Data Management Platform

Data Management Platform

จัดการข้อมูลอย่างแม่นยำทั้งองค์กร ด้วยแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูลจาก G-Able

Why choose G-Able Data Processing Platform?

Lorem

เกี่ยวกับ Data Management Platform

แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูล โดยเน้นไปที่ตัวข้อมูลเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ

การนำข้อมูลเข้า (Data Ingestion)

การนำข้อมูลเข้า (Data Ingestion)

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลเข้าแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูล สามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 2 แบบได้แก่ แบบกลุ่ม (Batch) และเรียลไทม์หรือกึ่งเรียลไทม์ (Real-time / Near Real-time) ซึ่งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการนำข้อมูลเข้าในรูปแบบที่กล่าวมา
การแปลงข้อมูล (Data Transformation)

การแปลงข้อมูล (Data Transformation)

เมื่อข้อมูลดิบเข้ามาเก็บในแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการปรับเปลี่ยน หรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อใช้ในขั้นต่อไป (ข้อมูลบางชุดอาจจะพร้อมใช้งานเลย) งานการแปลงข้อมูลได้แก่ การรวม (join) ข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน  การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (deduplication)
การติดตามการใช้งานข้อมูล (Data Lineage)

การติดตามการใช้งานข้อมูล (Data Lineage)

ข้อมูลจะถูกจัดการได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อรูปแบบของข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลสามารถวางแผนได้ว่าจะมีขั้นตอน หรือระบบงานไหนถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบ้าง หรือเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เกิดข้อสงสัยในตัวข้อมูล สามารถไล่ย้อนกลับหาที่มาของข้อมูลนั้นๆ ได้ว่าผ่านขั้นตอนการปรับเปลี่ยนแบบใด เป็นต้น

“Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves.”

 

– Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web

การทำงาน

แพลตฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล จะเป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลในการนำข้อมูลเข้า ปรับเปลี่ยนข้อมูล และทำการบันทึกไปยังปลายทางซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลชุดใหม่ที่จัดเก็บภายในแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลเช่นเดิม หรืออาจจะเป็นระบบฐานข้อมูลอื่น

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

แพลตฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล ตั้งแต่มีการนำเข้าข้อมูลดิบเข้ามาประมวลผลไปจนถึงการส่งไม้ต่อให้กับนักวิเคราะห์ หรือระบบงานอื่นนำไปใช้ต่อ อาจจะไม่ใช่ส่วนที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร แต่ก็เป็นส่วนที่องค์กรจะขาดไม่ได้และต้องทำให้ดี เพราะจะมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป

กรณีศึกษา

Database Replication for Near Real-time Reporting

การทำสำเนาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ มาไว้รวมกัน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการออกรายงานแบบกึ่งเรียลไทม์ (Near Real-time)

Master Data Management (MDM)

จัดการข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์กร (Critical data) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้งานโดยทีมงานที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และใช้อ้างอิงร่วมกันในระบบงานทั้งองค์กร

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ได้จัดBusiness Showcase เพื่อแสดงนวัตกรรมสุดล้ำและบริการด้านดิจิตัลโซลูชั่นของบริษัทโดย มีผู้สนใจนวัตกรรม Internet of Things (IOT) ของ G-Able เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เราได้คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ...

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

Top