MIT Tag

G-Able เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนในงาน MIT Global Startup Workshop (GSW) 2018 จากความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, MIT GSW และ MIT ...

ในปี 2012 ศาสตราจารย์คนหนึ่งลาออกจากการสอนที่มหาวิทยาลัย Stanford เขาไม่ได้ถูกซื้อตัวไปสอนที่มหาลัยอื่นใด  แต่เขาลาออกจากงานประจำที่มีเกียรติ...

Top