Gig economy Tag

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่องค์กรต่าง ๆ ได้สรรหาวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลให้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่เรากลับพบว่า แม้จะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไปมากมาย...

ในยุคที่คนกลุ่ม Millennium นี้กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้รูปแบบสังคม การทำงาน และ เศรษฐกิจ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เป็นที่มาของ Gig Economy...

Top