLE คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นๆให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

Optimize, modernize & enhance our approach to creative branding

 


เพิ่มประสิทธิภาพ ทันสมัย และเสริมสร้างแนวทางในการสร้างแบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Creative Design Service’s Products

รายละเอียดเชิงลึก

บริการ Creative Service ให้บริการปรึกษาและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล UX, UI, VDO และสื่อกราฟิกต่าง ๆ สำหรับแคมเปญมาร์เก็ตติ้ง การให้บริการแบบ Design as Strategy คือการทำให้การออกแบบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้การออกแบบที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการภายในขององค์กร โดยมีการใช้หลักกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทุกธุรกิจหรือทุกผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเลนส์แห่งครีเอทีฟเข้าไปช่วยในการสร้างแบรนด์และแผนธุรกิจได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการตลาดใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.PRODUCT  2.PRICE 3.PLACE และ 4 .PROMOTION การออกแบบได้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และมีส่วนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ได้

การทำงาน

สร้างสรรค์ประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยใช้หลักการ Design thinking ของ Stanford d.school ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการคิดออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype, และ Test จากทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (Empathize และ Define) เป็นขั้นตอนทำความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง ขั้นตอนที่สาม (Ideate) คือขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆด้าน เพื่อหาแนวทางการออกแบบ สู่การสร้างไอเดีย และขั้นตอนที่สี่และห้า (Prototype และ Test) คือขั้นตอนในการทดสอบแนวคิดและพัฒนาต้นแบบที่เป็นตัวอย่างแนวคิด เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์/ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสรุปแล้วจะแบ่งเป็น 3 Phase หลักในการทำงานคือ

Understand

Understand

ทำความเข้าใจ ศึกษาค้นหา Insight ของเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และตีความหาโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่อไป
Create

Create

สร้างไอเดีย หรือการต่อยอดไอเดียจากหลากหลายมุมมองของคนภายในทีม เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมที่แปลกใหม่และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานั้น ๆ
Deliver

Deliver

พัฒนาไอเดีย สร้างต้นแบบ และนำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย รับ Feedback เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ จนกระทั่งคนภายในทีมและกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ แล้วนำเอานวัตกรรมนั้นไปใช้จริง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Design Thinking มีความสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจที่ถูก Disruption อยู่ตลอดเวลา เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นั่นหมายความว่าใครที่รู้จัก เข้าใจ เชื่อมั่นและสามารถนำกระบวนการ Design Thinking มาปรับใช้ได้ก่อน ก็สามารถรุกตลาดและเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ก่อน และมีโอกาสสูงในการพัฒนาไปสู่การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)

รายละเอียดเชิงลึก

Design Service บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ UX, UI และสื่อกราฟิกต่างๆ สำหรับแคมเปญมาร์เก็ตติ้ง และองค์กร จากการตกผลึกความคิดในส่วน Cretive Service เพื่อต่อยอดเป็นงานออกแบบ ไม่ใช่เพียงแค่ส่งมอบงานออกแบบที่สวยงาน แต่เพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิด User Centered Design โดยใช้หลักตรรกะของเหตุและผลอย่างเห็นได้ชัด ให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้งานออกแบบรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการออกแบบภายใต้แนวคิด User Centered Design

การทำงาน

ด้วยทีมนักออกแบบ และนักพัฒนามืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ ที่จะส่งมอบงานออกแบบที่ตรงการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 1. ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ
 2. เข้าใจผู้ใช้งาน
 3. ออกแบบ Customer Experience
 4. ประเมินผลงานออกแบบ
 5. ประเมินคู่แข่งขัน
 6. ติดตามผู้ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

มีข้อมูลว่า ในปี 2017 Customer Experience คือการลงทุนทางธุรกิจอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าเพิ่มพูน ล้วนมาจากการออกแบบทั้งสิ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเกิดความรับรู้ มองเห็นโปรดักส์ตรงกับคุณค่าที่ต้องการสื่อสาร ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากได้ และซื้อผลิตภัณฑ์

Creative Design Service’s Products

Strategic Thinking and Creativity

รายละเอียดเชิงลึก

บริการ Creative Service ให้บริการปรึกษาและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล UX, UI VDO และสื่อกราฟิกต่างๆ สำหรับแคมเปญมาร์เก็ตติ้ง การให้บริการแบบ Design as Strategy คือการทำให้การออกแบบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้การออกแบบที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการภายในขององค์กร โดยมีการใช้หลักกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทุกธุรกิจหรือทุกผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเลนส์แห่งครีเอทีฟเข้าไปช่วยในการสร้างแบรนด์และแผนธุรกิจได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการตลาดใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.PRODUCT  2.PRICE 3.PLACE และ 4 .PROMOTION การออกแบบได้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และมีส่วนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ได้

