Cloud Infrastructure Tag

VERITAS ร่วมมือกับ G-ABLE ผู้นำและเชี่ยวชาญด้าน Openstack ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบ Cloud Infrastructure...

ยังจำวันที่เรายังต้องทำรายงานโปรเจคส่งเจ้านายแบบเป็นกระดาษหรือการที่ต้องคอยนัดประชุมงานของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการข้อมูลในการทำงานได้หรือไม่ ...

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนด้านบริการตลอดจนการ จัดการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า 
Top