STAFFIO HRM Solution

STAFFIO HRM Solution

ให้ทุกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นเรื่องง่าย

เกี่ยวกับ STAFFIO HRM Solution

ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถรองรับความต้องการที่ทันสมัยในการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการบริหารงานในองค์กรทุกขนาด อีกทั้งยังตอบสนองทุกรูปแบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น องค์กรมหาชน กลุ่มองค์กร หรือองค์กรข้ามชาติ ด้วยการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน

Quality Human Resource Management at the end of your fingertips!

 

บริหารจัดการระบบพนักงานในองค์กร ง่ายแค่ปลายนิ้ว

รายละเอียดเชิงลึก

STAFFIO ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้ถูกออกแบบ มาให้สามารถรองรับความต้องการในการบริหาร และการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร โดยระบบ STAFFIO มีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สามารองรับ การบริหารงานตามนโยบายหรือกฏระเบียบที่องค์กรนั้น ได้มีการกำหนดไว้ได้ เช่น การจัดการข้อมูล ประวัติพนักงาน การควบคุมเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน การคำนวณการทำงานล่วงเวลา การขาด-ลา-มาสาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน

STAFFIO คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในส่วนของ STAFFIO – HRM (Human Resource Management) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลไปใช้งานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกระบวนการจัดการข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีต้นทุนในการดำเนินงานลดลง ตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน การจ้างงาน การจัดการและจัดเก็บข้อมูลบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ การจ่ายเงินเดือน การจ่ายผลตอบแทน การจัดการเรื่องการลา และการบริหารเวลาการทำงานของพนักงาน โดยที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลจะมีดังนี้

HRM

1. Organization – การจัดการโครงสร้างองค์กร

ระบบสามารถกำหนดและแก้ไขโครงสร้างผังองค์กรได้ ทั้งในส่วนของผังตามแผนก ตำแหน่ง และลักษณะงาน และสามารถรองรับการจัดการโครงสร้างองค์กรและสายงานได้สูงสุด 10 ระดับ รวมถึงสามารถแสดง Organize Chart ได้ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยการจัดการโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยฟังก์ชันงาน ดังนี้

1.1.1 การจัดระดับโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับระบุระดับโครงสร้างองค์กร

1.1.2 การจัดการโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับในการจัดการชื่อ และรายละเอียดขององค์กร แต่ละระดับ และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive อ้างอิงถึงระดับก่อนหน้าขององค์กร ดังนี้

 • สร้าง Level 1
 • สร้าง Level 2 อ้างอิงถึง Level 1
 • สร้าง Level 3 อ้างอิงถึง Level 2
1.1.3 การแสดงโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับเรียกดูโครงสร้างองค์กรภาพรวม โดยแสดง 2 มุมมอง คือ

 • Tree View
 • Chart View
1.1.4 การสร้างองค์กรเสมือน

ใช้สำหรับจัดการโครงสร้างองค์กรใหม่ ในลักษณะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลขององค์กรหลัก โดยสามารถย้ายข้อมูลองค์กรไปอยู่ภายใต้กลุ่มใดๆก็ได้ และเมื่อสร้างองค์กรเสมือนแล้ว สิทธิ์ต่างๆ ในระบบจะยึดตามองค์กรเสมือนที่ถูกสร้างไว้

1.1.5 การจัดการข้อมูลบริษัท

ใช้สำหรับจัดการข้อมูลบริษัท ตามระดับองค์กรที่กำหนดไว้ โดยสามารถระบุรายละเอียดของบริษัทได้

1.2  การจัดการโครงสร้างสายงาน : ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ดังนี้

1.2.1 การจัดการโครงสร้างสายงาน

ใช้สำหรับจัดการประเภทสายงาน และระดับสายงาน และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive ดังนี้

 • สร้างสายงานลำดับที่1 (Level 1)
 • สร้างสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) โดยต้องอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 1 (Level 1)
 • สร้างสายงานลำดับที่ 3 (Level 3) โดยอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) เป็นต้น
1.2.2 การจัดการข้อมูลกลุ่มสายงาน (Job Family)

ใช้สำหรับจัดการกลุ่มของสายงานในแต่ละระดับ และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive

 • สร้างกลุ่มสายงานลำดับที่1 (Level 1)
 • สร้างกลุ่มสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) โดยต้องอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 1 (Level 1)
1.2.3 การจัดการข้อมูลตำแหน่ง (Position)

ใช้สำหรับจัดการระบุข้อมูลตำแหน่ง และสามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่เป็นผู้บังคับบัญชา

2. Personal – การจัดการบุคคล

ระบบสามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลด้านภาษี ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายตำแหน่งงาน เช่น การลาออก (Resign) การเลื่อนตำแหน่ง (Promoted) การรับพนักงานเดิมกลับเข้ามาทำงานใหม่ (Rehire) เป็นต้น โดยโมดูลการจัดการบุคคลประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

2.1 การบันทึกข้อมูลพนักงาน

เป็นการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลด้านภาษี ข้อมูลบุตร ข้อมูลการรับค่าจ้าง ประวัติการโอนย้ายแต่งตั้ง ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น

2.2 การพ้นสภาพพนักงาน

เป็นการจัดการพ้นสภาพพนักงาน ซึ่งรองรับการพ้นสภาพพนักงานล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดประเภทการพ้นสภาพ (ตามเงื่อนไขนำส่งประกันสังคม) การพ้นสภาพและขึ้นบัญชีดำ ด้วย

2.3 การกำหนดทดลองงาน

เป็นการกำหนดให้สามารถแก้ไขวันที่พ้นทดลองงานได้ โดยระบบคำนวณจำนวนวันที่พนักงานทดลองงาน

2.4 การโอนย้ายแต่งตั้ง

เป็นการจัดการโอนย้ายข้อมูล ตำแหน่งงาน หน่วยงาน และลักษณะงาน โดยสามารถกำหนดล่วงหน้าได้

2.5 การโอนย้ายพนักงานข้ามบริษัท

เป็นการจัดการโอนย้ายข้อมูลพนักงาน ข้ามหน่วยงาน (คนละบริษัท) โดยสามารถกำหนดล่วงหน้าได้

2.6 รายงาน

 1. รายงานพนักงานเข้าใหม่
 2. รายงานพนักงานพ้นสภาพ
 3. รายงานการโอนย้ายแต่งตั้ง
 4. รายงานพนักงานครบกำหนดทดลองงาน
 5. รายงานพนักงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 6. รายงานพนักงานตามหน่วยงาน
 7. รายงานพนักงานตามเงื่อนไข (อายุตัว,อายุงาน)
 8. ทะเบียนประวัติพนักงาน
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. หนังสือสัญญาจ้าง

3. Time Attendance – การบันทึกเวลางาน

ระบบสามารถกำหนดวันหยุดประจำปี, กำหนดวางแผนการทำงาน, การเข้ากะทำงาน,  การหมุนรอบกะงาน, การกำหนดกะงานแบบยืดหยุ่น, การสลับกะ/การแลกวันทำงาน, การทำงานแบบควงกะ/ควบกะ, การแลกวันหยุดชดเชยจากการทำงานล่วงเวลาสำหรับพนักงานที่ต้องมีการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าตอบแทนต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการทำงานมาเป็นเงื่อนไข เช่นค่าล่วงเวลา, ค่าอาหาร, ค่าอยู่เวร, ค่ากะงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ระบบยังสามารถประมวลผลแบบทันที (Real-time Calculation) เมื่อพนักงานบันทึกลงเวลาผ่านทางเครื่องบันทึกเวลา/เครื่องรูดบัตร โดยระบบจะแสดงข้อมูลเวลาทำงาน, การมาสาย, การทำล่วงเวลา, เพื่อให้หัวหน้างานสามารถวางแผนตารางทำงานของทีมงานได้ด้วยตนเองทั้งแบบรายคน, รายกลุ่ม หรือตั้งเป็นแบบกะวนได้ เป็นต้น โดยโมดูลการบันทึกเวลางานประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

3.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Time Attendance)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

3.1.1 กำหนดค่าพื้นฐาน

 • กำหนดกลุ่มกะงาน เพื่อกำหนดกรณีเป็นกลุ่มกะแบบยืดหยุ่น (Flexible)
 • กำหนดวันหยุดประจำปี ตามรายบริษัท
3.1.2 กำหนดเวลาทำงาน

 • เพื่อกำหนดกะงานในองค์กร โดยระบบสามารถกำหนดกะงานได้มากกว่า 1 กะงาน
 • กำหนดกะงานมาตรฐานของบริษัทได้
 • กำหนดกลุ่มการทำงาน เพื่อรองรับการจัดกลุ่มกะงาน และการหมุนกะให้กับพนักงาน
 • กำหนดกลุ่มงานให้พนักงาน เพื่อกำหนดให้พนักงานอยู่ในกลุ่มการทำงาน
3.1.3 กำหนดค่าตอบแทนและงวดการประมวลผล

 • กำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิทำงานล่วงเวลา เพื่อกำหนดผู้มีสิทธิร้องขอทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาสูงสุดตามรอบที่กำหนดได้
 • กำหนดเงื่อนไขการจ่าย/หัก ล่วงเวลา เพื่อกำหนดเงื่อนไขการคำนวณหัก และจ่าย ค่าล่วงเวลา ตามประเภทช่วงเวลาการทำงานได้
 • กำหนดเงื่อนไขเบี้ยขยัน เพื่อกำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยขยัน รวมถึงกำหนดอัตราการจ่ายค่าเบี้ยขยันได้ (ขั้นบันได/อัตราคงที่)
 • กำหนดเงื่อนไขวันหยุดชดเชย เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลา ตามอัตราที่กำหนดเพื่อมาขอแลกเป็นวันหยุดชดเชยได้
 • กำหนดเงื่อนไขการจ่ายคืนสิทธิการลาพักร้อน เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ่ายคืนสิทธิวันลาพักร้อนและลาพักร้อนสะสมคงเหลือของพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
 • กำหนดค่าตอบแทนแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ระบบไม่ได้กำหนดเป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร, ค่าอยู่เวร เป็นต้น
 • กำหนดข้อมูลนำส่งระบบเงินเดือน เพื่อกำหนดรายการค่าตอบแทนต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้ระบบเงินเดือน เช่น จำนวนวันทำงาน, จำนวนการทำงานล่วงเวลา, ค่าเบี้ยขยัน, หักขาดงาน เป็นต้น
 • กำหนดงวดการประมวลผล เพื่อกำหนดงวดการประมวลผลของค่าตอบแทนต่างๆ โดยระบบรองรับการกำหนดงวดการประมวลผลของแต่ละค่าตอบแทนแตกต่างกันได้
3.1.4 กำหนดเครื่องบันทึกเวลา

 • กำหนดเครื่องบันทึกเวลา เพื่อกำหนดเครื่องบันทึกเวลาที่จะมีการส่งข้อมูลบันทึกเวลา เข้าในระบบ
 • กำหนดการนำเข้าข้อมูลเวลาเข้าออกจากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
 • กำหนดบัตรแทน เพื่อกำหนดบัตรพนักงานกรณีเลขที่บัตรพนักงานไม่ตรงกับรหัสพนักงาน หรือกรณีต้องการออกบัตรพนักงานชั่วคราว

3.2  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Time Attendance)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

3.2.1 การปฏิบัติงานประจำวัน

 • กำหนดการนำเข้าข้อมูลเวลาเข้าออกจากเครื่องบันทึกเวลาด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝายบุคคลสามารถนำข้อมูลบันทึกเวลา (TAFF) เข้าระบบได้ ด้วยตนเอง
 • การแก้ไขข้อมูลการเข้าออกงานที่ไม่ตรงตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถแก้ไขข้อมูล การมาสาย, กลับก่อน หรือขาดงาน ของพนักงาน ได้
 • การแก้ไขข้อมูลการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถแก้ไขข้อมูลการทำงานล่วงเวลา ของพนักงานได้
 • การแก้ไขวันทำงานและกะงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถแก้ไขประเภทวันทำงาน และเปลี่ยนกะงาน รวมถึงกำหนดการควบกะ การทำงานของพนักงานได้
 • การแลกกะงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่ายบุคคลสามารถแลกกะงานให้กับพนักงานได้
 • แก้ไขเบี้ยขยันสะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดำเนินการแก้ไขยอดจำนวนเดือน ของรายการเบี้ยขยันสะสมของพนักงาน ได้
 • แลกวันหยุดชดเชย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดำเนินการแลกชั่วโมงการทำงานล่วงเวลากับจำนวนการลาหยุดชดเชยให้กับพนักงานได้
3.2.2 การประมวลผลการปฏิบัติงาน

 • ประมวลผลการปฏิบัติงาน มีรายการดังนี้
  • ค่าแรง
  • เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันสะสม
  • จ่ายคืนสิทธิวันลาพักร้อน
  • หักเงิน กรณีมาสาย / กรณีกลับก่อน / กรณีขาดงาน
  • ลาไม่ได้รับค่าจ้าง
  • ค่าล่วงเวลา
  • ตกเบิกค่าแรง
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีมาสาย
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีกลับก่อน
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีขาดงาน
  • คืนเงิน กรณีหักมาสาย
  • คืนเงิน กรณีหักกลับก่อน
  • คืนเงิน กรณีหักขาดงาน
  • ค่าตอบแทนแบบกำหนดเอง
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งระบบเงินเดือน ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลในแต่ละงวดได้ทันที
 • ปรับปรุงข้อมูลหลังจากการประมวลผล
 • ยืนยันการนำส่งข้อมูลให้ระบบเงินเดือน ใช้สำหรับยืนยันการนำส่งรายการต่าง ๆ ให้กับระบบเงินเดือน โดยหลังจากการยืนยันไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการของงวดที่ส่งได้
 • ยกเลิกการนำส่งข้อมูลให้ระบบเงินเดือน ใช้สำหรับยกเลิกรายการที่ยืนยันการนำส่งให้ระบบเงินเดือน

3.3  การปฏิบัติงาน (Time Attendance)

จะเป็นส่วนการทำงานของผู้ใช้งานฝ่ายบุคคล ที่ดูแลด้านการจัดการด้านเวลาทำงานของพนักงาน

3.3.1 รายงานทั่วไป

เป็นรายการงานที่ใช้ประกอบข้อมูลและตรวจสอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเวลาทำงานของพนักงาน ได้แก่

 • รายงานการมาทำงานผิดปรกติ
 • รายงานการแก้ไขเวลาทำงาน
 • รายงานการร้องขอทำงานล่วงเวลา
 • รายงานการทำงานล่วงเวลา
 • รายงานการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนด
 • รายงานค่าตอบแทนก่อนส่งระบบเงินเดือน
 • รายงานข้อมูลนำส่งระบบเงินเดือน

4. Leave – การลา

ระบบสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการลาแบบออนไลน์ได้ ทำให้ลดความยุ่งยากของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถแจ้งคำขอในแบบฟอร์มลางาน โดยสามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการลาได้ และส่งผ่านทางระบบอนุมัติออนไลน์ไปยังหัวหน้างานให้รับทราบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ตามลำดับขั้น โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบายหรือสิทธิ์การขอลาในแต่ละประเภทได้ ซึ่งพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบสิทธิการลา ดูวันลาย้อนหลัง  และแสดงวันลาคงเหลือ ของตนเองและของทีมงานได้

นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงภาพรวม การมาทำงานของทีมได้ มีข้อมูลที่ไว้ประกอบการตัดสินใจ หากมีการขอลาพร้อมๆกัน หลายคนในทีมงาน โดยโมดูลการลาประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

4.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Leave)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

4.1.1 กำหนดค่าพื้นฐาน

 • กำหนดกลุ่มการลาหยุดงาน
 • กำหนดประเภทการลาหยุดงาน
 • กำหนดเงื่อนไขการลาพักร้อน
4.1.2 การปฏิบัติงาน

ใช้สำหรับการจัดการด้านการลา ของพนักงานฝ่ายบุคคล ประกอบด้วย

 • การปฏิบัติงานประจำวัน
  • แก้ไขสิทธิการลาพักร้อนสะสม
  • แก้ไขการลาหยุดงาน
 • การประมวลผลการปฏิบัติงาน
  • ประมวลผลสิทธิการลาพักร้อน
  • ประมวลผลการลาหยุดงาน

4.2  รายงาน (Leave)

4.2.1 รายงานทั่วไป

เป็นรายการงานที่ใช้ประกอบข้อมูลและตรวจสอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลางานของพนักงาน ได้แก่

 • รายงานเงื่อนไขการลาหยุดงาน
 • รายงานรายละเอียดการลาหยุดงาน
 • รายงานการลาเกินกำหนด

5. Payroll – การจัดการเงินเดือน

ระบบสามารถรองรับการคำนวณการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานโดยอัตโนมัติทุกๆ เดือน ด้วยข้อมูลจากการมาทำงาน การลาหยุด การทำงานล่วงเวลาลา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดขั้นตอน เงื่อนไขการคำนวณภาษี และสวัสดิการต่างๆในการคำนวณเงินได้สุทธิ  เพื่อช่วยให้การคำนวณเงินได้และภาษี เป็นไปตามข้อกำหนด ตามการปรับเปลี่ยนของกรมสรรพากร พร้อมออกรายงานเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1 ก, 50 ทวิ, รายงานนำส่งประกันสังคม โดยโมดูลการจัดการเงินเดือนประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

5.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุม ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของการคำนวณ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.1.1 การจัดการค่าเริ่มต้นของระบบ

