IoT Solutions

IoT Solutions

IoT เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะนำข้อมูลมาพลิกโฉมภาคธุรกิจและวิถีชีวิตให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ IoT Solutions

หากกล่าวพัฒนาการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมจะสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี้ ในยุคแรกที่การสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล (Human-to-Human) โดยเริ่มมาจากการสื่อสารผ่านสาย เช่นโทรศัพท์สาย หรือ โทรเลข และได้มีการพัฒนามาเป็นระบบไร้สายต่าง ๆ เช่น TDMA GSM หรือ CDMA จนกระทั้งถึงยุคต่อมาเป็นการสื่อสารที่ทำให้บุคคลสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้มากขึ้นจนเกิดเป็นลักษณะของเครือข่ายสังคมหรือ Social Networks โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์เป็นได้อย่างแพร่หลายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อในยุคปัจจุบันนี้ที่สิ่งที่เป็นที่สนใจของมนุษย์ไม่ใช่เพียง ข้อความ รูปภาพ หรือ สื่อวีดีโอ อีกต่อไป แต่ข้อมูลรอบตัวเรานั้นเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องมาจากการที่สามารถถูกนำมาใช้งานได้ในเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น การเฝ้าระวัง (Monitoring) วิเคราะห์ (Analysis) การกำหนดนโยบาย (Policy) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Life Improvement) และ การทำการตลาด (Marketing) เป็นต้น จากประโยชน์ดังกล่าวทำให้การเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญจึงทำให้มีการพัฒนาการสื่อสารให้อุปกรณ์สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ ที่เรียกว่า Machine-to-Machine (M2M) การคุยกับระหว่างอุปกรณ์นี้จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อที่ข้อมูลจะสามารถถูกเก็บสะสมไว้ได้ในปริมาณที่มากและมีความถูกต้อง จากหลักการนี้จึงทำให้เกิดคำว่า “Internet of Things” หรือ “IoT” ขึ้น

 

ในการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้มีความท้าทายหลายประการขึ้นอยู่กับความต้องการของงานที่จะถูกนำไปใช้ จึงทำให้เทคนิคในการทำ IoT มีหลายลักษณะ ซึ่งในลักษณะต่างนี้มีปัจจัยที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นกุญแจสำหรับการกำหนดการนำมาใช้เช่น การใช้พลังงาน ความเร็วในการสื่อสาร หรือ ปริมาณอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นต้น ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องมีทีมงานที่สามารถออกแบบ จัดทำเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุดได้

Why choose G-ABLE IoT Solutions?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Machine Learning หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา Chatbot ประกอบกับมีทีมงานทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนา Chatbot ให้ตอบโจทย์ในเรื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flexible

G-ABLE ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ด้วยความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ภาษา และเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ

Time Saving

ลดเวลาการจัดการระบบธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Valuable Cost

G-ABLE คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นๆให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

“You’re going to see this ‘Internet of things’ start demanding network performance and making the networks much more aware of what is on top of them.”

 

Hans Vestberg – Executive Vice President and President of Global Networks and Chief Technology Officer,Verizon

รายละเอียดเชิงลึก

เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการเชื่อมต่อระบบ อุปกรณ์ที่สนใจ และ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท เพื่อให้บริการข้อมูล (data services) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การทำระบบอัติโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การช่วยในการกำหนดนโนบาย การแสดงผล การลดเวลาการเรียนรู้ ฯลฯ นอกจากนี้ตัวระบบสามารถขยายตัว (Scalability) ตามความต้องการได้ และ ยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการทำการวิเคราะห์ชั้นสูง หรือ Big data ได้อีกด้วย

การทำงาน

โซลูชั่นนี้จะประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายเพื่อรองรับงานด้านต่าง ๆ เช่น Smart Factory Smart City Smart Living หรือ Smart Community เป็นต้น โดยแพลตฟอร์มต่างๆนี้จะถูกแบ่งออกตามเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยแพลตฟอร์มต่างๆนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งแบบบนเครื่องภายในองค์กร ที่เรียกว่า “On Primise” หรือนำเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่อย่าง “Cloud Platform” ได้อีกด้วย ซึ่งโซลูชั่นนี้สามารถถูกแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับชั้นได้แก่ ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ชั้นการบริหารจัดการ (Management) และ ชั้นประยุกต์ (Application) โดยทั้ง 3 ชั้นนี้จะทำงานร่วมกันในรูปแบบของแสตก (Stack)

ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ชั้นนี้จะทำหน้าที่ในการทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ และ เซนเซอร์ต่าง ๆสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายได้ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างทั้งมีสายและไร้สายเช่น LAN WiFi Cellular NBioT หรือ Lora เป็นต้น
ชั้นการบริหารจัดการ (Management)

ชั้นการบริหารจัดการ (Management)

ชั้นนี้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมโยงมาจากชั้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การสื่อสารและการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการ และ สามารถถูกนำไปใช้ต่อได้โดยง่าย

ชั้นประยุกต์ (Application)

ชั้นประยุกต์ (Application)

ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานโดยอาจจะเป็นการติดต่อกันระหว่างเครื่องกับเครื่อง หรือ เครื่องกับอุปกรณ์ ทำให้เกิดการทำงานแบบอัตโนมัติขึ้น เช่น รายงานผลการเฝ้าระวังตามเวลาจริง เป็นต้น

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทำให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพการทำงาน การปรับปรุงการให้สินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า และการขยายโอกาสการแข่งขันในตลาดเป็นต้น

การลดต้นทุนการผลิต

การลดต้นทุนการผลิต

จากการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บข้อมูลของวัตถุดิบ สภาพเครื่องจักร สภาพแวดล้อม สามารถช่วยให้ผู้บริหารองค์กรรู้ต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ทั้งยังสามารถวางแผนจัดการตันทุนได้
การพัฒนาคุณภาพการทำงาน

การพัฒนาคุณภาพการทำงาน

ข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนการกำหนดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตราฐาน อีกทั้งยังสามารถช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงคุณภาพเป็นไปตามที่ต้องการได้
การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า

การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า

ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมที่แปลกใหม่จะเป็นจุดที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในกิจการจะส่งผลให้ลูกได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
การขยายโอกาสการแข่งขันในตลาด

การขยายโอกาสการแข่งขันในตลาด

ในการขยายโอกาสการแข่งขันในการตลาดจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มากมาย และ ปัจจัยที่สำคัญอันนึงได้แก่การรู้สมรรถนะขององค์กร ซึ่ง IoT สามารถช่วยผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพขององค์กรและวางแผนการลงทุน

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

งาน Microsoft Innovation Conference จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12:15-17:45 น. ณ พินาเคิล ฮอลล์ 4-6 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บริษัท จีเอเบิล จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านไอทีโซลูชันแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะ Partner of the Year ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ปีซ้อน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานมีบูธต่างๆ ที่นำเสนอ Digital Solutions ให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจนำไปใช้ในองค์กร รวมทั้งบูธของ Microsoft Azure ที่นำเสนอเทคโนโลยี AI for CRM......

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

Top