Data Analytics & Visualization

Data Analytics & Visualization

การวิเคราะห์ เจาะลึกข้อมูลให้เห็นภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

Why choose G-Able Data Processing Platform?

การวิเคราะห์ เจาะลึกข้อมูลให้เห็นภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

เกี่ยวกับ Data Analytics & Visualization

ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System) หรือรายงานสำหรับธุรกิจ (Business Intelligence) เป็นคำที่ใช้เรียกระบบรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่มีมานานแล้ว โดยเน้นไปที่การเล่าเรื่อง เล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ ปัจจุบันแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร (Data Powers Business) เริ่มแพร่หลายมากขึ้น พนักงานในแต่ละแผนกขององค์กรสามารถตั้งคำถามและตอบผ่านเครื่องมือที่กับข้อมูลที่รับผิดชอบ

 

ดังนั้นบริการในด้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะการพัฒนารายงาน แผนภาพเท่านั้น เรายังให้บริการอบรมเพื่อช่วยยกระดับการทำงานของพนักงาน (Empower) ในแต่ละแผนกให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รับผิดชอบ และสามารถแบ่งปัน (share) กันในระดับแผนก ฝ่ายหรือองค์กร ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และใช้งานง่าย

“Without big data analytics, companies are blind and deaf, wandering out onto the web like deer on a freeway.”

 

– Geoffrey Moore, author and consultant

การทำงาน

หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรคือ การสร้างนิสัยในการตั้งคำถามให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าแผนกหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและท้าทายที่สุด เราให้บริการอบรมที่ช่วยแนะนำให้พนักงานมีแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตั้งคำถาม โดยสามารถเปลี่ยนโจทย์ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมเช่น แผนกบัญชี แผนกปฏิบัติการ แผนกบุคคล ฯลฯ ผ่านการใช้เครื่องมือในการหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในงาน ก็เท่ากับว่าช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้กับองค์กรไปด้วย

กรณีศึกษา

Self-service Analytics for Financial Reporting

Self-service Analytics for Financial Reporting

ให้แผนกบัญชี-การเงินทำงานแบบเชิงรุก (Proactive) มากขึ้น โดยให้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่บางคนในการเข้าถึงตัวข้อมูลดิบ และนำมาวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐานความรู้ในงาน ประกอบกับการใช้เครื่องมือที่ดี ก็จะช่วยให้รับทราบสถานการณ์ และหาทางแก้ไขได้เร็วขึ้น
End-to-End Visibility

End-to-End Visibility

การใช้แผนภาพแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การติดตามสถานการณ์แบบครบวงจร (End-to-End) การเชื่อมต่อเรื่องราวของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน จากแผนกสู่แผนก จากงานหน้าร้านสู่งานหลังบ้าน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ โครงการ หรืองานแต่ละส่วน

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Top