 • มาตรฐานการคิดค่าแรง : สำหรับกำหนดมาตรฐานการคิดค่าแรง ของวันทำงานปกติและทำงานล่วงเวลา ว่าจะให้ระบบคำนวณวันตามปฏิทิน หรือ 30 วัน และสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการกำหนดค่าได้
5.1.2 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดสถานะงวด : สำหรับกำหนดข้อมูลสถานะ เช่น งวดใหม่, ตรวจสอบก่อนการประมวลผล, ประมวลผล, ตรวจสอบหลังการประมวลผล, ยืนยันการประมวลผล, อนุมัติการจ่าย, ปิดงวดการประมวลผล และสามารถกำหนดลำดับของงวดการประมวลผลได้ เพื่อใช้สำหรับจัดเรียงลำดับสถานการณ์
 • ประเภทการรับค่าล่วงเวลา : สำหรับกำหนดเงื่อนไขการรับค่าล่วงเวลา เพดานเงินเดือนการคิดค่าล่วงเวลา ค่าแรงต่อชั่วโมง
 • รายการรับ – หัก : สำหรับกำหนดรหัสรายการรับ/หัก
 • รหัสติดต่อธนาคาร
 • รหัสติดต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร สำหรับกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารหรือรายงาน
 • รายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตารางเงินเดือนมาตรฐาน : สำหรับใช้เป็นมาตรฐานในการปรับเงินเดือน
5.1.3 การจัดการค่าเริ่มต้นการคำนวณ

 • สวัสดิการพนักงาน : สำหรับกำหนดสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร ทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น
 • ตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : สำหรับกำหนดอัตราภาษี ตามประกาศ เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี โดยสามารถกำหนดอัตราภาษีเป็นรายปี กำหนดขั้นอัตราเงินได้ และ % การหักภาษี
 • รายการลดหย่อนภาษี : สำหรับกำหนดรายการและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
 • การกำหนดงวดการจ่ายเงิน : สำหรับกำหนดงวดการจ่ายเงิน ตามประเภทพนักงานได้
 • อัตราประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ : สำหรับกำหนดอัตราเงินสมทบประกันสังคม และอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.2    การนำเข้าข้อมูล

ใช้สำหรับนำข้อมูลต่างๆ เข้าระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ โดยนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel (ตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนดไว้) โดยระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

5.2.1 ข้อมูลพนักงาน

 • ข้อมูลพนักงาน : ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน
 • ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณภาษี : ข้อมูลลดหย่อนต่างๆ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส, ลดหย่อนบุตร,ลดหย่อนบิดา, มารดา, บิดา-มารดา คู่สมรส, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยประกันชีวิต, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ข้อมูลบุตร : รายละเอียดของบุตรแต่ละคน เพื่อใช้ในการคำนวณสวัสดิการ
 • ข้อมูลโอนย้ายพนักงาน
 • ข้อมูลการปรับเงินเดือน
5.2.2 ข้อมูลการทำงานและการลา

 • ข้อมูลเวลาการทำงาน : เวลาเข้า – ออก จาก Time Attendance
 • ข้อมูลการลา : ข้อมูลการลา จากระบบลา
 • ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา : ข้อมูลชั่วโมง OT จากระบบ Time Attendance
5.2.3 ข้อมูลรายการรับ-หัก

 • ข้อมูลรายการรับ : รายรับ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าคอมมิชชั่น, ช่วยค่าอาหาร, และค่านายหน้า เป็นต้น
 • ข้อมูลรายการหัก : รายหัก เช่น ข้อมูลการจอดรถ และข้อมูลค่างวดเงินกู้ธนาคาร เป็นต้น
5.2.4 ประวัติการนำเข้าข้อมูล

 • แสดงรายการ ชื่อไฟล์ที่นำข้อมูลเข้า พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์ได้

5.3  ข้อมูลก่อนการประมวลผล

ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ก่อนที่จะประมวลผล หรือหลังประมวลผลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.3.1 ข้อมูลพนักงาน

ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ก่อนที่จะประมวลผล หรือหลังประมวลผลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • ทั่วไป : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวบุคคล, ข้อมูลการรับค่าจ้าง, ข้อมูลกองทุนสำรอง
 • ที่พักอาศัย : ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 • ข้อมูลภาษี : วิธีคำนวณภาษี และข้อมูลลดหย่อนต่างๆ
 • ข้อมูลรายการรับ-หัก
  • ข้อมูลรายการรับ : รายรับ
   • ค่าตำแหน่ง
   • เบี้ยเลี้ยง
   • ค่าคอมมิชชั่น
   • ช่วยค่าอาหาร
   • ค่านายหน้า
   • เงินเดือน
  • ข้อมูลรายการหัก : รายหัก
   • ข้อมูลการจอดรถ
   • ข้อมูลค่างวดเงินกู้ธนาคาร
 • ข้อมูลเงินสะสม
  • เงินได้ และภาษีจากบริษัทอื่น เพื่อนำไปคำนวณภาษี
  • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แสดงข้อมูลของงวดปัจจุบัน และเงินสะสม
  • เงินได้ และภาษีสะสม แสดงข้อมูลของงวดปัจจุบัน และเงินสะสม
 • ข้อมูลบุตร : รายละเอียดของบุตรแต่ละคน เพื่อใช้ในการคำนวณสวัสดิการ
 • ข้อมูลรับหักเมื่อพ้นสภาพ : สำหรับคำนวณการลา และกองทุนสำรอง เพื่อคำนวณการจ่ายเงินเมื่อพ้นสภาพ
 • การปรับปรุงเงินเดือน : ตารางแสดงประวัติการปรับปรุงเงินเดือน
 • โอนย้าย Job Grade : ตารางแสดงประวัติการโอนย้าย Job Grade
 • เงินได้ภาษีสะสมประจำปี
 • ข้อมูลการลา จากระบบลา
5.3.2 ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา

สำหรับตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา โดยระบบจะแสดงขอมูลเป็นรายพนักงาน แบ่ง Column ข้อมูลตาม OT Rate ว่าจ่ายกี่เท่า

5.3.3 การจัดการรายการรับ-หัก

สำหรับกำหนดรายการรับ/หัก ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้า โดยสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของรายการรับ/หักได้ เมื่อถึงวันที่ต้องจ่ายเงินเดือน ระบบจะนำข้อมูลที่ระบุไว้ ไปใส่ในรายการรับ/หัก ของพนักงานแต่ละคนให้ โดยไม่ต้อง import ข้อมูลเข้ามา

5.3.4 ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน และโอนย้ายพนักงาน

สำหรับปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลองค์กรและสายงานให้แก่พนักงาน โดยระบบจะสร้าง Request แล้วส่งไปให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ ตามสายบังคับบัญชา ทำการอนุมัติการปรับเงินเดือน ซึ่งมีประเภทรายการของใบ Request ดังนี้

 • โอนย้ายข้ามหน่วยงาน
 • โอนย้ายข้ามบริษัท
 • ปรับเงินเดือนและตำแหน่ง
 • ปรับเงินเดือน

5.4 การประมวลผลเงินเดือน

ระบบรองรับการทำงานด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.4.1 การประมวลผล

ใช้สำหรับคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน

 • ประมวลผลเงินเดือน ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
 • สามารถกำหนดงวดที่จะประมวลผลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการประมวลผลแต่เดือน และกำหนดวันตัดรอบการประมวลผลได้ตามงวดการประมวลผล
 • สามารถเลือกการประมวลผลเป็นรายบริษัทได้
 • สามารถประมวลผลตามประเภทการจ้าง (Employee Type)
  • พนักงานรายวัน
  • พนักงานรายเดือน
 • การคำนวณ รายการรับ – หักอื่นๆ งวดปัจจุบัน
 • การคำนวณ รายการจ่ายเงินเดือน งวดปัจจุบัน
 • การคำนวณภาษี, ค่าลดหย่อน, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การคำนวณเงินในกรณีพนักงาน เข้า – ออก ระหว่างงวด หรือ ปรับเงินเดือนระหว่างงวด ตามอัตราเก่าใหม่
 • กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง สามารถหักประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวดสุดท้าย, หักทุกงวด
 • สามารถกำหนดการคำนวณภาษี, ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละงวดได้
 • สามารถเลือกกำหนดการคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ
  • แบบคงที่
  • แบบปรับเองตามเดือน
 • สามารถเลือกงวดที่จะประมวลผลค่าตอบแทนได้ และสามารถเลือกพนักงานที่จะทำการประมวลผลรายคนหรือเป็นกลุ่มได้
5.4.2 ตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผล

ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล หลังการประมวลผลการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลในแต่ละงวดได้ทันที ได้แก่

 • รายละเอียดเงินได้สะสม
 • รายละเอียดเงินได้ประจำงวด
 • รายการได้ รายการหัก หลังการประมวลผล
 • สรุปเงินได้และการหักภาษี ประจำงวด
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สรุปยอดหักสะสม
 • รายละเอียดค่าทำงานล่วงเวลา
 • รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ
 • ตรวจสอบภาษี ระบบจะแสดงยอดรายได้และรายหัก รวมถึงสูตรการคำนวณภาษี

