Social Analytics (DOM)

Social Analytics (DOM)

แอปพลิเคชันที่รวบรวมและวิเคราะข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network

เกี่ยวกับ Social Analytics (DOM)

DOM ย่อมาจาก Data Opinion Mining เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมและวิเคราะข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network ไม่ว่าจะเป็นการความเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้มของความคิดเห็น (Trends Analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายและผู้มีอิทธิพล (Influencer Analysis) และอื่นๆ แสดงผลผ่าน Interactive Dashboard ที่รองรับการรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งในภาพรวมและรายละเอียดเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย

Why choose G-ABLE Social Analytics (DOM) Solutions?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมด้านประสบการณ์ และเข้าใจโจทย์จริงในโลกธุรกิจ พร้อมทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ ที่ผ่านการทำวิจัยมาอย่างยาวนาน ทำให้ระบบ DOM มีความพร้อมสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่เกิดประโยชน์เต็มที่ต่อองค์กรของคุณ

Interactive Dashboard

แอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมต่างๆ โดยระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการปรับตั้งระบบได้ตลอดเวลา

Analytics Report

บริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุป โดยท่านสามารถกำหนดหัวข้อและช่วงเวลาที่สนใจได้

Understand you customer even better than themselves.

 

รู้ลึกถึงความคิดของผู้บริโภคต่อแบรนด์ของคุณ เพื่อทำการตลาดได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจ

Social Analytics (DOM)’s Products

รายละเอียดเชิงลึก

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ Social Network อย่างในปัจจุบัน มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Social Media ต่างๆอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ Web board อย่าง Pantip.com ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจหลายประเภทหันมาให้ความสำคัญกับการทำ Digital Marketing มากขึ้น โดยมีการนำเอาข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network มาทำการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและพัฒนาธุรกิจอย่างเหมาะสม

 

DOM เป็น Social Media Monitoring Tools ที่มีความสามารถในการตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network ไม่ว่าจะเป็นการความเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้มของความคิดเห็น (Trends Analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายและผู้มีอิทธิพล (Influencer Analysis) การวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากตำแหน่งบนแผนที่ (Location based Analysis on Map) เป็นต้น

 

นอกจากนี้ระบบยังรองรับการ Export ข้อมูลที่แสดงผลบน Interactive Dashboard ไปใช้งานกับ Tool อื่นๆในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Report (PDF) JSON และ CSV

การทำงาน

เพียงระบุประเด็นที่สนใจในระบบ  DOM จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆใน Social Network และเว็ปไซต์ข่าวสาร แล้วประมวลผลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์หาผู้ที่มีอิทธิพล รวมถึงวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจในข้อมูลเหล่านั้น แล้วนำเสนอผ่าน Interactive Dashboard ที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยระบบรองรับการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตลอดเวลา

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

DOM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในทำ Social Media Monitoring รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายมิติ ที่มีต่อธุรกิจของคุณ โดยอาศัยข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage, Twitter รวมไปถึงเว็ปบอร์ดที่เป็นที่นิยมของคนไทยอย่าง Pantip.com ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ท่านทราบถึง Feedback จากกลุ่มลูกค้า ในมิติต่างๆ ตามที่ต้องการ ทราบแนวโน้มความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าจากข้อมูล Social Media แล้ว ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล Feedback ในแต่ละด้านกับคู่แข่งในตลาดที่น่าสนใจได้ ซึ่งข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนนี้ประกอบกันสามารถที่จะต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป  นอกจากนี้ DOM สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และรู้จักกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมทั้งระบุผู้ที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ของคุณ เพื่อช่วยวางแผนการตลาดและธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษา

DOM for Marketing Strategies

Interactive Dashboard สำหรับช่วยในการวางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาดใน Social Network สำหรับองค์กรของคุณในอนาคต

DOM for CRM

Interactive Dashboard เพื่อช่วยในการ Monitor ข้อความต่างๆในโลกออนไลน์

DOM for Data Science

คุณสามารถ export ข้อมูลจากระบบ DOM ที่ถูกวิเคราะห์แล้ว ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภายในในองค์กรของคุณเพิ่มเติม

DOM for Incident Notification

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบข้อความที่ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทำให้คุณรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเชิงลึก

