g-templar Tag

ก่อนจะเกิด Digital Transformation องค์กรของคุณจัดการกับ Data ที่มีแล้วหรือยัง? ถ้ายัง! อาจทำให้การนำ Data มาใช้ในอนาคต ต้องใช้เวลาเป็นวันจนถึงเป็นสัปดาห์ การออก Product หรือ Promotion ใหม่ๆ ที่ต้องใช้ Data ประกอบการตัดสินใจก็ไม่ทันคู่แข่งหรือไม่ทันเทรนด์...

เมื่อวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน "NSTDA Security Day 2018" ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...

Top