5.5  การออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

5.5.1 รายงานประจำงวด

 1. รายละเอียดเงินได้ประจำงวด
 2. สรุปเงินได้และภาษีประจำงวด – บริษัท
 3. รายละเอียดค่าล่วงเวลาประจำงวด
 4. รายชื่อพนักงานลาไม่รับเงินเดือน
 5. รายชื่อพนักงานที่มีรายได้ไม่พอรายการหัก
 6. รายละเอียดรายการรับ-หักอื่นๆ (รายการรับ)
 7. รายละเอียดรายการรับ-หักอื่นๆ (รายการหัก)
 8. รายละเอียดรายการรับ-หักอื่นๆ สำหรับบัญชี (รายการรับ)
 9. รายละเอียดรายการรับ-หักอื่นๆ สำหรับบัญชี (รายการหัก)
 10. รายงานตรวจสอบรายการรับ-หักอื่นๆ คงค้างของพนักงาน (รายการรับ)
 11. รายงานตรวจสอบรายการรับ-หักอื่นๆ คงค้างของพนักงาน (รายการหัก)
5.5.2 รายงานกระทบยอด

 1. เงินเดือนงวดปัจจุบัน
 2. ค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายงวดปัจจุบัน
 3. ค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายเฉพาะงวด งวดปัจจุบัน
 4. เงินช่วยเหลือบุตรงวดปัจจุบัน
 5. เงินประกันสังคมงวดปัจจุบัน
 6. เงินกองทุนสำรองฯ งวดปัจจุบัน
 7. ภาษี
5.5.3 รายงานสำหรับพนักงาน

 1. หนังสือรับรองเงินเดือนและรายการจ่ายเงิน (TH/EN)
 2. ใบรายการจ่าย : Pay Slip (TH/EN)
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (TH/EN)
 4. หนังสือผ่านสิทธิและรับเงินเงินเดือนสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิ
 6. หนังสือรับรองการหักภาษา ณ ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิ (จ่ายครั้งเดียว)
 7. วีซ่า สำหรับฝึกอบรม
 8. วีซ่า สำหรับไปเที่ยว
5.5.4 รายงานส่งสรรพากร ประจำเดือน

 1. แบบนำส่ง ภงด. 1
 2. รายงานนำส่ง ภงด. 1
 3. รายงานนำส่ง ภงด. 1 (ยื่นเพิ่มเติม)
 4. แบบนำส่ง ภงด. 1ก
 5. รายงานนำส่ง ภงด. 1ก
5.5.5 รายงานส่งประกันสังคม ประจำเดือน

 1. สปส. 1-10_แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
 2. รายงานหนังสือรับรองหักเงินสบทบ
 3. สปส. 1-02_หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
 4. สปส. 1-03-1_แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียน
 5. สปส. 6-09_หนังสือแจ้งสุดสิ้นความเป็นผู้ประกันตน
 6. สปส. 6-10_แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
5.5.6 รายงานนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 1. รายงานการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. รายงานรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.5.7 รายงานนำส่งกองทุนทดแทน

 1. รายงานกองทุนเงินทดแทน (กท. 20)
 2. แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานค่าจ้าง ตามแบบ กท. 20 ก
5.5.8 รายงานประจำปี

 1. ภ.ง.ด. 1ก (ข้อมูลจากงวดที่ปิดแล้วเท่านั้น)
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิ
 3. หนังสือรับรองการหักภาษา ณ ที่จ่ายมาตรา 50 ทวิ (จ่ายครั้งเดียว)
 4. ใบแจ้งเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำปี/กองทุนเงินทดแทน
 5. ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 6. รายงานยอดเงินประกันชีวิตของพนักงาน
 7. รายงานทะเบียนลูกจ้าง

5.6  Media (SSO, RD, BANK, PROVIDENT FOUND)

 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคมได้
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูล ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง. ด.91 ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากร หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงแผ่นดิสก์ได้
5.6.1 ธนาคาร

 • จัดทำสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับธนาคาร โดยระบบมีรูปแบบของ ทหารไทย (TMB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และสามารถเพิ่มได้อีก 1 ธนาคาร
 • รายงานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
5.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • จัดทำสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยระบบมีรูปแบบของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบลจ.บัวหลวง และสามารถเพิ่มได้อีก 1 กองทุน
 • รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รายงานกระทบยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.6.3 กรรมสรรพากร

 • จัดทำสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับใช้พิมพ์แถบชื่อของกรมสรรพากร
 • ภ.ง.ด.
 • แฟ้มมาตรฐานกลางสำหรับระบบการยื่นแบบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1-1ก
 • แฟ้มสำหรับการยื่นชำระทางอินเตอร์เน็ต
5.6.4 สำนักงานประกันสังคม

 • จัดทำสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับสำนักงานประกันสังคม
 • รายงานสำหรับส่งเงินประกันสังคม
 • แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

6. Employee Self Service (ESS) – การบริหารงานบุคคลากรด้วยตนเอง

ระบบบริหารงานบุคคล Employee Self Services (ESS)  เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคล เพื่อลดความยุ่งยากโดยให้พนักงานแต่ละคนสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้ โดยโมดูลการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

6.1 Time Request (my-Time)

ระบบบริหารเวลาการทำงานออนไลน์ (my-Time) เป็นระบบที่ให้พนักงานสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้ด้วยตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาทำงานต่างๆ ได้แก่ ทำงานล่วงเวลา ขอแก้ไขเวลาเข้าออกงาน ขอแลกวันทำงาน ขอเปลี่ยนกะงาน ขอควบ/ควงกะ ขอแลกวันหยุดชดเชย เป็นต้น โดยพนักงานสามารถส่งข้อมูลการร้องขอต่างๆ ให้กับหัวหน้างานรวมถึงหัวหน้างานสามารถทำการตรวจสอบ การมาทำงาน มาสาย ออกก่อน ขาดงาน ลางาน การทำงานล่วงเวลาพนักงานในทีมได้ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมล์ถึงหัวหน้างานโดยอัตโนมัติ การมาทำงานสายหรือไม่มาทำงาน ทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดในแต่ละสัปดาห์ การร้องขออนุมัติแก้ไขเวลา เป็นต้น ระบบบริหารเวลาการทำงาน เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาทำงานของทีม ด้วยการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้หัวหน้างานสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของทีมงานได้ในภาพรวมและรายละเอียด รวมถึงระบบสามารถแสดงพนักงานในทีมที่มาทำงานสาย ขาดงาน ลา ในแต่ละวัน รวมถึง การเรียกดูข้อมูลประวัติ สถิติการลา ตารางการทำงาน ที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 Leave Request (my-Leave)

ระบบบริหารการลาออนไลน์ (my-Leave) เป็นระบบที่จะช่วยให้ตัวพนักงานและหัวหน้างานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงานได้ โดยพนักงานสามารถส่งข้อมูลการขออนุญาตลาให้กับหัวหน้างานและหัวหน้างานก็สามารถอนุมัติการลาได้แบบออนไลน์ทำให้ลดความยุ่งยากของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแจ้งเตือน โดยการส่งข้อความเตือนทางอีเมล์เพื่อขออนุมัติการลาไปยังผู้บังคับ บัญชาและแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ กลับไปยังผู้ขอผ่านทางอีเมล์ได้โดยอัตโนมัติ

6.3 Profile Request (my-Profile)

ระบบปรับปรุงข้อมูลพนักงานออนไลน์ (my-Profile) เป็นระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงและมีความถี่ในการใช้งานบ่อย เพื่อให้พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองโดยพนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบข้อมูลเงินได้ที่จ่ายประจำงวดการคำนวณภาษี และรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เช่น หนี้สินค้างชำระ สวัสดิการที่มีสิทธิเบิก เวลามาทำงาน สิทธิการลาหยุดงาน รวมถึงการบันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ เช่น การบันทึกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้ รวมถึงพนักงานยังสามารถดำเนินการร้องขอเอกสารสำคัญผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

6.4 Approve Request (my-Approve)

ระบบการอนุมัติรายการคำขอ (my-Approve) เป็นระบบอนุมัติที่ให้ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการกำหนดขั้นการอนุมัติได้หลากหลาย โดยสามารถระบุลำดับการอนุมัติที่แตกต่างกันได้ตามประเภทการลา ประเภทกะงาน เป็นต้น โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความเตือนทางอีเมล์ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติการลา หรือขอทำงานล่วงเวลา ซึ่งหลังจากที่หัวหน้างานทำการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรือส่งกลับใบคำขอเพื่อให้แก้ไขแล้ว ระบบจะมีการแจ้งผลการขอกลับไปยังผู้ขอผ่านทางอีเมล์ได้โดยอัตโนมัติ เช่นกัน

HRM

Organization

1. Organization – การจัดการโครงสร้างองค์กร

ระบบสามารถกำหนดและแก้ไขโครงสร้างผังองค์กรได้ ทั้งในส่วนของผังตามแผนก ตำแหน่ง และลักษณะงาน และสามารถรองรับการจัดการโครงสร้างองค์กรและสายงานได้สูงสุด 10 ระดับ รวมถึงสามารถแสดง Organize Chart ได้ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยการจัดการโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยฟังก์ชั่นงาน ดังนี้

1.1.1 การจัดระดับโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับระบุระดับโครงสร้างองค์กร

1.1.2 การจัดการโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับในการจัดการชื่อ และรายละเอียดขององค์กร แต่ละระดับ และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive อ้างอิงถึงระดับก่อนหน้าขององค์กร ดังนี้

 • สร้าง Level 1
 • สร้าง Level 2 อ้างอิงถึง Level 1
 • สร้าง Level 3 อ้างอิงถึง Level 2
1.1.3 การแสดงโครงสร้างองค์กร

