SPACE Management

SPACE Management

บริหารจัดการพื้นที่เช่าแบบครบวงจร ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดการใช้เอกสารที่ไม่จำเป็น

เกี่ยวกับ SPACE Management

SPACE เป็นระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผังพื้นที่ การทำสัญญาจอง การทำสัญญาเช่า การคิดค่าสาธารณูปโภค การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบบจะช่วยควบคุมพื้นที่เช่าโดยใช้สถานะของพื้นที่เช่าเป็นตัวควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการจัดทำสัญญาซ้อน และมีการเชื่อมโยงสัญญาในพื้นที่เช่ากับสัญญาเสริมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงการจัดการค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่าให้สามารถควบคุมค่าสาธารณูปโภคกับสัญญาเช่าพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และระบบยังช่วยลดขั้นตอนในการออกใบแจ้งหนี้ของพื้นที่เช่าต่างๆ โดยระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดภาระการออกใบแจ้งหนี้ของแผนกบัญชีและระบบยังสามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินได้ทันทีเมื่อมีการชำระหนี้จากผู้เช่า

Absolute solution for rental space management

 

รวมทุกฟังก์ชันการบริหารพื้นที่เช่า ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

SPACE Software สำหรับบริหารจัดการพื้นที่เช่าแบบครบวงจร ช่วยเพิ่มการบริหารพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดการใช้เอกสารที่ไม่จำเป็น มีรายงานที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกๆขั้นตอน ใช้งานได้ง่ายบน web browser และสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet ครอบคลุมการทำงานในทุกๆหน่วยงาน

โดยมีระบบงานหลักประกอบไปด้วย 8 ระบบงานหลักได้แก่

1. การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานครอบคลุม

 • การจัดการข้อมูลบริษัทสำหรับบันทึกปรับปรุงบริษัท นิติบุคคล สาขา
 • การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานสำหรับบันทึกปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ตำแหน่งงาน ระยะเวลาอนุมัติสัญญา
 • การจัดการข้อมูลเพื่อการจัดทำสัญญาสำหรับบันทึกปรับปรุงประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจย่อย หมวดสินค้าและบริการของลูกค้า ประเภทยอดขาย ประเภทสัญญาหลัก กลุ่มสินค้า ประเภทสัญญา รายชื่อผู้ลงนามในสัญญา
 • การจัดการข้อมูลธนาคารสำหรับบันทึกปรับปรุงข้อมูลธนาคาร ข้อมูลสาขาธนาคาร รหัสการนำส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • การจัดการข้อมูลข้อมูลลูกค้า
 • การจัดการข้อมูลเพื่อการเงินสำหรับบันทึกปรับปรุงรายได้ ประเภทรายได้และกลุ่มรายได้ ประเภทธุรกิจและรายได้ ประเภทการชำระเงิน สาเหตุการลดหนี้ Credit Term ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กำหนดสกุลเงิน เลขที่บัญชี ข้อมูลพื้นฐานระดับสาขา กำหนดแฟ้มควบคุมงวด

2. การบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ให้เช่าครอบคลุม

 • การกำหนดผังพื้นที่ของสาขาสำหรับบันทึกปรับปรุง ชั้น บริเวณพื้นที่ ผังพื้นที่ให้เช่า ตรวจสอบสถานะพื้นที่เช่า
 • การแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงใบปิดปรับปรุงพื้นที่ อนุมัติการปิดปรับปรุงพื้นที่ ยกเลิกอนุมัติ ปิดเปิดการใช้งานพื้นที่ปิดปรับปรุง
 • การวัดพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงการวัดพื้นที่

3. การบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคครอบคลุม

 • การจัดเตรียมข้อมูลสาธารณูปโภคสำหรับกำหนดมิเตอร์ให้กับพื้นที่ อัตราค่าสาธารณูปโภค มิเตอร์ เลขที่ล่าสุดของมิเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค รับข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค

4. การบริหารจัดการสัญญาจองและสัญญาเช่าครอบคลุม

 • การทำสัญญาจองสำหรับบันทึกปรับปรุงสัญญาจอง อนุมัติสัญญาจอง โอนข้อมูลสัญญาจองไปสัญญาเช่า
 • การทำสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงสัญญาเช่าพื้นที่ อนุมัติสัญญาเช่า การต่ออายุสัญญา บันทึกแนบท้ายต่ออายุสัญญา อนุมัติบันทึกแนบท้ายต่ออายุสัญญา การจัดทำสัญญา Discount สัญญาเสริม ยกเลิกสัญญาเช่า
 • การจัดทำใบแจ้งงานโปรโมชั่นสำหรับบันทึกปรับปรุงงานโปรโมชั่น ใบแจ้งงาน อนุมัติใบแจ้งงาน สอบถามสถานะการจ่ายเงิน

5. การบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ครอบคลุม

 • การบันทึกยอดขายประจำวันสำหรับบันทึกยอดขายประจำวันของการเงินและบัญชี
 • การจัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับบันทึกปรับปรุงใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เงินประกัน/เงินมัดจำ สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การจัดทำใบแจ้งเตือนสำหรับสอบถามและสร้างใบแจ้งเตือนชำระหนี้

6. การบริหารจัดการใบเสร็จรับเงินครอบคลุม

การจัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับบันทึกปรับปรุงใบเสร็จรับเงินชั่วคราว นำฝากเช็คเข้าธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน (อ้างถึงใบแจ้งหนี้) ใบเสร็จรับเงิน (อ้างถึงรายได้) ใบลดหนี้ (อ้างถึงใบเสร็จรับเงิน) ใบลดหนี้ (อ้างถึงรายได้)

7. การส่งข้อมูลรายได้ไปยังระบบภายนอกโดยจัดเตรียมข้อมูลรายได้ (AR) เพื่อส่งไปยังระบบ Back Office ที่มีอยู่ โดยข้อมูลที่ส่งจะประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ใบแจ้งหนี้
 • ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงิน
 • ข้อมูลยอดขาย

 8. การบริหารจัดการการวางแผนงบประมาณรายได้ครอบคลุม

การจัดทำงบประมาณสำหรับบันทึกปรับปรุงปรุงงบประมาณ (รายได้) บันทึก-ปรับปรุงงบประมาณ (พื้นที่) รวบรวมข้อมูลรายได้และพื้นที่ รวบรวมข้อมูลเพื่องบประมาณใหม่

การทำงาน

SPACE Software สำหรับบริหารจัดการพื้นที่เช่าแบบครบวงจร ช่วยเพิ่มการบริหารพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดการใช้เอกสารที่ไม่จำเป็น มีรายงานที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกๆขั้นตอน ใช้งานได้ง่ายบน web browser และสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet ครอบคลุมการทำงานในทุกๆหน่วยงาน

โดยมีระบบงานหลักประกอบไปด้วย 8 ระบบงานหลักได้แก่

Basic Data

1. การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานครอบคลุม

 • การจัดการข้อมูลบริษัทสำหรับบันทึกปรับปรุงบริษัท นิติบุคคล สาขา
 • การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานสำหรับบันทึกปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ตำแหน่งงาน ระยะเวลาอนุมัติสัญญา
 • การจัดการข้อมูลเพื่อการจัดทำสัญญาสำหรับบันทึกปรับปรุงประเภทธุรกิจหลัก ธุรกิจย่อย หมวดสินค้าและบริการของลูกค้า ประเภทยอดขาย ประเภทสัญญาหลัก กลุ่มสินค้า ประเภทสัญญา รายชื่อผู้ลงนามในสัญญา
 • การจัดการข้อมูลธนาคารสำหรับบันทึกปรับปรุงข้อมูลธนาคาร ข้อมูลสาขาธนาคาร รหัสการนำส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • การจัดการข้อมูลข้อมูลลูกค้า
 • การจัดการข้อมูลเพื่อการเงินสำหรับบันทึกปรับปรุงรายได้ ประเภทรายได้และกลุ่มรายได้ ประเภทธุรกิจและรายได้ ประเภทการชำระเงิน สาเหตุการลดหนี้ Credit Term ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กำหนดสกุลเงิน เลขที่บัญชี ข้อมูลพื้นฐานระดับสาขา กำหนดแฟ้มควบคุมงวด
Basic Lease Data

2. การบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ให้เช่าครอบคลุม

 • การกำหนดผังพื้นที่ของสาขาสำหรับบันทึกปรับปรุง ชั้น, บริเวณพื้นที่, ผังพื้นที่ให้เช่า, ตรวจสอบสถานะพื้นที่เช่า
 • การแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงใบปิดปรับปรุงพื้นที่, อนุมัติการปิดปรับปรุงพื้นที่, ยกเลิกอนุมัติ, ปิดเปิดการใช้งานพื้นที่ปิดปรับปรุง
 • การวัดพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงการวัดพื้นที่
Consumer

3. การบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคครอบคลุม

 • การจัดเตรียมข้อมูลสาธารณูปโภคสำหรับกำหนดมิเตอร์ให้กับพื้นที่ อัตราค่าสาธารณูปโภค มิเตอร์ เลขที่ล่าสุดของมิเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค รับข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค
Booking & Lease

4. การบริหารจัดการสัญญาจองและสัญญาเช่าครอบคลุม

 • การทำสัญญาจองสำหรับบันทึกปรับปรุงสัญญาจอง อนุมัติสัญญาจอง โอนข้อมูลสัญญาจองไปสัญญาเช่า
 • การทำสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับบันทึกปรับปรุงสัญญาเช่าพื้นที่ อนุมัติสัญญาเช่า การต่ออายุสัญญา บันทึกแนบท้ายต่ออายุสัญญา อนุมัติบันทึกแนบท้ายต่ออายุสัญญา การจัดทำสัญญา Discount สัญญาเสริม ยกเลิกสัญญาเช่า
 • การจัดทำใบแจ้งงานโปรโมชั่นสำหรับบันทึกปรับปรุงงานโปรโมชั่น ใบแจ้งงาน อนุมัติใบแจ้งงาน สอบถามสถานะการจ่ายเงิน
Invoice

5. การบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ครอบคลุม

 • การบันทึกยอดขายประจำวันสำหรับบันทึกยอดขายประจำวันของการเงินและบัญชี
 • การจัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับบันทึกปรับปรุงใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เงินประกัน/เงินมัดจำ สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การจัดทำใบแจ้งเตือนสำหรับสอบถามและสร้างใบแจ้งเตือนชำระหนี้
Receipt

6. การบริหารจัดการใบเสร็จรับเงินครอบคลุม

การจัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับบันทึกปรับปรุงใบเสร็จรับเงินชั่วคราว นำฝากเช็คเข้าธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน (อ้างถึงใบแจ้งหนี้) ใบเสร็จรับเงิน (อ้างถึงรายได้) ใบลดหนี้ (อ้างถึงใบเสร็จรับเงิน) ใบลดหนี้ (อ้างถึงรายได้)

Income Operation

7. การส่งข้อมูลรายได้ไปยังระบบภายนอกโดยจัดเตรียมข้อมูลรายได้ (AR) เพื่อส่งไปยังระบบ Back Office ที่มีอยู่ โดยข้อมูลที่ส่งจะประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ใบแจ้งหนี้
 • ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงิน
 • ข้อมูลยอดขาย
Budget

 8. การบริหารจัดการการวางแผนงบประมาณรายได้ครอบคลุม

การจัดทำงบประมาณสำหรับบันทึกปรับปรุงปรุงงบประมาณ (รายได้) บันทึก-ปรับปรุงงบประมาณ (พื้นที่) รวบรวมข้อมูลรายได้และพื้นที่ รวบรวมข้อมูลเพื่องบประมาณใหม่

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

SPACE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่เช่าให้องค์กร

ตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่เช่าได้ด้วยแผนผังอาคาร

ตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่เช่าได้ด้วยแผนผังอาคาร

สะดวกสำหรับผู้ใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ได้จากรูปภาพแผนผังอาคาร ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ได้
ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์ Tablet

ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์ Tablet

สนับสนุนการทำงานที่ต้องออกไปยังพื้นที่จริง ด้วยการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Ipad หรือTablet บนระบบปฏิบัติการ ios, android หรือ windows ได้
รวมการบริหารพื้นที่ให้อยู่ในระบบเดียว

รวมการบริหารพื้นที่ให้อยู่ในระบบเดียว

เชื่อมต่อการทำงานจากหลากหลายระบบไว้ในที่เดียว เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นมากขึ้น
เอกสารที่เชื่อถือได้

เอกสารที่เชื่อถือได้

ข้อมูลที่ระบุลงในรายละเอียดสัญญาจะเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลในระบบ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เอกสารสัญญาไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ และระบบยังมีเอกสารสัญญาพร้อมใช้หลากหลายประเภท
รองรับวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าหลายแบบ

รองรับวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าหลายแบบ

ครอบคลุมวิธีการคำนวณอัตราค่าเช่าทั้งแบบบาทต่อตารางเมตรและตามยอดขายมากกว่า 30 แบบ เพื่อใช้ในการวางแผนการคิดอัตราค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลในการบริหารพื้นที่

รายงานที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลในการบริหารพื้นที่

สนับสนุนการทำงานด้วยรายงานที่ครอบคลุมตามระบบงานหลักต่างๆจำนวนถึง 66 รายงาน
รองรับการเติบโตของธุรกิจ

รองรับการเติบโตของธุรกิจ

รองรับการเติบโตในบริหารพื้นที่ในรูปแบบกองทุนหรือกิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งระบบสามารถแยกรายได้เพื่อบันทึกบัญชีของแต่ละนิติบุคคลได้
สามารถใช้งานได้ภายระยะเวลาอันรวดเร็ว

สามารถใช้งานได้ภายระยะเวลาอันรวดเร็ว

การดำเนินการเพื่อใช้งานซอฟท์แวร์สำเร็จรูป SPACE สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน ทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจพื้นที่เช่าได้อย่างรวดเร็ว

Sorry, no posts matched your criteria.

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

งาน Microsoft Innovation Conference จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12:15-17:45 น. ณ พินาเคิล ฮอลล์ 4-6 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บริษัท จีเอเบิล จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านไอทีโซลูชันแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะ Partner of the Year ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ปีซ้อน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานมีบูธต่างๆ ที่นำเสนอ Digital Solutions ให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจนำไปใช้ในองค์กร รวมทั้งบูธของ Microsoft Azure ที่นำเสนอเทคโนโลยี AI for CRM......

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

สนใจติดต่อสอบถามทีม Space

Mobile : 089-8913819
E-mail : yunyong.s@g-able.com
Add line id : https://goo.gl/48XzSc

Top