บริการวิเคราะห์ข้อมูลใน Social Network และจัดทำรายงานสรุป ครอบคลุมในหลากหลายแง่มุม โดยสามารถกำหนดหัวข้อและช่วงเวลาที่สนใจได้

การทำงาน

(เป็นการเข้าไปรับโจทย์ในรายครั้ง ลูกค้าไม่ได้ใช้งานระบบ)

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อช่วยในการรับ feedback และวางแผนกลยุทธิ์ขององค์กรในอนาคต

กรณีศึกษา

Product / Campaign Feedback Report

รายงานสรุปผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ

Marketing and Competitor Comparison Report

รายงานเปรียบเทียบผลตอบรับต่อการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจของคุณและคู่แข่ง

Incident Report

รายงานสรุปเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆ

Social Analytics (DOM)’s Products

DOM Applications

รายละเอียดเชิงลึก

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ Social Network อย่างในปัจจุบัน มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Social Media ต่างๆอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ Web board อย่าง Pantip.com ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจหลายประเภทหันมาให้ความสำคัญกับการทำ Digital Marketing มากขึ้น โดยมีการนำเอาข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network มาทำการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและพัฒนาธุรกิจอย่างเหมาะสม

 

DOM เป็น Social Media Monitoring Tools ที่มีความสามารถในการตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจาก Social Network ไม่ว่าจะเป็นการความเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้มของความคิดเห็น (Trends Analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายและผู้มีอิทธิพล (Influencer Analysis) การวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากตำแหน่งบนแผนที่ (Location based Analysis on Map) เป็นต้น

 

นอกจากนี้ระบบยังรองรับการ Export ข้อมูลที่แสดงผลบน Interactive Dashboard ไปใช้งานกับ Tool อื่นๆในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Report (PDF) JSON และ CSV

การทำงาน

เพียงระบุประเด็นที่สนใจในระบบ  DOMจะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆใน Social Network และเวปไซต์ข่าวสาร แล้วประมวลผลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์หาผู้ที่มีอิทธิพล รวมถึงวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจในข้อมูลเหล่านั้น แล้วนำเสนอผ่าน Interactive Dashboard ที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยระบบรองรับการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตลอดเวลา

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

DOM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในทำ Social media monitoring รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายมิติ ที่มีต่อธุรกิจของคุณ โดยอาศัยข้อมุลความคิดเห็นจาก Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage, Twitter รวมไปถึงเว็บบอร์ดที่เป็นที่นิยมของคนไทยอย่าง Pantip.com ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ท่านทราบถึง feedback จากกลุ่มลูกค้า ในมิติต่างๆ ตามที่ต้องการ ทราบแนวโน้มความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าจากข้อมูล Social media แล้ว ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล feedback ในแต่ละด้านกับคู่แข่งในตลาดที่น่าสนใจได้ ซึ่งข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนนี้ประกอบกันสามารถที่จะต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป  นอกจากนี้ DOM สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และรู้จักกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมทั้งระบุผู้ที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ของคุณ เพื่อช่วยวางแผนการตลาดและธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Case Study

DOM for marketing strategies

Interactive Dashboard สำหรับช่วยในการวางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาดใน Social Network สำหรับองค์กรของคุณในอนาคต

DOM for CRM

Interactive Dashboard เพื่อช่วยในการ monitor ข้อความต่างๆในโลกออนไลน์

DOM for Data Science

คุณสามารถ export ข้อมูลจากระบบ DOM ที่ถูกวิเคราะห์แล้ว ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภายในในองค์กรของคุณเพิ่มเติม

DOM for Incident Notification

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบข้อความที่ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทำให้คุณรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Analytics Report

รายละเอียดเชิงลึก

บริการวิเคราะห์ข้อมูลใน Social Network และจัดทำรายงานสรุป ครอบคลุมในหลากหลายแง่มุม โดยสามารถกำหนดหัวข้อและช่วงเวลาที่สนใจได้

การทำงาน

(เป็นการเข้าไปรับโจทย์ในรายครั้ง ลูกค้าไม่ได้ใช้งานระบบ)

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อช่วยในการรับ feedback และวางแผนกลยุทธิ์ขององค์กรในอนาคต

Case Study

Product / Campaign Feedback Report

รายงานสรุปผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ

Marketing and Competitor Comparison Report

รายงานเปรียบเทียบผลตอบรับต่อการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจของคุณและคู่แข่ง

Incident Report

รายงานสรุปเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆ

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

Top