ใช้สำหรับเรียกดูโครงสร้างองค์กรภาพรวม โดยแสดง 2 มุมมอง คือ

 • Tree View
 • Chart View
1.1.4 การสร้างองค์กรเสมือน

ใช้สำหรับจัดการโครงสร้างองค์กรใหม่ ในลักษณะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลขององค์กรหลัก โดยสามารถย้ายข้อมูลองค์กรไปอยู่ภายใต้กลุ่มใดๆก็ได้ และเมื่อสร้างองค์กรเสมือนแล้ว สิทธิ์ต่างๆ ในระบบจะยึดตามองค์กรเสมือนที่ถูกสร้างไว้

1.1.5 การจัดการข้อมูลบริษัท

ใช้สำหรับจัดการข้อมูลบริษัท ตามระดับองค์กรที่กำหนดไว้ โดยสามารถระบุรายละเอียดของบริษัทได้

1.2  การจัดการโครงสร้างสายงาน : ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ดังนี้

1.2.1 การจัดการโครงสร้างสายงาน

ใช้สำหรับจัดการประเภทสายงาน และระดับสายงาน และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive ดังนี้

 • สร้างสายงานลำดับที่1 (Level 1)
 • สร้างสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) โดยต้องอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 1 (Level 1)
 • สร้างสายงานลำดับที่ 3 (Level 3) โดยอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) เป็นต้น
1.2.2 การจัดการข้อมูลกลุ่มสายงาน (Job Family)

ใช้สำหรับจัดการกลุ่มของสายงานในแต่ละระดับ และสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Excel File ได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ โดยการสร้างข้อมูลจะเป็นลักษณะ Recursive

 • สร้างกลุ่มสายงานลำดับที่1 (Level 1)
 • สร้างกลุ่มสายงานลำดับที่ 2 (Level 2) โดยต้องอ้างอิงถึงสายงานลำดับที่ 1 (Level 1)
1.2.3 การจัดการข้อมูลตำแหน่ง (Position)

ใช้สำหรับจัดการระบุข้อมูลตำแหน่ง และสามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่เป็นผู้บังคับบัญชา

Personal

2. Personal – การจัดการบุคคล

ระบบสามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลด้านภาษี ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายตำแหน่งงาน เช่น การลาออก (Resign) การเลื่อนตำแหน่ง (Promoted) การรับพนักงานเดิมกลับเข้ามาทำงานใหม่ (Rehire) เป็นต้น โดยโมดูลการจัดการบุคคลประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

2.1 การบันทึกข้อมูลพนักงาน

เป็นการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลด้านภาษี ข้อมูลบุตร ข้อมูลการรับค่าจ้าง ประวัติการโอนย้ายแต่งตั้ง ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น

2.2 การพ้นสภาพพนักงาน

เป็นการจัดการพ้นสภาพพนักงาน ซึ่งรองรับการพ้นสภาพพนักงานล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดประเภทการพ้นสภาพ (ตามเงื่อนไขนำส่งประกันสังคม) การพ้นสภาพและขึ้นบัญชีดำ ด้วย

2.3 การกำหนดทดลองงาน

เป็นการกำหนดให้สามารถแก้ไขวันที่พ้นทดลองงานได้ โดยระบบคำนวณจำนวนวันที่พนักงานทดลองงาน

2.4 การโอนย้ายแต่งตั้ง

เป็นการจัดการโอนย้ายข้อมูล ตำแหน่งงาน หน่วยงาน และลักษณะงาน โดยสามารถกำหนดล่วงหน้าได้

2.5 การโอนย้ายพนักงานข้ามบริษัท

เป็นการจัดการโอนย้ายข้อมูลพนักงาน ข้ามหน่วยงาน (คนละบริษัท) โดยสามารถกำหนดล่วงหน้าได้

2.6 รายงาน

 1. รายงานพนักงานเข้าใหม่
 2. รายงานพนักงานพ้นสภาพ
 3. รายงานการโอนย้ายแต่งตั้ง
 4. รายงานพนักงานครบกำหนดทดลองงาน
 5. รายงานพนักงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 6. รายงานพนักงานตามหน่วยงาน
 7. รายงานพนักงานตามเงื่อนไข (อายุตัว,อายุงาน)
 8. ทะเบียนประวัติพนักงาน
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. หนังสือสัญญาจ้าง
Time Attendance

3. Time Attendance – การบันทึกเวลางาน

ระบบสามารถกำหนดวันหยุดประจำปี, กำหนดวางแผนการทำงาน, การเข้ากะทำงาน,  การหมุนรอบกะงาน, การกำหนดกะงานแบบยืดหยุ่น, การสลับกะ/การแลกวันทำงาน, การทำงานแบบควงกะ/ควบกะ, การแลกวันหยุดชดเชยจากการทำงานล่วงเวลาสำหรับพนักงานที่ต้องมีการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าตอบแทนต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการทำงานมาเป็นเงื่อนไข เช่นค่าล่วงเวลา, ค่าอาหาร, ค่าอยู่เวร, ค่ากะงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ระบบยังสามารถประมวลผลแบบทันที (Real-time Calculation) เมื่อพนักงานบันทึกลงเวลาผ่านทางเครื่องบันทึกเวลา/เครื่องรูดบัตร โดยระบบจะแสดงข้อมูลเวลาทำงาน, การมาสาย, การทำล่วงเวลา, เพื่อให้หัวหน้างานสามารถวางแผนตารางทำงานของทีมงานได้ด้วยตนเองทั้งแบบรายคน, รายกลุ่ม หรือตั้งเป็นแบบกะวนได้ เป็นต้น โดยโมดูลการบันทึกเวลางานประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

3.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Time Attendance)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

3.1.1 กำหนดค่าพื้นฐาน

 • กำหนดกลุ่มกะงาน เพื่อกำหนดกรณีเป็นกลุ่มกะแบบยืดหยุ่น (Flexible)
 • กำหนดวันหยุดประจำปี ตามรายบริษัท
3.1.2 กำหนดเวลาทำงาน

 • เพื่อกำหนดกะงานในองค์กร โดยระบบสามารถกำหนดกะงานได้มากกว่า 1 กะงาน
 • กำหนดกะงานมาตรฐานของบริษัทได้
 • กำหนดกลุ่มการทำงาน เพื่อรองรับการจัดกลุ่มกะงาน และการหมุนกะให้กับพนักงาน
 • กำหนดกลุ่มงานให้พนักงาน เพื่อกำหนดให้พนักงานอยู่ในกลุ่มการทำงาน
3.1.3 กำหนดค่าตอบแทนและงวดการประมวลผล

 • กำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิทำงานล่วงเวลา เพื่อกำหนดผู้มีสิทธิร้องขอทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาสูงสุดตามรอบที่กำหนดได้
 • กำหนดเงื่อนไขการจ่าย/หัก ล่วงเวลา เพื่อกำหนดเงื่อนไขการคำนวณหัก และจ่าย ค่าล่วงเวลา ตามประเภทช่วงเวลาการทำงานได้
 • กำหนดเงื่อนไขเบี้ยขยัน เพื่อกำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยขยัน รวมถึงกำหนดอัตราการจ่ายค่าเบี้ยขยันได้ (ขั้นบันได/อัตราคงที่)
 • กำหนดเงื่อนไขวันหยุดชดเชย เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลา ตามอัตราที่กำหนดเพื่อมาขอแลกเป็นวันหยุดชดเชยได้
 • กำหนดเงื่อนไขการจ่ายคืนสิทธิการลาพักร้อน เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ่ายคืนสิทธิวันลาพักร้อนและลาพักร้อนสะสมคงเหลือของพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
 • กำหนดค่าตอบแทนแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ระบบไม่ได้กำหนดเป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร, ค่าอยู่เวร เป็นต้น
 • กำหนดข้อมูลนำส่งระบบเงินเดือน เพื่อกำหนดรายการค่าตอบแทนต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้ระบบเงินเดือน เช่น จำนวนวันทำงาน, จำนวนการทำงานล่วงเวลา, ค่าเบี้ยขยัน, หักขาดงาน เป็นต้น
 • กำหนดงวดการประมวลผล เพื่อกำหนดงวดการประมวลผลของค่าตอบแทนต่างๆ โดยระบบรองรับการกำหนดงวดการประมวลผลของแต่ละค่าตอบแทนแตกต่างกันได้
3.1.4 กำหนดเครื่องบันทึกเวลา

 • กำหนดเครื่องบันทึกเวลา เพื่อกำหนดเครื่องบันทึกเวลาที่จะมีการส่งข้อมูลบันทึกเวลา เข้าในระบบ
 • กำหนดการนำเข้าข้อมูลเวลาเข้าออกจากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
 • กำหนดบัตรแทน เพื่อกำหนดบัตรพนักงานกรณีเลขที่บัตรพนักงานไม่ตรงกับรหัสพนักงาน หรือกรณีต้องการออกบัตรพนักงานชั่วคราว

3.2  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Time Attendance)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