การทำงาน

สร้างสรรค์ประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยใช้หลักการ Design thinking ของ Stanford d.school ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการคิดออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype, และ Test จากทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (Empathize และ Define) เป็นขั้นตอนทำความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง ขั้นตอนที่สาม (Ideate) คือขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆด้าน เพื่อหาแนวทางการออกแบบ สู่การสร้างไอเดีย และขั้นตอนที่สี่และห้า (Prototype และ Test) คือขั้นตอนในการทดสอบแนวคิดและพัฒนาต้นแบบที่เป็นตัวอย่างแนวคิด เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์/ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสรุปแล้วจะแบ่งเป็น 3 Phase หลักในการทำงานคือ

Understand

Understand

ทำความเข้าใจ ศึกษาค้นหา Insight ของเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และตีความหาโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่อไป
Create

Create

สร้างไอเดีย หรือการต่อยอดไอเดียจากหลากหลายมุมมองของคนภายในทีม เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมที่แปลกใหม่และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานั้น ๆ
Deliver

Deliver

พัฒนาไอเดีย สร้างต้นแบบ และนำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย รับ Feedback เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ จนกระทั่งคนภายในทีมและกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ แล้วนำเอานวัตกรรมนั้นไปใช้จริง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Design Thinking มีความสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจที่ถูก Disruption อยู่ตลอดเวลา เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นั่นหมายความว่าใครที่รู้จัก เข้าใจ เชื่อมั่นและสามารถนำกระบวนการ Design Thinking มาปรับใช้ได้ก่อน ก็สามารถรุกตลาดและเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ก่อน และมีโอกาสสูงในการพัฒนาไปสู่การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)

Branding and Marketing Design

รายละเอียดเชิงลึก

Design Service บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ UX, UI และสื่อกราฟิกต่างๆ สำหรับแคมเปญมาร์เก็ตติ้ง และองค์กร จากการตกผลึกความคิดในส่วน Cretive Service เพื่อต่อยอดเป็นงานออกแบบ ไม่ใช่เพียงแค่ส่งมอบงานออกแบบที่สวยงาน แต่เพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิด User Centered Design โดยใช้หลักตรรกะของเหตุและผลอย่างเห็นได้ชัด ให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้งานออกแบบรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการออกแบบภายใต้แนวคิด User Centered Design

การทำงาน

ด้วยทีมนักออกแบบ และนักพัฒนามืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ ที่จะส่งมอบงานออกแบบที่ตรงการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 1. ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ
 2. เข้าใจผู้ใช้งาน
 3. ออกแบบ Customer Experience
 4. ประเมินผลงานออกแบบ
 5. ประเมินคู่แข่งขัน
 6. ติดตามผู้ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

มีข้อมูลว่า ในปี 2017 Customer Experience คือการลงทุนทางธุรกิจอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าเพิ่มพูน ล้วนมาจากการออกแบบทั้งสิ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเกิดความรับรู้ มองเห็นโปรดักส์ตรงกับคุณค่าที่ต้องการสื่อสาร ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากได้ และซื้อผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา

P&G

P&G

โอเลย์มียอดขายเพิ่มขึ้น 2 หลักด้วยอัตรากำไรที่สูงมากและฐานลูกค้าผู้บริโภคที่เติบโตขั้นต่อเนื่อง โอเลย์ มีแนวการคิดคือเปลี่ยนโฟกัสจาก “ลูกค้า” เป็น “ไม่ใช่ลูกค้า” หลังจากนั้นก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใหม่เพื่อช่วยให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่อ่อนเยาว์ และสวยงามมากกว่าการพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
airbnb

airbnb

จากที่เคยทำรายได้เพียงแค่ 200 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในปี 2009 แต่ในขณะนี้ airbnb สามารถทำรายได้ต่อปีกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ 200 ล้านดอลลาร์ / สัปดาห์) สิ่งนี้เริ่มจากการเริ่มคิดอย่างมีดีไซน์เป็นตัวนำ (Design-thinking strategy)
Apple

Apple

ในขณะที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ พยายามที่จะยัดเยียดคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เข้าไปในตัวสินค้า ทาง Apple เองกลับพยายามตัดหรือลดคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลง ซึ่ง Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่าสำหรับที่ Apple แล้ว ‘We make progress by eliminating things’

Sorry, no posts matched your criteria.

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

Top