G-Able เปิดตัว Digital Transformation HR TECH ในงาน Microsoft Azure Summit

G-Able เปิดตัว Digital Transformation HR TECH ในงาน Microsoft Azure Summit

 

G-Able ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในงาน Microsoft Azure Summit 2018: AI is now เตรียมพร้อมและทำความเข้าใจกับยุคของ AI เพื่อให้สามารถปรับแผนการทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

G-Able ในฐานะผู้นำในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยมากว่า 30 ปี เล็งเห็นว่า ในยุค Digital Transformation นวัตกรรม คือสิ่งที่จะทำให้องค์กรดำรงอยู่ได้อย่างเติบโตและยั่งยืน โดยมีตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลากรในองค์กร ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR TECH)จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในงานนี้ G-Able ได้นำเสนอ G-Suite as a Service แพลตฟอร์มที่บริษัทใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักคิดของ Lean Startup Model มาออกแบบเป็นกระบวนการพัฒนา Solution ที่ประกอบไปด้วย

–          Business Strategy: Problem analyst, building concept (business roadmap)
–          Design Thinking: Problem vs. solution fit (user discovery)
–          Agile Implementation: Solution vs. market fit (user validation)
–          Benefit Realization: Grow and scale solution (user adoption)

โครงสร้างบริการ G-Suite as a Service

 

ภายในงาน G-Able ได้ยกตัวอย่าง Business use case ที่สามารถสร้างขึ้นได้จาก G-Suite as a Service ภายใต้ concept Digital Transformation HR TECH

People “Connect”   

แพลตฟอร์ม AI Chatbot ที่ช่วยย่นเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ Searching และ Matching หาเพื่อนร่วมงาน เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่าน Chat based messaging ซึ่งมาพร้อมกับระบบ Real-time Review & Rating และ Gamification เพื่อกระตุ้นการสื่อสารผ่าน Leader Board (Reward and Recognition)สามารถเชื่อมต่อกับ Corporate Social ที่มีอยู่แล้วในองค์กร ทำให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างให้รู้จักกัน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และกิจกรรมสันทนาการ สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดปฏิสัมพันธ์ในมิติอื่นนอกเหนือจากเรื่องงาน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสายงานเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

 

People “Capable”

ระบบบริการจัดการตารางการทำงานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถวางแผน และบริหารจัดการตารางการทำงานแบบ Real Time โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Mobile Application ในการลงบันทึกเวลาทำงาน และจัดการเรื่องการให้สิทธิเข้าใช้พื้นที่ตามเวลาปฎิบัติงาน (IoT Authentication and Access) และด้วยเทคโนโลยี Big Data ระบบจะคำนวนเพื่อแนะนำตารางการทำงานที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Workforce and Schedule Optimization) และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยผู้ใช้งาน

 

People “Choice” 

ระบบการจัดการเลือกสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานภายในองค์กร (Personalized Employee Welfare) โดยพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามความชอบของตนเองได้ ทั้งนี้ระบบมีรายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หลากหลายตรงกับวิถีชีวิตและบุคลิกของทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมีระบบอัจฉริยะที่จะแนะนำสวัสดิการและสิทธิประโยชน์โดยอาศัยข้อมูลพนักงานให้ไว้กับระบบ และรายงานวิเคราะห์ต่างๆ  ที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถออกแบบสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลดอัตราการลาออก และยังสามารถนำไปวางแผนดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าสู่องค์กรได้อีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

(จากซ้าย คุณสิงหา วงษ์ดีไทย Senior Solution Architect, G-Able คุณณัฏฐพิชา เฟื่องฟุ้งกุล Marketing Project Specialist, G-Able คุณทนตวรรณ ดีลิ Human Resource Business Partner G-Able คุณแพรวแพร คงเสรี Vice President of Mverge คุณวิมลรัตน์ สุระพงษ์ชัย Partner Development Manager, Microsoft Thailand  คุณยรรยงค์ สัจจาริยกุล Solution Specialist, G-Able คุณพีระณัฐ ทวีชลพิสิฐ Analyst, G-Able)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact G-AbleTop