3.2.1 การปฏิบัติงานประจำวัน

 • กำหนดการนำเข้าข้อมูลเวลาเข้าออกจากเครื่องบันทึกเวลาด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝายบุคคลสามารถนำข้อมูลบันทึกเวลา (TAFF) เข้าระบบได้ ด้วยตนเอง
 • การแก้ไขข้อมูลการเข้าออกงานที่ไม่ตรงตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถแก้ไขข้อมูล การมาสาย, กลับก่อน หรือขาดงาน ของพนักงาน ได้
 • การแก้ไขข้อมูลการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถแก้ไขข้อมูลการทำงานล่วงเวลา ของพนักงานได้
 • การแก้ไขวันทำงานและกะงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถแก้ไขประเภทวันทำงาน และเปลี่ยนกะงาน รวมถึงกำหนดการควบกะ การทำงานของพนักงานได้
 • การแลกกะงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่ายบุคคลสามารถแลกกะงานให้กับพนักงานได้
 • แก้ไขเบี้ยขยันสะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดำเนินการแก้ไขยอดจำนวนเดือน ของรายการเบี้ยขยันสะสมของพนักงาน ได้
 • แลกวันหยุดชดเชย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดำเนินการแลกชั่วโมงการทำงานล่วงเวลากับจำนวนการลาหยุดชดเชยให้กับพนักงานได้
3.2.2 การประมวลผลการปฏิบัติงาน

 • ประมวลผลการปฏิบัติงาน มีรายการดังนี้
  • ค่าแรง
  • เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันสะสม
  • จ่ายคืนสิทธิวันลาพักร้อน
  • หักเงิน กรณีมาสาย / กรณีกลับก่อน / กรณีขาดงาน
  • ลาไม่ได้รับค่าจ้าง
  • ค่าล่วงเวลา
  • ตกเบิกค่าแรง
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีมาสาย
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีกลับก่อน
  • ตกเบิกหักเงิน กรณีขาดงาน
  • คืนเงิน กรณีหักมาสาย
  • คืนเงิน กรณีหักกลับก่อน
  • คืนเงิน กรณีหักขาดงาน
  • ค่าตอบแทนแบบกำหนดเอง
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งระบบเงินเดือน ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลในแต่ละงวดได้ทันที
 • ปรับปรุงข้อมูลหลังจากการประมวลผล
 • ยืนยันการนำส่งข้อมูลให้ระบบเงินเดือน ใช้สำหรับยืนยันการนำส่งรายการต่าง ๆ ให้กับระบบเงินเดือน โดยหลังจากการยืนยันไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการของงวดที่ส่งได้
 • ยกเลิกการนำส่งข้อมูลให้ระบบเงินเดือน ใช้สำหรับยกเลิกรายการที่ยืนยันการนำส่งให้ระบบเงินเดือน

3.3  การปฏิบัติงาน (Time Attendance)

จะเป็นส่วนการทำงานของผู้ใช้งานฝ่ายบุคคล ที่ดูแลด้านการจัดการด้านเวลาทำงานของพนักงาน

3.3.1 รายงานทั่วไป

เป็นรายการงานที่ใช้ประกอบข้อมูลและตรวจสอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเวลาทำงานของพนักงาน ได้แก่

 • รายงานการมาทำงานผิดปรกติ
 • รายงานการแก้ไขเวลาทำงาน
 • รายงานการร้องขอทำงานล่วงเวลา
 • รายงานการทำงานล่วงเวลา
 • รายงานการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนด
 • รายงานค่าตอบแทนก่อนส่งระบบเงินเดือน
 • รายงานข้อมูลนำส่งระบบเงินเดือน
Leave

4. Leave – การลา

ระบบสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการลาแบบออนไลน์ได้ ทำให้ลดความยุ่งยากของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถแจ้งคำขอในแบบฟอร์มลางาน โดยสามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการลาได้ และส่งผ่านทางระบบอนุมัติออนไลน์ไปยังหัวหน้างานให้รับทราบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ตามลำดับขั้น โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบายหรือสิทธิ์การขอลาในแต่ละประเภทได้ ซึ่งพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบสิทธิการลา ดูวันลาย้อนหลัง  และแสดงวันลาคงเหลือ ของตนเองและของทีมงานได้

นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงภาพรวม การมาทำงานของทีมได้ มีข้อมูลที่ไว้ประกอบการตัดสินใจ หากมีการขอลาพร้อมๆกัน หลายคนในทีมงาน โดยโมดูลการลาประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

4.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น (Leave)

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุมของระบบ โดยประกอบไปด้วย

4.1.1 กำหนดค่าพื้นฐาน

 • กำหนดกลุ่มการลาหยุดงาน
 • กำหนดประเภทการลาหยุดงาน
 • กำหนดเงื่อนไขการลาพักร้อน
4.1.2 การปฏิบัติงาน

ใช้สำหรับการจัดการด้านการลา ของพนักงานฝ่ายบุคคล ประกอบด้วย

 • การปฏิบัติงานประจำวัน
  • แก้ไขสิทธิการลาพักร้อนสะสม
  • แก้ไขการลาหยุดงาน
 • การประมวลผลการปฏิบัติงาน
  • ประมวลผลสิทธิการลาพักร้อน
  • ประมวลผลการลาหยุดงาน

4.2  รายงาน (Leave)

4.2.1 รายงานทั่วไป

เป็นรายการงานที่ใช้ประกอบข้อมูลและตรวจสอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลางานของพนักงาน ได้แก่

 • รายงานเงื่อนไขการลาหยุดงาน
 • รายงานรายละเอียดการลาหยุดงาน
 • รายงานการลาเกินกำหนด
Payroll

5. Payroll – การจัดการเงินเดือน

ระบบสามารถรองรับการคำนวณการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานโดยอัตโนมัติทุกๆ เดือน ด้วยข้อมูลจากการมาทำงาน การลาหยุด การทำงานล่วงเวลาลา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดขั้นตอน เงื่อนไขการคำนวณภาษี และสวัสดิการต่างๆในการคำนวณเงินได้สุทธิ  เพื่อช่วยให้การคำนวณเงินได้และภาษี เป็นไปตามข้อกำหนด ตามการปรับเปลี่ยนของกรมสรรพากร พร้อมออกรายงานเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1 ก, 50 ทวิ, รายงานนำส่งประกันสังคม โดยโมดูลการจัดการเงินเดือนประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

5.1  การกำหนดค่าเริ่มต้น

ใช้สำหรับกำหนดค่าควบคุม ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของการคำนวณ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.1.1 การจัดการค่าเริ่มต้นของระบบ

 • มาตรฐานการคิดค่าแรง : สำหรับกำหนดมาตรฐานการคิดค่าแรง ของวันทำงานปกติและทำงานล่วงเวลา ว่าจะให้ระบบคำนวณวันตามปฏิทิน หรือ 30 วัน และสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการกำหนดค่าได้
5.1.2 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดสถานะงวด : สำหรับกำหนดข้อมูลสถานะ เช่น งวดใหม่, ตรวจสอบก่อนการประมวลผล, ประมวลผล, ตรวจสอบหลังการประมวลผล, ยืนยันการประมวลผล, อนุมัติการจ่าย, ปิดงวดการประมวลผล และสามารถกำหนดลำดับของงวดการประมวลผลได้ เพื่อใช้สำหรับจัดเรียงลำดับสถานการณ์
 • ประเภทการรับค่าล่างเวลา : สำหรับกำหนดเงื่อนไขการรับค่าล่วงเวลา เพดานเงินเดือนการคิดค่าล่วงเวลา ค่าแรงต่อชั่วโมง
 • รายการรับ – หัก : สำหรับกำหนดรหัสรายการรับ/หัก
 • รหัสติดต่อธนาคาร
 • รหัสติดต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร สำหรับกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารหรือรายงาน
 • รายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตารางเงินเดือนมาตรฐาน : สำหรับใช้เป็นมาตรฐานในการปรับเงินเดือน
5.1.3 การจัดการค่าเริ่มต้นการคำนวณ

 • สวัสดิการพนักงาน : สำหรับกำหนดสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร ทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น
 • ตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : สำหรับกำหนดอัตราภาษี ตามประกาศ เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี โดยสามารถกำหนดอัตราภาษีเป็นรายปี กำหนดขั้นอัตราเงินได้ และ % การหักภาษี
 • รายการลดหย่อนภาษี : สำหรับกำหนดรายการและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
 • การกำหนดงวดการจ่ายเงิน : สำหรับกำหนดงวดการจ่ายเงิน ตามประเภทพนักงานได้
 • อัตราประกันสังคม และกองทุนสำรองฯ : สำหรับกำหนดอัตราเงินสมทบประกันสังคม และอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.2    การนำเข้าข้อมูล

ใช้สำหรับนำข้อมูลต่างๆ เข้าระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ โดยนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel (ตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนดไว้) โดยระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

5.2.1 ข้อมูลพนักงาน

 • ข้อมูลพนักงาน : ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน
 • ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณภาษี : ข้อมูลลดหย่อนต่างๆ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส, ลดหย่อนบุตร,ลดหย่อนบิดา, มารดา, บิดา-มารดา คู่สมรส, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยประกันชีวิต, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ข้อมูลบุตร : รายละเอียดของบุตรแต่ละคน เพื่อใช้ในการคำนวณสวัสดิการ
 • ข้อมูลโอนย้ายพนักงาน
 • ข้อมูลการปรับเงินเดือน
5.2.2 ข้อมูลการทำงานและการลา

 • ข้อมูลเวลาการทำงาน : เวลาเข้า – ออก จาก Time Attendance
 • ข้อมูลการลา : ข้อมูลการลา จากระบบลา
 • ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา : ข้อมูลชั่วโมง OT จากระบบ Time Attendance
5.2.3 ข้อมูลรายการรับ-หัก

 • ข้อมูลรายการรับ : รายรับ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าคอมมิชชั่น, ช่วยค่าอาหาร, และค่านายหน้า เป็นต้น
 • ข้อมูลรายการหัก : รายหัก เช่น ข้อมูลการจอดรถ และข้อมูลค่างวดเงินกู้ธนาคาร เป็นต้น
5.2.4 ประวัติการนำเข้าข้อมูล

 • แสดงรายการ ชื่อไฟล์ที่นำข้อมูลเข้า พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์ได้

5.3  ข้อมูลก่อนการประมวลผล

ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ก่อนที่จะประมวลผล หรือหลังประมวลผลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.3.1 ข้อมูลพนักงาน

ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ก่อนที่จะประมวลผล หรือหลังประมวลผลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • ทั่วไป : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวบุคคล, ข้อมูลการรับค่าจ้าง, ข้อมูลกองทุนสำรอง
 • ที่พักอาศัย : ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 • ข้อมูลภาษี : วิธีคำนวณภาษี และข้อมูลลดหย่อนต่างๆ
 • ข้อมูลรายการรับ-หัก
  • ข้อมูลรายการรับ : รายรับ
   • ค่าตำแหน่ง
   • เบี้ยเลี้ยง
   • ค่าคอมมิชชั่น
   • ช่วยค่าอาหาร
   • ค่านายหน้า
   • เงินเดือน
  • ข้อมูลรายการหัก : รายหัก
   • ข้อมูลการจอดรถ
   • ข้อมูลค่างวดเงินกู้ธนาคาร
 • ข้อมูลเงินสะสม
  • เงินได้ และภาษีจากบริษัทอื่น เพื่อนำไปคำนวณภาษี
  • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แสดงข้อมูลของงวดปัจจุบัน และเงินสะสม
  • เงินได้ และภาษีสะสม แสดงข้อมูลของงวดปัจจุบัน และเงินสะสม
 • ข้อมูลบุตร : รายละเอียดของบุตรแต่ละคน เพื่อใช้ในการคำนวณสวัสดิการ
 • ข้อมูลรับหักเมื่อพ้นสภาพ : สำหรับคำนวณการลา และกองทุนสำรอง เพื่อคำนวณการจ่ายเงินเมื่อพ้นสภาพ
 • การปรับปรุงเงินเดือน : ตารางแสดงประวัติการปรับปรุงเงินเดือน
 • โอนย้าย Job Grade : ตารางแสดงประวัติการโอนย้าย Job Grade
 • เงินได้ภาษีสะสมประจำปี
 • ข้อมูลการลา จากระบบลา
5.3.2 ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา

สำหรับตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา โดยระบบจะแสดงขอมูลเป็นรายพนักงาน แบ่ง Column ข้อมูลตาม OT Rate ว่าจ่ายกี่เท่า

5.3.3 การจัดการรายการรับ-หัก

สำหรับกำหนดรายการรับ/หัก ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้า โดยสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของรายการรับ/หักได้ เมื่อถึงวันที่ต้องจ่ายเงินเดือน ระบบจะนำข้อมูลที่ระบุไว้ ไปใส่ในรายการรับ/หัก ของพนักงานแต่ละคนให้ โดยไม่ต้อง import ข้อมูลเข้ามา

5.3.4 ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน และโอนย้ายพนักงาน

สำหรับปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลองค์กรและสายงานให้แก่พนักงาน โดยระบบจะสร้าง Request แล้วส่งไปให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ ตามสายบังคับบัญชา ทำการอนุมัติการปรับเงินเดือน ซึ่งมีประเภทรายการของใบ Request ดังนี้

 • โอนย้ายข้ามหน่วยงาน
 • โอนย้ายข้ามบริษัท
 • ปรับเงินเดือนและตำแหน่ง
 • ปรับเงินเดือน

5.4 การประมวลผลเงินเดือน

ระบบรองรับการทำงานด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน ดังต่อไปนี้

5.4.1 การประมวลผล

ใช้สำหรับคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน

 • ประมวลผลเงินเดือน ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
 • สามารถกำหนดงวดที่จะประมวลผลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการประมวลผลแต่เดือน และกำหนดวันตัดรอบการประมวลผลได้ตามงวดการประมวลผล
 • สามารถเลือกการประมวลผลเป็นรายบริษัทได้
 • สามารถประมวลผลตามประเภทการจ้าง (Employee Type)
  • พนักงานรายวัน
  • พนักงานรายเดือน
 • การคำนวณ รายการรับ – หักอื่นๆ งวดปัจจุบัน
 • การคำนวณ รายการจ่ายเงินเดือน งวดปัจจุบัน
 • การคำนวณภาษี, ค่าลดหย่อน, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การคำนวณเงินในกรณีพนักงาน เข้า – ออก ระหว่างงวด หรือ ปรับเงินเดือนระหว่างงวด ตามอัตราเก่าใหม่
 • กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง สามารถหักประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวดสุดท้าย, หักทุกงวด
 • สามารถกำหนดการคำนวณภาษี, ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละงวดได้
 • สามารถเลือกกำหนดการคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ
  • แบบคงที่
  • แบบปรับเองตามเดือน
 • สามารถเลือกงวดที่จะประมวลผลค่าตอบแทนได้ และสามารถเลือกพนักงานที่จะทำการประมวลผลรายคนหรือเป็นกลุ่มได้
5.4.2 ตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผล

ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล หลังการประมวลผลการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลในแต่ละงวดได้ทันที ได้แก่

 • รายละเอียดเงินได้สะสม
 • รายละเอียดเงินได้ประจำงวด
 • รายการได้ รายการหัก หลังการประมวลผล
 • สรุปเงินได้และการหักภาษี ประจำงวด
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สรุปยอดหักสะสม
 • รายละเอียดค่าทำงานล่วงเวลา
 • รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ
 • ตรวจสอบภาษี ระบบจะแสดงยอดรายได้และรายหัก รวมถึงสูตรการคำนวณภาษี

5.5  การออกรายงานที่เกี่ยวข้อง

5.6  Media (SSO, RD, BANK, PROVIDENT FOUND)

 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคาร
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคมได้
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูล ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง. ด.91 ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากร หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้
 • สามารถจัดเก็บ – บันทึกข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงแผ่นดิสก์ได้
Employee Self Service (ESS)

6. Employee Self Service (ESS) – การบริหารงานบุคคลากรด้วยตนเอง

ระบบบริหารงานบุคคล Employee Self Services (ESS)  เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคล เพื่อลดความยุ่งยากโดยให้พนักงานแต่ละคนสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้ โดยโมดูลการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

6.1 Time Request (my-Time)

ระบบบริหารเวลาการทำงานออนไลน์ (my-Time) เป็นระบบที่ให้พนักงานสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้ด้วยตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาทำงานต่างๆ ได้แก่ ทำงานล่วงเวลา ขอแก้ไขเวลาเข้าออกงาน ขอแลกวันทำงาน ขอเปลี่ยนกะงาน ขอควบ/ควงกะ ขอแลกวันหยุดชดเชย เป็นต้น โดยพนักงานสามารถส่งข้อมูลการร้องขอต่างๆ ให้กับหัวหน้างานรวมถึงหัวหน้างานสามารถทำการตรวจสอบ การมาทำงาน มาสาย ออกก่อน ขาดงาน ลางาน การทำงานล่วงเวลาพนักงานในทีมได้ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมล์ถึงหัวหน้างานโดยอัตโนมัติ การมาทำงานสายหรือไม่มาทำงาน ทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดในแต่ละสัปดาห์ การร้องขออนุมัติแก้ไขเวลา เป็นต้น ระบบบริหารเวลาการทำงาน เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาทำงานของทีม ด้วยการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้หัวหน้างานสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของทีมงานได้ในภาพรวมและรายละเอียด รวมถึงระบบสามารถแสดงพนักงานในทีมที่มาทำงานสาย ขาดงาน ลา ในแต่ละวัน รวมถึง การเรียกดูข้อมูลประวัติ สถิติการลา ตารางการทำงาน ที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 Leave Request (my-Leave)

ระบบบริหารการลาออนไลน์ (my-Leave) เป็นระบบที่จะช่วยให้ตัวพนักงานและหัวหน้างานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงานได้ โดยพนักงานสามารถส่งข้อมูลการขออนุญาตลาให้กับหัวหน้างานและหัวหน้างานก็สามารถอนุมัติการลาได้แบบออนไลน์ทำให้ลดความยุ่งยากของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแจ้งเตือน โดยการส่งข้อความเตือนทางอีเมล์เพื่อขออนุมัติการลาไปยังผู้บังคับ บัญชาและแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ กลับไปยังผู้ขอผ่านทางอีเมล์ได้โดยอัตโนมัติ

6.3 Profile Request (my-Profile)

ระบบปรับปรุงข้อมูลพนักงานออนไลน์ (my-Profile) เป็นระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงและมีความถี่ในการใช้งานบ่อย เพื่อให้พนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองโดยพนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบข้อมูลเงินได้ที่จ่ายประจำงวดการคำนวณภาษี และรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เช่น หนี้สินค้างชำระ สวัสดิการที่มีสิทธิเบิก เวลามาทำงาน สิทธิการลาหยุดงาน รวมถึงการบันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ เช่น การบันทึกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้ รวมถึงพนักงานยังสามารถดำเนินการร้องขอเอกสารสำคัญผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

6.4 Approve Request (my-Approve)

ระบบการอนุมัติรายการคำขอ (my-Approve) เป็นระบบอนุมัติที่ให้ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการกำหนดขั้นการอนุมัติได้หลากหลาย โดยสามารถระบุลำดับการอนุมัติที่แตกต่างกันได้ตามประเภทการลา ประเภทกะงาน เป็นต้น โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความเตือนทางอีเมล์ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติการลา หรือขอทำงานล่วงเวลา ซึ่งหลังจากที่หัวหน้างานทำการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรือส่งกลับใบคำขอเพื่อให้แก้ไขแล้ว ระบบจะมีการแจ้งผลการขอกลับไปยังผู้ขอผ่านทางอีเมล์ได้โดยอัตโนมัติ เช่นกัน

Time Record – Mobile Application

Shift Information การตรวจสอบกะการทำงาน

 1. การแสดงผลกะการทำงาน หน้าจอแรกของโปรแกรมจะแสดงข้อมูลกะการทำงานของวันนั้น โดยแสดงกะงาน, เวลาเข้างาน, เวลาออกงาน, สถานที่ทำงาน (จุดลงเวลา) และเวลาปัจจุบันจากระบบที่จะทำการลงเวลา
 2. การแสดงข้อมูลกะแบบรายสัปดาห์ จะแสดงข้อมูลกะงานในแต่ละวันบนปฏิทินนแบบสัปดาห์ ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ และสามารถเลือนลงมาเพื่อแสดงผลเป็นแบบรายเดือน พร้อมกะงานในแต่ละวัน

Time Stamp Record การลงเวลาทำงาน

 1. การลงเวลาการทำงาน ระบบจะบังคับให้ทำการถ่ายรูป และตรวจสอบผลของรูปถ่ายและ Location ที่อ่านได้จาก GPS ของ Mobile เพื่อเปรียบเทียบกับ Location ของจุดลงเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนยืนยันการลงเวลา
 2. กรณีทำการตรวจสอบ Location แล้วไม่ตรงกับจุดที่กำหนดไว้ระบบจะบังคับให้ระบุหมายเหตุก่อน กดยืนยันการลงเวลา
 3. ระบบรองรับการย้อนกลับไปถ่ายรูปใหม่ หรือ ยกเลิกการลงเวลาได้ โดยการลงเวลาจะสามารถทำได้ตามเงือนไขของกะงานที่กำหนด โดยลงเวลาได้ 1 ครั้งในการเข้างาน และอีก 1 ครั้งในการออกงานในแต่ละกะงาน

Time Record Information การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา

 1. การแสดงผลการลงเวลาในหน้า Inbox จะแสดงผลของตนเองและ พนักงานที่ดูแลอยู่ โดยสามารถค้นหาข้อมูลจากจุดลงเวลา, สถานการณ์ลงเวลา (สาย, กลับก่อน, ขาดงาน), ตามช่วงเวลา และตามพนักงาน
 2. การตรวจสอบรายละเอียดการลงเวลา หัวหน้างานสามารถทำการ Comment การลงเวลางานของพนักงานที่ดูแลอยู่ได้

Notify Time Record การแจ้งเตือนการลงเวลาผ่าน Notify ของมือถือ

 1. การแจ้งเตือนการลงเวลา ระบบสามารถแจ้งเตือนการเข้างานสาย ไปยังเจ้าหน้าที่แต่ละคน
 2. การแจ้งเตือนหัวหน้างานเมื่อพนักงานเข้างาน หรือออกงานระบบจะทำการแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
 3. การแจ้งเตือนการ Comment เมื่อหัวหน้างานมีการ Comment จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่

Find Friend การค้นหาข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในองค์กร

 1. ระบบสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อนในองค์การได้จากรหัสพนักงาน, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, แผนก, เบอร์ติดต่อ, มือถือ, อีเมล์ และ Social Account โดยแสดงผลรายชื่อที่ได้จากการค้นหาและช่องทางการติดต่อที่ระบุข้อมูลไว้
 2. ระบบสามารถทำการติดต่อไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ได้ เช่น กดโทรออกจากรายชื่อเพื่อนที่ค้นหา

Time Record – Mobile Application

Shift Information

Shift Information การตรวจสอบกะการทำงาน

 1. การแสดงผลกะการทำงาน หน้าจอแรกของโปรแกรมจะแสดงข้อมูลกะการทำงานของวันนั้น โดยแสดงกะงาน, เวลาเข้างาน, เวลาออกงาน, สถานที่ทำงาน (จุดลงเวลา) และเวลาปัจจุบันจากระบบที่จะทำการลงเวลา
 2. การแสดงข้อมูลกะแบบรายสัปดาห์ จะแสดงข้อมูลกะงานในแต่ละวันบนปฏิทินนแบบสัปดาห์ ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ และสามารถเลือนลงมาเพื่อแสดงผลเป็นแบบรายเดือน พร้อมกะงานในแต่ละวัน
Time Stamp Record

Time Stamp Record การลงเวลาทำงาน

 1. การลงเวลาการทำงาน ระบบจะบังคับให้ทำการถ่ายรูป และตรวจสอบผลของรูปถ่ายและ Location ที่อ่านได้จาก GPS ของ Mobile เพื่อเปรียบเทียบกับ Location ของจุดลงเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนยืนยันการลงเวลา
 2. กรณีทำการตรวจสอบ Location แล้วไม่ตรงกับจุดที่กำหนดไว้ระบบจะบังคับให้ระบุหมายเหตุก่อน กดยืนยันการลงเวลา
 3. ระบบรองรับการย้อนกลับไปถ่ายรูปใหม่ หรือ ยกเลิกการลงเวลาได้ โดยการลงเวลาจะสามารถทำได้ตามเงือนไขของกะงานที่กำหนด โดยลงเวลาได้ 1 ครั้งในการเข้างาน และอีก 1 ครั้งในการออกงานในแต่ละกะงาน
Time Record Information

Time Record Information การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา

 1. การแสดงผลการลงเวลาในหน้า Inbox จะแสดงผลของตนเองและ พนักงานที่ดูแลอยู่ โดยสามารถค้นหาข้อมูลจากจุดลงเวลา, สถานการณ์ลงเวลา (สาย, กลับก่อน, ขาดงาน), ตามช่วงเวลา และตามพนักงาน
 2. การตรวจสอบรายละเอียดการลงเวลา หัวหน้างานสามารถทำการ Comment การลงเวลางานของพนักงานที่ดูแลอยู่ได้
Notify Time Record

Notify Time Record การแจ้งเตือนการลงเวลาผ่าน Notify ของมือถือ

 1. การแจ้งเตือนการลงเวลา ระบบสามารถแจ้งเตือนการเข้างานสาย ไปยังเจ้าหน้าที่แต่ละคน
 2. การแจ้งเตือนหัวหน้างานเมื่อพนักงานเข้างาน หรือออกงานระบบจะทำการแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
 3. การแจ้งเตือนการ Comment เมื่อหัวหน้างานมีการ Comment จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่
Find Friend

Find Friend การค้นหาข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในองค์กร

 1. ระบบสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อนในองค์การได้จากรหัสพนักงาน, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, แผนก, เบอร์ติดต่อ, มือถือ, อีเมล์ และ Social Account โดยแสดงผลรายชื่อที่ได้จากการค้นหาและช่องทางการติดต่อที่ระบุข้อมูลไว้
 2. ระบบสามารถทำการติดต่อไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ได้ เช่น กดโทรออกจากรายชื่อเพื่อนที่ค้นหา

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

Productivity

Productivity

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ HR โดยใช้ ระบบมาทำงาน Operation แทนเจ้าหน้าที่
Morale

Morale

การจัดการผลประโยชน์ได้ด้วยตนเองจะช่วย ลดความรู้สึกที่ถูกควบคุมและสร้างองค์กรที่ดีได้
Reduced Errors

Reduced Errors

การใช้ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดจากคนโดยเฉพาะกับเรื่องเงินเดือนที่เป็นเรื่องสำคัญ
Compliance

Compliance

รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และรองรับข้อกำหนดตามกฎระเบียบขององค์กรได้
Metrics

Metrics

มีเครื่องชี้วัดข้อมูลด้านบุคคลที่ใช้วัด อัตราการหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน เป็นต้น

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

Top